Η ψευδοπανώλη «θερίζει» τα πουλερικά της Ρόδου

Η ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ “ΘΕΡΙΖΕΙ” ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Κατά εκατοντάδας ψοφούν τα πουλερικά εις Ρόδον, παρά τας προσπαθείας δια την ανάπτυξιν της πτηνοτροφίας. Από αρκετού καιρού, η “Ροδιακή” επεσήμανε τον κίνδυνον εκ της εξαπλουμένης ασθενείας της ψευδοπανώλης, η οποία κυριολεκτικώς “θερίζει” εις τους ορνιθώνας. Άραγε δεν είναι δυνατή η λήψις προληπτικών μέτρων. Και διατί η αρμοδία υπηρεσία δεν εξέδωκε μίαν ανακοίνωσιν με οδηγίας δια τους πτηνοτρόφους;

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ
Ως ανεκοίνωσε το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεώς του, προεκηρύχθησαν βραβεία δια τον καλύτεορν Καρπάθιον φοιτητήν κατά το τρέχον έτος, δια τον καλύτεορν μαθητήν των εν Αθήναις Τεχνικών Σχολών όστις κατάγεται εκ Καρπάθου, δια τον καλύτεορν απολυόμενον μαθητήν του Γυμνασίου Καρπάθου, δια τον εισερχόμενον με τον μεγαλύτερον βαθμόν εις το Γυμνάσιον Καρπάθου και δια τους 11 καλυτέρους απολυομένους των δημοτικών σχολείων Καρπάθου. Τα βραβεία δια τον καλύτερον φοιτητήν και τεχνικόν ανέρχονται εις 1.000 δραχμάς δια τον καλύτεορν εξερχόμενον και εισερχόμενον εις το Γυμνάσιον εις 400 δραχμάς και δια τους 11 μαθητάς του δημοτικού εις 200 δραχ. δι’ έκαστον.

4 ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσαν εις τα ροδιακά ύδατα τα τουριστικά ατμόπλοια “Αιγαίον” και “Σεμίραμις” με 177 και 94 ξένους περιηγητάς αντιστοίχως, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Αμφότερα τα σκάφη απέπλευσαν το εσπέρας. Εξ άλλου σήμερον αναμένονται να καταπλεύσουν τα τουριστικά ατμόπλοια “Αγαμέμνων” και “Ενότρια” με ξέους περιηγητάς.

Η Α.Τ.Ε. ΧΟΡΗΓΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙ’ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Εις εφαρμογήν του Κυβερνητικού προγράμματος η Αγροτική Τράπεζα ενέκρινε πιστώσεις δια την χορήγησιν υπό των υποκαταστημάτων της δανίων μέχρις 7 ετών δια την κατασκευήν διαφόρων κτισμάτων, προς ανάπτυξιν της κτηνοτροφίας. Επίσης ενεκρίθη πίστωσις δια την χορήγησιν μεσοπροθέσμων δανείων δια την αγοράν υπό των κτηνοτρόφων μεγάλων παραγωγικών ζώων.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΒΑΡΩΝΟΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΑΝΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ
Προχθές αφίκετο εις Ρόδον εκτελών περιοδείαν εις τας νήσους του Αιγαίου ο Αυστριακός Βαρώνος Όττο Μάγιερ μετά της συζύγου και της θυγατρός του. Ως ανεκοινώθη ο Βαρώνος Μάγιερ διατηρεί εις Βιέννη εν εκ των μεγαλυτέρων Δικηγορικών γραφείων της Αυστρίας.
Ούτος κατέλυσε εις το Ξενοδοχείον “Ακροπόλ” θα παραμείνη δε εις Ρόδον επί τριήμερον.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΡΟΔΙΟΥ ΑΘΛΗΤΟΥ
Ως πληροφορούμεθα υπό του ΣΕΓΑΣ απενεμήθη ειδικόν εύσημον Πανελληνιονίκου του 1958, εις τον αθλητήν του ΑΟΝ Κυραμαριόν.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑΝ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου μετέβη εις Προφήτην Ηλίαν όπου παρηκολούθησε και επεθεώρησε τας εκεί εκτελουμένας εργασίας δια την διαρρύθμισιν της επαύλεως Προσωπικοτήτων. Ως γνωστόν, εις την εν λόγω Έπαυλιν θα φιλοξενούνται αι αφικνούμεναι εις Ρόδον ξέναι προσωπικότητες.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΜΗΛΙΑΣ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη χθες ο προϋπολογισμός της κοινότητος Διμηλιάς. Ο εν λόγω προϋπολογισμός εμφανίζει ύψος 65.761 δραχμών.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΙΣΗΓΟΝΗΣ
Ανεχώρησε χθες εις Αθήνας ο τέως Διευθυντής της ΠΑΡ κ. Αντώνιος Ισηγόνης.