ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τετάρτη 6 Μαΐου 1959
Αριθ. Φύλλου 2419

 


ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΚΑΓΚΑΒΩΝ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης συντόμως θ’ αναχωρήσουν δια  σπογγαλιείαν δύο μικρά συγκροτήματα της νήσου. Εξ’ άλλου είναι έτοιμοι 5 καγκάβαι,  αλλ’ αδικαιολογήτως καθυστερούν αι σχετικαί άδειαι.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Σήμερον αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον τα τουριστικά ατμόπλοια “Αιγαίον” και “Σεμίραμις” με ξένους περιηγητάς, οι οποίοι θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου...
Αμφότερα τα ατμόπλοια θα αποπλεύσουν αυθημερόν.


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΑΦΙΞΕΙΣ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Σήμερον διά του ατμοπλοίου της γραμμής αφικνούνται 30 πρόσκοποι εκ Κρήτης διά 8ήμερον παραμονήν. Οι εν λόγω πρόσκοποι θα φιλοξενηθούν υπό του ΣΕΠ Ρόδου.
Εξ άλλου σήμερον διά των ατμοπλοίων της γραμμής αναχωρούν επιστρέφοντες εις Αθήνας τα μέλη της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Αθηνών και Βόλου.

Ως γνωστόν τα μέλη της Περιηγητικής Αθηνών, Βόλου και Ρόδου εξέδραμον την παρελθούσαν Δευτέραν εις Ψίνθον, Καλόπετρα και Πεταλούδες.
 Τέλος σήμερα δι’ εκτάκτου αεροπλάνου αναχωρούν επιστρέφοντες εις Λευκωσίαν αι μαθηταί του Παγκυπρίου Γυμνασίου μετά 8ήμερον παραμονήν. Χθες την εσπέραν υπό των Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Ρόδου παρετέθη δείπνον προς τιμήν των Κυπρίων.

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Χθες δια των μότορσιπ “Μάνθος” και “Έρση” παρελήφθησαν έτερα 4 λεωφορεία της ΡΟΔΑ το οποίο θα εκτελούν δρομολόγια εντός της πόλεως Ρόδου. Τα δύο είναι Ουγγρικής κατασκευής και το έτερα δύο Αγγλικής.

1.360.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΔΙ’ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΩ
Μεταδίδεται εκ Κω ότι συμφώνως προς ανακοίνωσιν του εκεί υποκαταστήματος της Αγροτικής Τραπέζης, αι εις μεσοπρόθεσμα δάνεια ενισχύσεις των παραγωγών, κατά το 1958, ανήλθον εις 1.360.000 δραχμάς. Εξ αυτών, 505.000 δραχμαί διετέθησαν δι’ αρδευτικάς βελτιώσεις και 204.915 δραχμαί δι’ αντλητικά συγκροτήματα της Αγροτραπέζης. Το υπόλοιπον διετέθη δι’ αροτριώντα και μεταγωγικά ζώα, διά παραγωγικά ζώα, δι’ εκχερσώσεις και εκθαμνώσεις. διά κατασκευήν σταύλων και αποθηκών, δι’ αλιευτικά δάνεια, δια βενζινοκίνητα αντλητικά συγκροτήματα, δι’ αγοράν γεωργικών εργαλείων και δι’ αγοράν κυψελών. Οι διά των δανείων αυτών ενισχυθέντες παραγωγοί ανήλθον εις 241.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, από της Δευτέρας του Θωμά θα αρχίση λειτουργούν εις το κτίριον της Γεωργικής Σχολής Καλαμώνος, Σχολείον Βραχείας Διαρκείας Μελισσοκομίας. Εις το εν λόγω Σχολείον όπου θα φοιτήσουν νέοι εξ ολοκλήρου της Δωδεκανήσου θα γίνουν διδασκαλίαι συγχρόνων μεθόδων μελισσοκομίας, προς τον σκοπόν αναπτύξεως αυτής ανά την Δωδεκάνησον.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ  ΧΘΕΣ ΩΜΙΛΗΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
Χθες την πρωίαν ο παρεπιδημών Αρχηγός της Χωροφυλακής κ. Μακρυνιώτης, μετέβη εις τα Γραφεία της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής, όπου ήλθεν εις επαφήν με τους αξιωματικούς της έδρας και ωμίλησε προς αυτούς. Επίσης ωμίλησε προς τους αξιωματικούς της Σχολής Χωροφυλακής. Ο Αρχηγός της Χωροφυλακής αφίκετο εις την Ρόδον, προς επιθεώρηση των ενταύθα υπηρεσιών του Σώματος, θα αναχωρήση δε αύριον.

ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟΝ 19 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΓΥΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αύριον διά του τουριστικού ατμοπλοίου “Ενότρια” θα αφιχθούν εις Ρόδον 19 Αμερικανοί περιηγηταί Μεγάλου Αμερικανικού Τουριστικού Πρακτορείου οι οποίοι πραγματοποιούν τον γύρον του Κόσμου. Ούτοι σήμερον θα αφιχθούν εις Λευκωσίαν Κύπρου.