Επιβεβαιώθηκε η επίσκεψη του Βασιλιά στη Ρόδο

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΙΜΠΟΥΤΣ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Εντός των ημερών θα πραγματοποιηθή η πρώτη άφιξις εις Ρόδον Ισραηλινών τουριστών, οι οποίοι θ’ αφιχθούν συγκεκροτημένοι εις όμιλον, δι’ ειδικού αεροπλάνου. Αι αφίξεις τουριστών εξ Ισραήλ θα συνεχισθούν μέχρι τέλους Οκτωβρίου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, οι αφικνούμενοι Ισραηλινοί είναι μέλη “κιμπούτς” του Ισραήλ, δηλαδή κοινοβίων και θ’ αποστέλλονται εξ Ισραήλ με ωρισμένον ποσόν δια τα έξοδά των και με εντολήν να δαπανήσουν οπωσδήποτε τούτοι ψυχαγωγούμενοι η αγοράζοντες ενθύμια εις Ρόδον.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΟΡΤΑΙ

Στον εορτάζοντα αρχισυντάκτην μας Γεώργιον Μαρτίνην του ευχόμεθα χρόνια πολλά.
Το προσωπικό της ΡΟΔΙΑΚΗΣ
- Εις τον εορτάζοντα Γεώρ Κιττώφ (Αλεξάνδρεια Αιγύπτου) ευχόμεθα χρόνια πολλά.
Οικογένεια Β. ΚΙΤΤΩΦ
- Εις τον εορτάζοντα Γ. Λαρδούτσον εύχομαι χρόνια πολλά.
ΠΟΠΗ ΜΟΡΦΩΠΟΥ
- Εις τον εορτάζοντα Γεώργιον Β. Καραγιάννην εύχομαι χρόνια πολλά.
ΜΙΧ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Στους εορτάζοντα Αναστάσιον Αϊβάζην και Γεώργιον Σπανόν τους ευχόμεθα χρόνια πολλά.
Το προσωπικόν της ΡΟΔΙΑΚΗΣ
Στον εορτάζοντα Γ. Ζαχαριάδην ευχόμεθα χρόνια πολλά.
Το προσωπικόν της ΡΟΔΙΑΚΗΣ

Οι πυγμάχοι του ΠΟΔ εύχονται εις τον προπονητήν τους επί τη ονομαστική του εορτή χρόνια πολλά.

Ο Στρατιώτης Κιττώφ Μάριος υπηρετών εις Σύρον διαβιβάζει τας θερμάς του ευχάς εις τον εορτάζοντα την ονομαστικήν του προπονητήν του κ. Αναστ. Αβραμίδην.

26 ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ
Συμφώνως προς στοιχεία κατατεθειμένα εις το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου, κατά τον αρξάμενον μήνα Μάιον, οι τακτικοί κατάπλοι τουριστικών ατμοπλοίων θ’ ανέλθουν εις 26. Ούτω σήμερον θα καταπλέυση το “Ενότρια”, ως και την 7ην την 17ην την 21ην και την 31ην τρέχοντος. Την 10ην, 14ην, 24ην και 28ην τρέχοντος θα καταπλεύση το “Μεσσάπια”, την 12ην θα καταπλεύση το “Βεργίνα”, την 19ην το “Στέλβιο”, την 26ην το “Μπρένερ” και την 31ην το “Αουζόνια”. Επίσης θα εκτελεσθούν 8 δρομολόγια των τουριστικών ατμοπλοίων “Αιγαίον” και “Σεμίραμις” και 5 δρομολόγια του γιουγκοσλαβικού “Γεντίστβο”.

ΕΠΕΒΕΒΑΙΩΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
Επεβεβαιώθη επισήμως η πληροφορία, συμφώνως προς την οποίαν η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς θα έλθη τον προσεχή Αύγουστον εις την Ρόδον και θα παραμείνη επί τινάς ημέρας ενταύθα. Επ’ ευκαιρία της ενταύθα παραμονής του ο Βασιλεύς θα κηρύξη την έναρξιν των εργασιών του Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, εις το οποίον, ως γνωστόν, θα μετάσχουν υπερτριακόσιοι ιερωμένοι και θεολόγοι διαφόρων χωρών του κόσμου. Ως τονίζεται σχετικώς, η παραμονή του Βασιλέως ενταύθα, θα αποτελέση τεραστίαν συμβολήν εις τα Διεθνή προβολήν της Ρόδου.

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, ανεξαρτήτως της αποφάσεως της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, η καταπόλησις του δάκου της ελαίας, θα ενεργηθή οπωσδήποτε εις την περιφέρειαν του Νομού, δια την δυνατοτήτων του ελαιοταμείου. Ως τονίζεται σχετικώς, ελπίζεται ότι δια της προβλεπομένης υψηλής ελαιοπαραγωγής εφέτος, θα καλυφθή εν σημαντικόν μέρος των ζημιών εκ της ανομβρίας εις άλλας καλλιεργείας.

ΕΛΗΞΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου έληξαν τα μαθήματα της Σχολής Τυροκομίας, η οποία ελειτούργησε με συμμετοχήν 20 μαθητών εις το κτίριον του Σχολείου Καλαμώνος επί δίμηνον. Από πλευράς διδασκαλιών, κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, τα αποτελέσματα της Σχολής ήσαν απολύτως ικανοποιητικά, οι αποφοιτήσαντες δε 20 νέοι εκ διαφόρων νήσων απέκτησαν πρακτικάς γνώσεις παρασκευής φέτας, κεφαλοτυρίου και κασερίου, αι οποίαι θα τους είναι χρήσιμοι εις το μέλλον.