Επετράπη η εξαγωγή 310 τόνων σύκων από τη Ρόδο

Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ “ΠΑΡΙ ΠΡΕΣΣ”, ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Η εφημερίς “Παρί Πρέςς” εδημοσίευσεν εκτενές άρθρον δια τον Ελληνικόν τουρισμόν, εις το οποίον εξαίρει τας σημειωθείσας προόδους και προβλέπει ότι ο αριθμός των περιηγητών που θα επισκεφθούν εφέτος την Ελλάδα θα υπερβή τας 300.000, ήτοι θα είναι δεκαπλάσιος από τον προ δεκαετίας αριθμόν. Περαιτέρω η εφημερίς αναφέρεται εις την Ρόδον, την οποίαν εξυμνεί δια τους αρχαιολογικούς και τουριστικούς της χώρους και το φιλόξενον πνεύμα των κατοίκων της.

ΚΑΤΑ 70% ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΕΦΕΤΟΣ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ
Η τουριστική κίνησις εις Ρόδον κατά τον Απρίλον, είναι κατά 70% ηυξημένη εφέτος, εν συγκρίσει προς την κίνησιν του αντιστοίχου μηνός παρελθόντων ετών, συμφώνως προς σχετικήν ανακοίνωσιν εκ του τοπικού Γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Αναφέρεται χαρακτηριστικώς ότι, συμφώνως προς ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, σήμερον ευρίσκονται εις Ρόδον, φιλοξενούμενοι εις τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως 900 ξένοι περιηγηταί.

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΛΙΜΕΝ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Υπό της Λιμενικής Επιτροπής απεφασίσθη η κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 150 μέτρων, εις το Μανδράκι, η ζεύξις της κολώνας Εμπορ. Λιμένος και η ανάθεσις συντάξεως μελέτης δια την κατασκευήν προστατευτικού λιμενοβραχίονος εις Κρητικά μήκους 100 μέτρων.

Ο ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ
Κατά τηλεγράφημα εκ Καρπάθου, ο Μητροπολίτης κ. Απόστολος ανεχώρησε χθες δια περιοδεία ανά τας ορεινάς κοινότητας της νήσου. Ο Μητροπολίτης Καρπάθου θα επισκεφθή κατ’ αυτάς τας κοινότητας Μεσοχωρίου και Σπόων, όπου θα λειτουργήση κα θα ομιλήση προς τους κατοίκους.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΠΑΝΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΝΙΣ
Από της αύριον αρχίζουν εις Ρόδον οι σχολικοί αγώνες αντισφαιρίσεως, οι οποίοι οργανούνται υπό του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαιρίσεως. Οι αγώνες θα διεξάγωνται μετά την 4ην απογευματινήν καθ’ όλην την εβδομάδα. Κατά σχετικάς πληροφορίας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηθλοθέτησε βαρύτιμον κύπελλον το οποίον θα απονεμηθή εις την Σχολήν ήτις θα συγκεντρώση τας περισσοτέρας νίκας.

ΤΗΝ 20ην ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΩΛΗΘΕΙ
Κατά πληροφορίας εκ Καλύμνου τα σπογγαλιευτικά συγκροτήματα της νήσου θα αναχωρήσουν δια τα βορειοαφρικανικά παράλια περί την 20ην τρέχοντος, δια σπογγαλιείαν. Συνολικώς, θα αποπλεύσουν 35-40 σκάφη διαφόρων ειδών. Εξ άλλου αναφέρεται ότι εκ του περισυνού σπογγαλιεύματος απομένουν απώλητοι ελάχιστοι οκάδες αι ποσότητες δε των σπόγγων ποιότητος επωλήθησαν εις τιμάς πέριξ των 2.000 δραχμών κατ’ οκάν.

ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗ 310 ΤΟΝΝΩΝ ΣΥΚΩΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 11. Κατόπιν συνεργασίας του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αλιμπράντη μετά του βουλευτού κ. Κωτιάδη και του Γεν. Διευθυντού του Γ. Χημείου κ. Συνοδινού, απεφασίσθη κατά παρέκκλισιν η ελευθέρα μεταφορά 310 τόννων σύκων προς οινοπνευματοποίησιν εις την λοιπήν Ελλάδα.