Οι αντίπαλοι του Μ. Πετρίδη επεδίωξαν να καταλάβουν μετεκλογικά τον δημαρχιακό θώκο της Ρόδου

ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΕΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥΣ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΥΣ 

ΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΝ

Οι αντίπαλοι επεδίωξαν να καταλάβουν μετεκλογικώς τον Δημαρχιακόν  θώκον


Χθες έληξε το θέμα της εκλογής του Δημάρχου Ρόδου, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως όλων των εκλεγέντων υπό την σημαίαν του κ. Πετρίδη δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι εδήλωσαν ότι θα πειθαρχήσουν εις την εντολήν που έλαβον από τον λαόν. Οι εν λόγω σύμβουλοι, μας απέστειλον χθες το εσπέρας την ακόλουθον επιστολήν:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αναδειχθέντες υπό την σημαίαν του κ. Μιχαήλ Πετρίδη, Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τας Δημοτικάς εκλογάς της 5ης Απριλίου 1959, θεωρούμεν καθήκον και υποχρέωσίν μας, όπως γνωρίσωμεν εις τον λαόν της Ρόδου ότι:

Οι κατά τας άνω εκλογάς πανηγυρικώς αποδοκιμασθέντες υπό του Λαού Ρόδου, επιδιώκουν ήδη μετεκλογικώς, να καταλάβουν τον Δημαρχιακόν θώκον διά μέσων προκαλούντων την αγανάκτησιν και αφού κατά την δοθείσαν εκλογικήν μάχην απέτυχον παταγωδώς.

Εάν αι ενέργειαι και προσπάθειαι των υπό του Λαού καταδικασθέντων και αποδοκιμασθέντων περιορίζοντο εις τας μεταξύ αυτών σχέσεις ουδεμίαν θέσιν θα ελαμβάνομεν. Επειδή όμως τελευταίως διάφοροι διαδόσεις ετέθησαν κακοβούλως εις κυκλοφορίαν και σχετικόν δημοσίευμα είδε το φως εις επιτόπιον εφημερίδα, μνημονεύσαν και ένα εξ ημών, προκαλέσαντα σύγχυσιν παρά τη κοινή γνώμη, δηλούμεν κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον ότι: 1) αποδοκιμάζομεν τας μεθόδους των γνωστών κύκλων και 2) ότι Δήμαρχος Ρόδου θα αναδειχθή ο Μιχαήλ Πετρίδης εκείνος, τον οποίον ο Λαός διά της πανηγυρικής του προτιμήσεως ανέδειξε τοιούτον κατά την πρόσφατον εκλογικήν αναμέτρησιν.

Αργύριος Θεοχάρης, Ιωάννης Δ. Κοζάς, Ιωάννης Κ. Κοζάς, Νικήτας Φ. Ζουρούδης, Νικόλαος Καπετανάκης, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Ριφάτ Μουχετίν, Αλή Σοϊχάν, Σάββας Παυλίδης, Γεώργιος Σταυριανάκης, Φράντζος Φραντζής, Παντελής Καθοπούλης.

Ο επίσης εκλεγείς κ. Αλέκος Καταβενάκης ευρίσκεται εις Ευρώπην μη δυνηθείς ως εκ τούτου να υπογράψη την ανωτέρω δήλωσιν, αλλά αι απόψεις του συμπίπτουν πλήρως με τας των υπογραψάντων την δήλωσιν.

Ως προς τον κ. Τάσον Αγιακάτσικαν η στάσις αυτού καθορίζεται διά της ακολούθου επιστολής:

Κύριε Διευθυντά,
Εις το προχθεσινόν φύλλον της εγκρίτου υμών εφημερίδος, είδε το φως δημοσίευμα καθ’ ό η αντίθετος προς ημάς παράταξις μοι επρότεινεν όπως με υποστηρίξη διά την εκλογήν μου ως Δημάρχου Ρόδου.

Θεωρώ καθήκον και υποχρέωσίν μου να δηλώσω ότι είμαι τελείως ξένος προς πάσαν σχετικήν κίνησιν και παραμένω πιστός εις την παράταξιν υπό την σημαίαν της οποίας εξελέγην.
Ευχαριστώ διά την φιλοξενίαν.

Εν Ρόδω τη 17-4-59
ΤΑΣ. ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Προς τον Πρόεδρον Κοινότητος Απολακκιάς κον Εμμ. Παπανδρέου.
Συγχαίρομεν υμάς διά την επανεκλογήν σας ως προέδρου της Κοινότητος.
Οικογένεια
Π” Μιχαήλ Μαντικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Εις τους δώσαντας αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου δίδαν Νίτσα Μοσχοβάκη-Φώτιον Ρωμαίον, εύχομαι ταχείαν στέψιν.
Ιωάννης Αμπελάς