Βέβαιη θεωρείται η έγκριση των σχεδίων για το Κάστρο Ρόδου

BEBAIA ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΡΟΔΟΥ 

ΕΞΗΤΑΣΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΣ

Χθες καθ’ όλην την ημέραν οι ευρισκόμενοι ενταύθα Διευθυνταί Υπουργείων κ.κ. Παπαδημητρίου, Πάντζαρης και Ρογκόν, εξήτασαν επιτοπίως διάφορα θέματα της Παλαιάς Πόλεως, εν όψει της εγκρίσεως του νέου σχεδίου διαρρυθμίσεως αυτής.

Προχθές επίσης, ο Διευθυντής Αρχαιοτήτων Παπαδημητρίου, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας κ. Πάντζαρης, ο Διευθυντής Σχεδίων Πόλεων του Υπουργείου Οικισμού κ. Ρογκάν, ο βουλευτής κ. Κωτιάδης, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης και ο Πρόεδρος της Ενώσεως Κατοίκων Κάστρου κ. Μαμαλίγκας, περιήλθον ολόκληρον την περιοχήν του Κάστρου και εξήτασαν επιτοπίως τα ενδιαφέροντα θέματα και ειδικώτερον τας τυχόν δυσκολίας που θα ενεφάνιζαν αι εργασίαι διανοίξεως των μεγάλων λεωφόρων, αι οποίαι προβλέπονται εκ του νέου σχεδίου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, φαίνεται ότι ουδέν κώλυμα θα υπάρξη διά την έγκρισιν του Σχεδίου.

Οι Διευθυνταί των Υπουργείων, θα αναχωρήσουν επιστρέφοντες εις Αθήνας σήμερον.

29.500.000 ΔΡΧ. ΔΙΕΘΕΣΕΝ Η Α.Τ.Ε. ΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΠΟΓΓΑΛ/ΤΙΚΩΝ
Ως ανεκοινώθη, υπό της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος διετέθησαν 29.500.000 δραχμαί εν συνόλω εις τα υποκαταστήματα της Καλύμνου, Ρόδου, Κω, Πειραιώς, Βόλου, Λήμνου, Πόρου, Πάρου, Κρανιδίου και Χαλκίδος, διά την χρηματοδότησιν της θερινής σπογγαλιείας 1959 εις τα ελληνικά ύδατα, εις την Τριπολίτιδα και εις την Κηρυναϊκήν. Τα χορηγηθέντα δάνεια, κυμαίνονται αναλόγως των απασχολουμένων εις έκαστον σπογγαλιευτικόν συγκρότημα δυτών, του τύπου των σκαφάνδρων και άλλα.

Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΟΝΔΑ
Προχθές την 11.30 προμεσημβρινήν παρουσία του Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Αλεξάνδρου αναπληρούντος τον Μητροπολίτην, του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου, του βουλευτού κ. Κωτιάδη και άλλων επισήμων, ως και εκλεκτού μέρους της Ροδιακής κοινωνίας, εδόθη εις την Λέσχην Προσκόπων η οργανωθείσα υπό της Περιηγητικής Ρόδου διάλεξις του διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα, με θέμα: “Η φιλοξενία”.

Ο ομιλητής ανέπτυξεν την ιστορικήν πλευράν του θέματος, υπογραμμίσας την ελληνικήν παράδοσιν της φιλοξενίας και καταλήγων ετόνισεν ότι τώρα, που η προβολή της Ρόδου είναι διεθνής από τουριστικής πλευράς ήτο επιβεβλημένη η αναδρομή αυτή και η υπόμνησις της πατροπαραδότου φιλοξενίας.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
Ως ανεκοινώθη υπό ειδικών συνεργείων του Δήμου Ρόδου ήρχισαν αι εργασίαι διά την κατασκευήν απάντων των ημικατεστραμμένων πεζοδρομίων των οδών της πόλεως Ρόδου. 

Ο “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” ΕΙΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Κατά πληροφορίας μας εξ Αθηνών κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας απεφασίσθη η διοργάνωσις ποδοσφαιρικού τουρνουά με συμμετοχήν των πρωταθλητριών των Ενώσεων Α’ κατηγορίας αι οποίαι δεν μετέχουν  εις το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Εις το εν λόγω τουρνουά θα μετάσχει και ο Διαγόρας Ρόδου. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες ο κ. Νομάρχης εδέχθη εις συνεργασίαν τον δήμαρχον Λειψών κ. Ευσταθιάδην και τους προέδρους των κοινοτήτων Αρνίθας και Μαριτσών επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητάς των.