Πώς διεξήχθησαν οι δημοτικές εκλογές στη Ρόδο την Κυριακή 5 Απριλίου 1959

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ
Σήμερον από της ανατολής μέχρι της δύσεως του ηλίου θα διεξαχθούν καθ’ άπασαν την Δωδεκάνησον αι δημοτικαί και κοινοτικαί εκλογαί, διά την ανάδειξιν συμβούλων και εν συνεχεία την εκλογήν Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων. Υπενθυμίζεται ότι έκαστος ψηφοφόρος δύνανται να σημειώση εις το ψηφοδέλτιον δύο μόνον σταυρούς προτιμήσεως, διά μελάνης του αυτού χρώματος έναντι των ονομάτων της προτιμήσεως του και ότι ακόμη και οι φερόμενοι ως υποψήφιοι δήμαρχοι δέον να συγκεντρώσουν σταυρούς διά να εκλεγούν. Υπενθυμίζεται επίσης ότι παν άλλο σημείον επί του ψηφοδελτίου, καθιστά τούτο άκυρον.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Εν τω μεταξύ, υπό των άρχων έχει ήδη περατωθή η προώθησις του εκλογικού υλικού εις τα διάφορα κέντρα και υπό της αστυνομίας έχουν ληφθή άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά την τήρησιν της τάξεως. Τονίζεται σχετικώς ότι απαγορεύεται αυστηρώς η πώλησις οιουδήποτε οινοπνευματώδους ποτού, ως επίσης και ότι απαγορεύονται αι πάσης φύσεως συγκεντρώσεις προ των διαφόρων εκλογικών τμημάτων.

ΠΟΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ
Δι’ ετέρας διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών γνωστοποιείται ότι αύριον τα αυτοκίνητα λεωφορεία τα εκτελούνται συγκοινωνίας εντός και εκτός της πόλεως, θα κυκλοφορήσουν αποκλειστικώς εις τας συνήθεις γραμμάς των.

Επίσης τα ιδιωτικά αυτοκίνητα δύνανται να κυκλοφορούν μέχρι της 7ης εσπερινής εντός των πόλεων και των προαστείων.

Τα αυτοκίνητα μετά μετρητού και αγοραία θα κυκλοφορήσουν κανονικώς ως συνήθως.

Διά την κυκλοφορίαν οχημάτων άλλων κατηγοριών, ως και των προαναφερθέντων μετά την 7ην εσπερινήν επιβάλλεται όπως ταύτα είναι εφοδιασμένα διά σχετικής αδείας.

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ
Δια διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών ισχυούσης και εις Ρόδον, σήμερον επιτρέπεται η λειτουργία των εξής καταστημάτων:

Α’ κατηγορία: Φαρμακεία διανυκτερεύοντα και διημερεύοντα, γραφεία κηδειών και φερετροποιεία πρατήρια πάγου, περίπτερα αναπήρων, καπνοπωλεία, λιανικής πωλήσεως αρτοποιεία, ανθοπωλεία, γαλακτοπωλεία, πρατήρια γάλακτος, γαλακτοζαχαροπλαστεία, πρατήρια βενζίνης, φωτογραφεία και στιλβωτήρια με εφαρμογήν των διατάξεων περί Κυριακής αργίας.

Β’ κατηγορία: εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οινομαγειρεία, μαγειρεία και ψητοπωλεία θα παραμείνουν ανοικτά από της 12ης μεσημβρινής μέχρι της 3ης απογευματινής και από της 6ης μέχρι της 10ης νυκτερινής.

Γ’ κατηγορία: καφενεία τα οποία θα λειτουργήσουν από της 9ης πρωινής μέχρι της 8ης εσπερινής και

Δ’ κατηγορία: οι κινηματογράφοι θα λειτουργήσουν από της 7ης εσπερινής μέχρι της 12.30 του μεσονυκτίου.

ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Ευμενέστατα σχόλια προκάλεσεν εις την Ρόδον η εξαγγελθείσα υπό της Κυβερνήσεως κατάρτισις σχεδίου νόμου, διά του οποίου θα ορισθούν και θα χαρακτηρισθούν διάφορα σκάφη ως τουριστικά. Ως γνωστόν, διά της καθιερώσεως τουριστικών γραμμών, διά του καθορισμού των προσόντων ενός πλοίου το οποίον θα θεωρείται τουριστικόν και δι’ άλλων μέτρων, η Κυβέρνησις επιδιώκει την τόνωσιν του νησιωτικού τουρισμού της Ελλάδος. Εις Ρόδον, ως ετονίσθη, η απόφασις αύτη κρίνεται ως χαρακτηριστική του ενδιαφέροντος της Κυβερνήσεως διά τον εις λαμπρόν σημείον ευρισκόμενον τουρισμόν της νήσου.

400 ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Τετρακόσιοι ξένοι τουρίσται ευρίσκονται σήμερον εις την Ρόδον, συμφώνως προς σχετικήν ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, φιλοξενούμενοι εις τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως. Συμπληρωματικώς αναφέρεται ότι τα ξενοδοχεία “Ρόδων”, “Θέρμαι”, “Κάιρο-Πάλας” και “Σπάρταλη”, είναι σχεδόν πλήρη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά το παρελθόν Σάββατον ευρίσκοντο εις Ρόδον 250 ξένοι τουρίσται.