Αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στο Καστελόριζο

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και ο δήμος Μεγίστης με σκοπό να υλοποιηθεί το έργο «προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του δήμου Μεγίστης».

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Μεγίστης προκειμένου να υποβοηθηθεί ο Δήμος για τη σύνταξη της μελέτης και τη δημοπράτηση του έργου: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Μεγίστης», που περιλαμβάνει την προμήθεια μίας νέας μεταλλικής υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 300 κ.μ. για την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας πόσιμου νερού στη θέση «Αγία Τριάδα», τη συντήρηση και επισκευή των δύο μεταλλικών υδατοδεξαμενών που βρίσκονται στο χώρο των παλαιών σφαγείων και της υδατοδεξαμενής εξοπλισμένου σκυροδέματος που βρίσκεται στη θέση «Μαντράκι», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Να διαθέσει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Διοίκηση (Μυτιλήνη) και στο Γραφείο Προστασίας και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Ρόδου της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., για την τελική σύνταξη της ανωτέρω μελέτης ως και τη δημοπράτηση αυτού και να χρηματοδοτήσει το έργο με ποσό έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€) από τη  ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και μπορεί να παρατείνεται για έξι (6) μήνες ακόμα.