Συνάντηση για τις κενές  θέσεις στην Περιφέρεια

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκανήσου) (ΠΝΑΠΕΔ) αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Βασίλη Γιαννούρη, τον  Αντιπρόεδρο Αντώνη Γκίκα καθώς και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΣΥΑΠΕ Μιχαήλ Λυριστή, επισκέφθηκαν τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Μιχαήλ Τσουβαλά. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος.

Αναφέρθηκαν στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7 / 27-03-09)  σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση θα πρέπει να υποβάλλει τα αιτήματα πλήρωσης των κενών θέσεων μέχρι τις 10 Απριλίου 2019.
Τονίσθηκε ότι αποτελεί ευκαιρία η κάλυψη των κενών θέσεων με μετατάξεις υπαλλήλων από άλλους φορείς αφού το υπαρκτό πρόβλημα της υποστελέχωσης προκαλεί  σοβαρές οργανωτικές και λειτουργικές δυσχέρειες και αδυναμίες, στο ιδιαίτερα απαιτητικό έργο των Υπηρεσιών μας.

Υπενθύμισαν ότι στον προηγούμενο Β’ κύκλο κινητικότητας  του 2018 οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου προκήρυξαν συνολικά  701 θέσεις.
Επίσης επεσήμαναν την αναγκαιότητα άμεσων ενεργειών προκειμένου να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την υποδοχή των μεταταχθέντων και έθεσαν υπόψη το άρθρο 120 του Ν.4549/2018 σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ασυμβίβαστα κ.λπ.» προστέθηκε η παράγραφος 5 ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων για την ολοκλήρωση μετατάξεων ή αποσπάσεων μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, από πιστώσεις που εγγράφονται σε διακριτό Κωδικό Αριθμό Εξόδων του ειδικού φορέα “Γενικές Κρατικές Δαπάνες“ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.».