ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 7 Μαΐου 1959
Αριθ. Φύλλου 2420

 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. 
ΔΙΕΝΕΙΜΕ ΔΩΡΑ ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Κατά τας ημέρας του Πάσχα, υπό της Οργανώσεως Γυναικών ΕΡΕ Ρόδου, διενεμήθησαν αμνοί, κουλούρια, πορτοκάλια, αυγά, τσιγάρα και γλυκίσματα εις διάφορα ιδρύματα της πόλεως, συμφώνως προς παλαιόν έθιμον της οργανώσεως. 
Τα εν λόγω είδη διενεμήθησαν εις τα Ορφανοτροφεία Αρρένων και Θηλέων, εις το Γηροκομείον Κολυμπίων, εις το Πρεβαντόριον, εις την Παιδόπολιν, εις το Νοσοκομείον, εις τον Οίκον Ευγηρίας, εις τας Φυλακάς και εις το Σανατόριον.

 

ΑΥΡΙΟΝ ΑΙ ΤΕΛΕΤΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δι’ ανακοινώσεως της Νομαρχίας υπενθυμίζεται ότι αύριον, 8ην τρέχοντος, θα λάβουν χώραν εις τας πόλεις και τας κοινότητας της Δωδεκανήσου, αι τελεταί ορκωμοσίας των νέων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων.
Εξ άλλου, την Κυριακήν 10ην τρέχοντος θα πραγματοποιηθή η εγκατάστασις των νέων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων εις τας έδρας των.


ΕΝΝΕΑ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Ως ανεκοινώθη αρμοδίως, από της 9ης μέχρι της 28ης τρέχοντος θα καταπλεύσουν εις Ρόδον τμηματικώς 9 σκάφη του Έκτου Αμερικανικού Στόλου.
Τα εν λόγω σκάφη θα καταπλεύσουν εις μοίρας εκ δύο ή τριών μονάδων, θα παραμένουν δε εις τα ροδιακά ύδατα 3 έως 7 ημέρας.

 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΑΦΑΝΤΟΥ

Ως εδήλωσεν εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, θεωρείται ήδη βεβαία η κατασκευή του φράγματος εις Αφάντου, υπό την μοναδικήν προϋπόθεσιν ότι αι σχετικαί γεωλογικαί εκθέσεις που έχουν γίνει θα επαληθευθούν διά των συντόμως διενεργηθησομένων γεωτρήσεων. Προς τούτο, ως τονίζεται, συνελλέγησαν κατ’ αυτάς στοιχεία υπό τεχνικών του Υπουργείου Γεωργίας διά την κατάρτισιν της προμελέτης, τα οποία συμπληρούμενα εκ των αποτελεσμάτων των γεωτρήσεων, θα οδηγήσουν εις την κατάρτισιν της μελέτης.


ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΧΕΛΜΗΣ
Σήμερον αναχωρεί επιστρέφων εις Αθήνας, μετά πολυήμερον παραμονήν εις Ρόδον ο Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης κ. Χέλμης, ο οποίος επ’ ευκαιρία της ενταύθα παραμονής του εξήτασε διάφορα τουριστικά ζητήματα. Ο επισκεφθείς επίσης την Ρόδον υποδιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος κ. Γαλάνης ανεχώρησεν εις Αθήνας. 


ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ
ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ Π.Σ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Χθες την πρωίαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετέβη εις το φιλανθρωπικόν ίδρυμα ΠΙΚΠΑ και εμελέτησε μετά των αρμοδίων το θέμα της εξευρέσεως εντός του εν λόγω ιδρύματος χώρου διά την στέγασιν Οικοκυρικής Σχολής η οποία θα λειτουργή τη φροντίδι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
Εις την εν λόγω σχολήν θα φοιτούν νέαι αι οποίαι θα μεταναστεύσουν εις το Εξωτερικόν.


ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ

Ως ανεκοινώθη εντός του δευτέρου 10ημέρου τρέχοντος μηνός θα αρχίσουν αι εργασίαι διά την συντήρησιν του “Καστέλλου” όπου ως γνωστόν θα λάβουν χώραν αι εργασίαι του Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών τον προσεχή Αύγουστον.