Πώς και πόσοι θα εκλέγονται στις Κοινότητες της Ρόδου

Τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών στις Κοινότητες των Δήμων, αποσαφηνίζει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε πριν από λίγες ημέρες στη δημοσιότητα.

 Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που φέρνει το νομοθετικό πλαίσιο που καταρτίστηκε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές με την κωδική ονομασία «Κλεισθένης Ι» είναι σαρωτικές σε ό,τι αφορά τον τρόπο εκλογής, συγκρότησης και λειτουργίας των κοινοτικών συμβουλίων.

Μέχρι τώρα με τον ισχύοντα νόμο του «Καλλικράτη» οι Κοινότητες χωρίζονταν σε Δημοτικές και Τοπικές με βάση τον πληθυσμό τους και οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμπεριλαμβάνονταν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο μαζί με τους υποψήφιους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, ανά παράταξη.

Για τους νησιωτικούς δήμους, έως 1.000 κατοίκους χαρακτηρίζονταν Τοπικές Κοινότητες και εκλέγονταν τρεις σύμβουλοι με πρόεδρο εκείνον που στον πρώτο γύρο συγκέντρωνε τους περισσότερους σταυρούς ανεξαρτήτως παράταξης. Από 1.000 κατοίκους και άνω χαρακτηρίζονταν Δημοτικές Κοινότητες και εκλέγονταν πέντε μέλη (έως 10.000 κατοίκους), έντεκα μέλη (έως 50.000 κατοίκους) και 15 μέλη (από 50.001 και άνω). Για Κοινότητες έως 300 κατοίκους δεν προβλεπόταν συμβούλιο και εκλεγόταν ένας μόνο εκπρόσωπος, κάτι που παρέμεινε αναλλοίωτο ως πρόβλεψη και στον «Κλεισθένη».

Ανεξάρτητοι συνδυασμοί
Η μεγαλύτερη αλλαγή που επιφέρει ο νέος νόμος αφορά στον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στους υποψήφιους συνδυασμούς των Κοινοτήτων (σ.σ. οι οποίες παύουν πλέον να διαχωρίζονται σε Δημοτικές και Τοπικές) να κατέρχονται πλέον στις εκλογές και ως ανεξάρτητες και να εκλέγονται με χωριστό ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστή κάλπη.

 Ειδικότερα αναφέρονται στην εγκύκλιο τα εξής: «Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του συμβούλου Κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται αποκλειστικά κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα μόνο για ένα αξίωμα και να συμμετάσχει σ’ ένα μόνο συνδυασμό. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος σύμβουλος Κοινότητας. Η εκλογή των προέδρων των Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται όλοι οι μεμονωμένοι υποψήφιοι».

Επίσης σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής σε ενιαίο ψηφοδέλτιο μαζί με τους υποψήφιους του δημοτικού συμβουλίου αναφέρει: «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να κατατεθούν δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μιας Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων του ίδιου δήμου, εφόσον αυτά ταυτίζονται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του ίδιου δήμου.

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση κατάρτισης υποβάλλεται υποχρεωτικά και για όλους τους συνδυασμούς (για το δημοτικό συμβούλιο και τα συμβούλια των Κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων) από τον υποψήφιο δήμαρχο (χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότησή του από τους υποψήφιους συμβούλους Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, καθώς στην υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτουν ως δικαιολογητικό για την ανακήρυξή τους, δηλώνουν ότι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους), ενώ η ακύρωση του συνδυασμού σε μία ή περισσότερες Κοινότητες δεν επιφέρει ακυρότητα ολόκληρου του συνδυασμού».

Οι έδρες
Η νέα κατανομή των εδρών βάσει του πληθυσμού των Κοινοτήτων, όπως καταγράφηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στην απογραφή του 2011, γίνεται ως εξής:

Άρα κάθε μια από τις 43 Κοινότητες του Δήμου Ρόδου θα έχει τις εξής έδρες στο συμβούλιο της:


Σταυροδοσία
Αναφορικά με τους σταυρούς προτίμησης προβλέπονται τα εξής:
• Μέχρι δύο υποψήφιους συμβούλους Κοινότητας στις οποίες εκλέγονται πενταμελή, επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή συμβούλια ή
• Προς έναν υποψήφιο πρόεδρο κοινότητας έως και 300 μονίμους κατοίκους.

Τρόπος εκλογής προέδρου
Επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται έμμεσα από τους συμβούλους της οικείας Κοινότητας, μεταξύ του πρώτου συμβούλου σε σταυρούς προτίμησης των δύο πρώτων σε δύναμη συνδυασμών της.

Στην περίπτωση που συνδυασμός λάβει άνω του 50% σε μία Κοινότητα (50% + 1 ψήφο), πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού αυτού. Επομένως, δεν διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία (Β’ γύρος) στις εκλογές για τα συμβούλια των Κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, αλλά όλοι ο υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές είναι υποψήφιοι σύμβουλοι.

Εξάλλου σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.

Αριθμός υποψηφίων
Στην ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται ρητά ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων. Αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας Κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%).

Αναλυτικότερα:

Κοινότητα (πληθυσμός) Συμβούλιο Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων Μέγιστος αριθμός υποψηφίων
301 - 2.000  5μελές  5 8
2001 - 10.000  7μελές  7 11
10.001 - 50.000  11μελές  11 17
50.001 και άνω  15μελές  15 23


Ποσόστωση ανά φύλο
Τέλος κάθε συνδυασμός πρέπει να περιλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους συμβούλους Κοινότητας με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων από κάθε φύλο (άνδρες- γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που συνδυασμός υποψηφίου δημάρχου περιλαμβάνει και υποψηφίους σε Κοινότητες, η ποσόστωση των υποψηφίων από κάθε φύλο υπολογίζεται για κάθε Κοινότητα χωριστά, ώστε να είναι νόμιμος ο συνδυασμός.

Ειδικότερα:
 

Κοινότητα (πληθυσμός) Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων από κάθε φύλο Μέγιστος αριθμός υποψηφίων Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων από κάθε φύλο
301 - 2.000  5 2 8 3
2001 - 10.000  7 3 11 4
10.001 - 50.000  11 4 17 7
50.001 και άνω  15 6 23 9