Εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς για το έτος 2019-2020

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ' αριθ. 2/22842/6-5-2019 (ΑΔΑ:67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Αντιδημάρχου Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου (όπου αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες) για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Δήμου Ρόδου (http://www.rhodes.gr/?page_id=8073) όπου διατίθενται Έντυπα Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου έχουν:
1. Όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών,
2. Παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.

Επισημαίνεται ότι λόγω εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στο Δήμο της Ρόδου από το παιδαγωγικό έτος 2019-2020, νήπια γεννηθέντα από 01-01-2015 έως και 31-12-2015, εγγράφονται υποχρεωτικά στα νηπιαγωγεία.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, προσέρχονται στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της περιοχής τους ή στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρόδου (εντός Ροδιακής Έπαυλης) και στην Α.Μ.Κ.Ε. όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 έως 13:30 και λαμβάνουν πληροφορίες και Έντυπα

Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν τη σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων - Υπευθύνων Δηλώσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου ορίζεται από Παρασκευή  10 Μαΐου 2019 και ώρα 8:30 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 13:30.

Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως φορέας στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) και για το έτος 2019-2020, ύστερα από την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με το Πρόγραμμα θα δίνονται στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου, στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στην Α.Μ.Κ.Ε.