Έργα σε αγροτικούς δρόμους της Ρόδου

Το «πράσινο φως» για την έναρξη δύο έργων βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ρόδου, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 780.885,74 €, έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία προέβη στην προέγκριση υπογραφής σύμβασης με τους αναδόχους, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης.

Πρόκειται για τα έργα:
- «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου», συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 417.544,85 € και
- «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας-Πλατανιών– Απολλώνων – Σαλάκου, Δημοτικής Ενότητας Καμείρου» συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης     363.340,89 €.

Τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στη Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπομέτρου 4.3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2014 – 2020) και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής     Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).