Ο Δήμαρχος Ρόδου Μιχαήλ Πετρίδης θα ηγηθεί εκδρομής Ροδίων στην Κύπρο

ΔΩΡΕΑΙ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ

Επί τη συμπληρώσει έτους από του θανάτου της αειμνήστου Μητρός των Σοφίας Χ. Αλεξανδρίδη, αι οικογένειαι των τέκνων της Αναστ. Φράγκου, Γεωρ. Χαρτοφύλακα, Γεωρ. Αλεξανδρίδη, Γεωρ. Ρουσσά, Εμμαν. Αλεξανδρίδη, Χρηστίνας Ζαβόλα και Αναστ. Σωτηροπούλου, απέστειλον δι’ επιταγής Εμπορικής Τραπέζης εις τον Σεβασμιώτατον Καρπάθου-Κάσου κ.κ. Απόστολον, δρχ. 2700, υπέρ ενισχύσεως της ανοικοδομήσεως του νέου Μητροπολιτικού ναού Καρπάθου, αντί ετησίου μνημοσύνου της. 
----------
Επί τη συμπληρώσει έτους από του θανάτου της αλησμονήτου Καρπαθίας Διδασκαλίσσης Περσεφόνης Μ. Γεωργιάδου  το γένος Α. Βαρίκα, ο σύζυγός της κ. Μιχαήλ Π. Γεωργιάδης, απέστειλε εις τον Προοδευτικόν Σύλλογον Νέων, Πυλών Καρπάθου, αντί ετησίου μνημοσύνου της, δρχ. 1200 εξ ων 700 δι’ ενίσχυσιν της βιβλιοθήκης του και τας υπολοίπους 500 δι’ ενίσχυσιν των φιλανθρωπικών σκοπών του.

Κατά το θέρος
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΑ ΗΓΗΘΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

Ως εγνώσθη, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης απεδέχθη ευχαρίστως πρότασιν των ενταύθα Κυπρίων, όπως ηγηθή εκδρομής Ροδίων κατά το θέρος εις Κύπρον. Η εν λόγω εκδρομή θα είναι διαρκείας 10-12 ημερών, θα γίνη δι’ ατμοπλοίου και θα μετάσχουν αυτής καθηγηταί, διδάσκαλοι, υπάλληλοι καταστηματάρχαι, πρόσκοποι και μαθηταί.

ΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
Σήμερον διαβιβάζονται εις την ΑΤΕ αι καταστάσεις τελικής εκκαθαρίσεως σταφυλών 1958 των παραγωγών Δαματριάς, Καλαβάρδα, Αγίου Ισιδώρου, Έμπωνας, Αρχαγγέλου, Μονολίθου, Σιάννων, Κρητηνίας, Μαριτσών και Λάρδου.

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ 12ΗΜΕΡΟΝ ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΧΕ ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
Προχθές την 12ην μεσημβρινήν συνελήφθησαν οι Μάρκος Καρεκλάς και Ιωάννης Άγγιους κατασκευασταί ζαχαροειδών και καραμελών, διότι κατόπιν αστυϊατρικής επιθεωρήσεως διεπιστώθη ότι είχον θέσει εις λειτουργίαν εργαστήριον ζαχαροειδών αν και είχεν απαγορευθή τούτο επιπροσθέτως δε ευρέθη ακάθαρτον το εν λόγω κατάστημα, εστερείτο συστήματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως κ.λ.π. Ο εξ αυτών Μάρκος Καρεκλάς κατεδικάσθη υπό του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου εις 12ήμερον φυλάκισιν.

ΝΕΑΡΑ ΦΑΛΑΙΝΑ ΕΞΕΒΡΑΣΘΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΚΤΗΝ ΤΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ
Χθες ειδοποιηθέν υπό της Υποδιοικήσεως Χωροφυλκής Ρόδου συνεργείον του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου μετέφερε εις τα εργαστήρια του ως άνω ιδρύματος νεαράν ρυγχωτήν φάλαιναν, εκβρασθείσαν παρά την Σορωνήν. Αύτη ανήκει εις το σπάνιον είδος “Ζίφιους καβιρόστρις” έχει μήκος 2,20μ. ζυγίζει δε περί τα 90 χιλιόγραμμα ετέθη δε υπό ταρίχευσιν.