Αύξηση στα ποσοτά κουρέων και σερβιτόρων το Πάσχα του 1959 στη Ρόδο

ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ζωηροτάτη προβλέπεται η κίνησις επισκεπτών εκ Παλαιάς Ελλάδος, κατά τας ημέρας του Πάσχα εις Ρόδον. Εκτός των μεμονωμένων επισκεπτών και των νεονύμφων, θα έλθουν κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας διδασκαλικοί σύλλογοι, μαθητικαί και προσκοπικαί ομάδες, ποδοσφαιρικαί ομάδες και οργανώσεις. Προς αντιμετώπισιν του θέματος της στεγάσεως των επισκεπτών πιστεύεται ότι θα εξετασθή η δυνατότης χρησιμοποιήσεως και αριθμού ενοικιαζομένων δωματίων.

ΕΚΔΡΟΜΗΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη την Μ. Τετάρτην αναχωρούν 34 τελειόφοιτοι μαθηταί του Βενετοκλείου Γυμνασίου εις Αθήνας προκειμένου να πραγματοποιήσουν 12ήμερον εκδρομήν. Συμφώνως προς το καταρτισθέν πρόγραμμα ούτοι θα επισκεφθούν το Μεσολόγγιον, Πάτρας, Ολυμπίαν, Πύργον, Τρίπολιν, Σπάρτην, Κόρινθον και Μυκήνας. Τούτους θα συνοδεύση ο Γυμνασιάρχης κ. Παπαχριστοδούλου και ο Γυμναστής κ. Παλαιολόγου.
Εξάλλου εγνώσθη ότι οι μαθηταί της Ε’ Πρακτικού θα εκδράμουν εντός του προσεχούς μηνός εις Κω αι δε τελειόφοιτοι μαθήτριαι του Καζουλλείου Γυμνασίου θα εκδράμουν εις Αθήνας.

ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΥΝΟΣ ΣΥΝΕΚΙΝΗΣΕ
Περίεργον εντύπωσιν προκάλεσεν χθες την πρωΐαν εν επεισόδιον εις την Χονδρικήν Λαχαναγοράν, και ο επιδιώκετο η θανάτωσις αδεσπότου κυνός. Συγκεκριμμένως κατεδιώχθη υπό εντεταλμένου οργάνου είς αδέσποτος κύων προς τον οποίον ερρίφθη “φόλα” ανεπιτυχώς. Εν συνεχεία παρά τας προσπαθείας ο κύων δεν εδέχετο να φάγη την “φόλαν” και διέφυγε. Κατόπιν του παρουσία πλήθους κόσμου, το εντεταλμένον όργανον συνέλαβε τον κύνα διά θηλειάς, και τον έσυρεν εις παρακείμενον δένδρον από κλάδον του οποίου τον εκρέμασεν. Ως να μην έφθασεν δε αυτό, ενώ το σκυλί είχεν ανοικτό το στόμα παρουσία όλων ερρίφθη εντός του φάρυγγος αυτού στρυχνίνη διά χωνίου γεγονός που προκάλεσε ρίγη συγκινήσεως εις τους παρισταμένους.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Επιθεωρήσεως Εργασίας Ρόδου από της 3ης Μαΐου μέχρι της 18ης του ιδίου μηνός αυξάνονται τα ποσοστά των σερβιτόρων από 10% εις 15% και από 15% εις 20%. Εξάλλου εις τα Κουρεία, Κομμωτήρια, Στιλβωτήρια από της 27ης τρέχοντος μέχρι της 1ης Μαΐου αυξάνονται τα τέλη κατά 30%.

2.400 ΑΝΤΛ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Εις έκθεσιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, εν σχέσει προς τον εκσυγχρονισμόν της γεωργίας εις την περιφέρειαν του νομού, εξαίρεται η εξάπλωσις των αντλητικών συγκροτημάτων εις τα κτήματα της Δωδεκανήσου, η οποία, ως τονίζεται, είναι χαρακτηριστική της προόδου που επετεύχθη μέχρι τούδε.
Σχετικώς, αναφέρεται ότι βάσει επισήμων στοιχείων, ενώ κατά το έτος 1948 υπήρχον εις την Δωδεκάνησον 30 μόνον αντλητικά συγκροτήματα, κατά το παρελθόν έτος ο αριθμός των αντλητικών συγκροτημάτων ανήλθεν εις 2.400.

ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Χθες κατεβλήθη εις άπαντας τους δημοσίους υπαλλήλους το δώρον επί ταις εορταίς του Πάσχα. Επίσης χθες κατεβλήθη το δώρον του Πάσχα εις τους υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου. Εν τω μεταξύ, κατά την προσεχή εβδομάδα θα καταβληθή το δώρον εις τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, εργάτας και συνταξιούχους ως και έκτακτον βοήθημα εις τους ανέργους.