Ανοίγει το κέντρο «Ροδίνι» ως επιχείρηση ξενοδόχων

Ανοίγει το κέντρον “Ροδίνι” ως επιχείρησις Ξενοδόχων
Ως εγνώσθη, κατά την προχθεσινήν του συνεδρίασιν το Δημοτικόν Συμβούλιον, απεφάσισεν όπως ανοίξη το κέντρον “Ροδίνι” συντόμως και όπως η εκμετάλλευσίς του ανατεθή εις Συνεργατικήν των Ξενοδόχων. Εξ άλλου απεφασίσθη όπως από του προσεχούς έτους, χρησιμοποιούνται ως σερβιτόροι, οι νέοι και αι επιθυμούσαι νεάνιδες του Μπαλέττου Δωδεκανησιακών χορών.

Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΟΔΟΥ ΗΡΧΙΣΕΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΠΝΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ως εγνώσθη, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου, ήρχισαν παρά συνεργείων αυτής αι αγοραί καπνών παλαιάς Ελλάδος, δια τας ανάγκας του καπνεργοστασίου Ρόδου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας αι αγοραί καπνών αποβλέπουν επίσης εις την δημιουργίαν αποθέματος, επιδιώκεται δε όπως αγορασθούν 300.000 κιλά περίπου. Εν τω μεταξύ ανεκοινώθη ότι εντός των ημερών αναμένεται μια νέα σιγαροποιητική μηχανή, αξίας 650.000 δρχ. αγορασθείσα εκ Δυτικής Γερμανίας, δια καπνών.

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΡΟΔΟΥ ΕΤΙΜΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΟΝ κ. ΑΝΤΩΝ. ΙΣΗΓΟΝΗΝ
Την 9ην εσπερινήν χθες οι δύο Σύλλογοι δημοδιδασκάλων της Ρόδου έδωσαν δεξίωσιν εις αίθουσαν του κέντρου “Ακταίον”, προς τιμήν του μετατιθεμένου εις Αθήνας διευθυντού της Παιδαγωγικής Ακαδημιας Ρόδου κ. Αντωνίου Ισηγόνην, εις την οποίαν παρέστησαν αι αρχαί, οι δευθυνταί διαφόρων σχολείων και εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου της Ρόδου. Κατά την διάρκειαν της δεξιώσεως ο Πρόεδρος του Διδασκαλικού Συλλόγου “Απόλλων” κ. Παυλίδης επέδωσε προς τον κ. Ισηγόνην ψήφισμα, εκ μέρους των τριών Διδασκαλικών Συλλόγων Δωδεκανήσου, εξαίρον την δράσιν του αποχωρούντος εκ Ρόδου ανωτέρου εκπαιδευτικού.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΤΟΣ
Ως ανεκοινώθη η εφετεινή παραγωγή εις την Μελισσοκομίαν ένεκα των καιρικών συνθηκών θα σημειώση ελλάττωσιν έναντι της περυσινής. Ως εγνώσθη η εφετεινή παραγωγή θα είναι μικροτέρα της περυσινής κατά 20%.

Ο κ. ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Αύριον αναχωρεί εις Στρασβούργον εξ Αθηνών ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, προκειμένου να μετάσχη της τακτικής Συνόδου του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής.
Ο κ. Κωτιάδης θα παραμείνη εις Ευρώπην επί 12ήμερον, θα ευρίσκεται δε εις Ρόδον την 29ην τρέχοντος.

Απετεφρώθη παράπηγμα εις Μαριτσά συνεπεία απροσεξίας μιας γυναικός
Κατ’ αναφοράν του Σταθμού Χωρ/κής Τριαντών την νύκτα της 13ης προς 14ην τρέχοντος μηνός εξερράγη πυρκαϊά εις τοξύλινον παράπηγμα του Παπαδημητρίου Δημητρίου εις Μαριτσά, με αποτέλεσμα να αποτεφρωθή τούτο και να προκληθή ζημία ανερχομένη εις 3.000 δραχμάς. Η Πυρκαϊά προήλθεν εκ πυρός που είχεν ανάψει η σύζυγός του Ευθυμία, τας απογευματινάς ώρας δια να παρασκευάση φαγητόν.

Ο ΑΟΝ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΤΗΝ Α.Ε.Π.
Κατά τον χθεσινόν αγώνα ποδοσφαίρου δια το τουρνουά της Ε.Π.Σ.Δ. ο ΑΟΝ κατέβαλε την ΑΕΠ δια τερμάτων 1-0. Το τέρμα επέτυχε ο Α. Παπαγαπητός, η συνάντησις δε ήτο ενδιαφέρουσα με ελαφρώς υπερέχοντα τον νικητήν.