Ο Σταμάτης Φωτούλης πρωταθλητής Ελλάδος στην πυγμαχία

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΗΔΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ 400.000 ΔΡΧ. Η ΔΑΠΑΝΗ
Ως πληροφορούμεθα, κατόπιν της εκφρασθείσης επιθυμίας του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, κατηρτίσθη ταχύτατα και υπεβλήθη εις το υπουργείον Παιδείας μελέτη διά την επισκευήν του Καστέλλου. Η δαπάνη διά το εν λόγω έργον προϋπολογίσθη εις 100.000 δραχμάς.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ


ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας). Ως εγνώσθη ενταύθα, εφέτος δεν πρόκειται ν’ αναχωρήσουν σπογγαλιευτικά εκ Σύμης, τουλάχιστον συμφώνως προς τας μέχρι τούδε πληροφορίας. 

Εις σχετικήν ερώτησίν μου προς πλοιάρχους, μου απήντησαν ότι δεν θα εκκινήσουν διότι η παραγωγή σπόγγων της περυσινής περιόδου παραμένει κατά το μέγιστον ποσοστόν απώλητος συνεπεία αδιαφορίας του Δήμου και των σπογγεμπόρων.

Προστίθεται σχετικώς ότι εάν ο Δήμος ήθελε, θα ήτο δυνατή η επιβολή εισφοράς επί των αγοραζομένων εξ άλλων νήσων υπό των εμπόρων σπόγγων, ούτως ώστε οι σπογγέμποροι ν’ αγοράζουν το προϊόν του μόχθου των Συμαίων σπογγαλιέων, το οποίον ως αναφέρεται είναι καλύτερον κατειργασμένον.

Μ. Σκάρος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σήμερον αναμένεται να επιστρέψη εις Ρόδον διά του ατμοπλοίου της γραμμής ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου προερχόμενος εκ Λέρου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο Νομάρχης τόσον εις Κάλυμνον, όσον και εις Λέρον εξήτασε επιτοπίως διάφορα ζητήματα και έδωσεν οδηγίας διά την ταχείαν εκτέλεσιν κοινωφελών έργων εις αμφοτέρας τας νήσου.

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Εντός των ημερών αναμένεται ν’ αφιχθή εις Ρόδον μηχανικός του υπουργείου Γεωργίας, προκειμένου να συνεχίση τας εργασίας διά την σύνταξιν μελέτης προς κατασκευήν του φράγματος Αφάντου.
Ως γνωστόν διά της κατασκευής του φράγματος, θα αξιοποιηθή γεωργικώς έκτασις 2000 περίπου στρεμμάτων.


61 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ “ΣΟΥΪΣΑΙΡ” ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΡΟΔΟΝ
Υπό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εδόθη άδεια εις την ελβετικήν Αεροπορικήν Εταιρείαν “Σουϊσαίρ” διά την πραγματοποίησιν 61 δρομολογίων διά των αεροπλάνων της, προς την Ρόδον. Δια των εν λόγω αεροπλάνων της “Σουϊσαίρ” θα μεταφέρωνται συνεχώς εις Ρόδον γκρουπ περιηγητών.


ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗ Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΩΤΟΥΛΗΣ ΤΟΥ Π.Ο.Δ.
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, κατά τους τελικούς πυγμαχικούς αγώνας, οι οποίοι διεξήχθησαν εις το Γυμναστήριον του Πανελληνίου προχθές ο αθλητής του Πυγμαχικού Ομίλου Δωδεκανήσου Σταμάτιος Φωτούλης ετών 17, ανεκηρύχθη πρωταθλητής Ελλάδος εις την Γ’ κατηγορίαν, τιμήσας ούτω την Δωδεκάνησον. Ούτος ενίκησεν εις τα τελικά αθλητήν του ΠΑΟ. Μετά τους αγώνας ο Φωτούλης ετιμήθη με δίπλωμα και μετάλλιον. Εξ άλλου, ο Πυγμαχικός Όμιλος Δωδεκανήσου κατέλαβε την 4ην θέσιν εις το Πανελλήνιον πρωτάθλημα, μεταξύ 10 συμμετασχόντων Ομίλων. Επίσης τρίτοι Πανελληνιονίκαι ανεδείχθησαν οι Ρόδιοι Κοντουδιός εις την κατηγορίαν των 57 κιλών και Χατζηνικήτας εις την κατηγορίαν των 63 1/2 κιλών. Ο πυγμάχος βαρέων βαρών Παπανικολάου δεν μετέσχε λόγω ασθενείας.