Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Ρόδου για την στέγαση του «2ου Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής»

Στην διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κρεμαστής της Δ.Ε. Πεταλούδων, προχωρά ο Δήμος Ρόδου, για την στέγαση του υπό ίδρυση « 2ου 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής».

Βασική προϋπόθεση για τις περιπτώσεις υποβολής πρότασης προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την ίδρυση - προαγωγή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης αυτών.

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, υλοποιώντας αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου, όπως την υπ’ αριθ. 1258/2018 (ΑΔΑ:ΩΖΓ8Ω1Ρ-1ΡΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, στην οποία μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Προσχολικής Αγωγής κ. Ι. Κορωναίου, κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη επανίδρυσης και λειτουργίας του «2Ου 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής», υπέγραψε την υπ’ αριθ. 1731/2019/22-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΣΝΩ1Ρ-ΡΝΓ) σχετική Απόφαση –Διακήρυξη Δημοπρασίας.

Με την εν λόγω απόφαση προσδιορίζονται, ο τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας και οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τον χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Κρεμαστής, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επανίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Δημοτικού σχολείου, θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη παιδαγωγικών και μαθησιακών στόχων προς όφελος του μαθητικού δυναμικού της περιοχής.