Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 10 Μαΐου 1959
Αριθ. Φύλλου 2422

 

Η ΠΑΤΜΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 200 ΚΛΙΝΑΣ
ΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ κ.κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΚΩΤΙΑΔΗ

Ο Δήμαρχος Πάτμου κ. Καλογιάννης εις αποκλειστικήν συνέντευξίν του, εδήλωσεν ότι η Πάτμος, τρίτη κατά σειράν, μετά την Ρόδον και Κω, τουριστική νήσος της Δωδεκανήσου, έχει σήμερον την δυνατότητα να φιλοξενή 200 συγχρόνως ξένους, εις τα επιπλωμένα δωμάτια, τα οποία ενοικιάζουν οι κάτοικοί της, συντόμως δε θα αποκτήση εκ πιστώσεων της Κυβερνήσεως και τον πρώτον της ξενώνα, δυνάμεως 40 κλινών. Συνεχίζων ο Δήμαρχος Πάτμου, ανέφερεν ότι χάρις εις την κυβερνητικήν στοργήν, η νήσος του απέκτησεν ωραίους δρόμους, ενώ χάρις εις την φιλοκαλλίαν των κατοίκων αι οικίαι έχουν όλαι ασπρισθή και εκατέρωθεν των οδών έχουν φυτευθή δένδρα.
Καταλήγων ο κ. Καλογιάννης, ετόνισεν ότι το μόνον πρόβλημα της Πάτμου είναι η ατμοπλοϊκή συγκοινωνία, εξέφρασε δε την βεβαιότητα ότι και τούτο θα τακτοποιηθή συντόμως, χάρις εις την αγάπην του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή και του βουλευτού κ. Κωτιάδη.

8889 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ
ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΤΟ Α’ 3ΜΗΝΟΝ 1959
ΕΝΑΝΤΙ 4388 ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 1958

Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, κατά το πρώτον του 1959 επεσκέφθησαν την Ρόδον 3104 ημεδαποί και 5785 αλλοδαποί τουρίσται, ως και 1650 άνδρες πληρωμάτων πολεμικών σκαφών. Τονίζεται σχετικώς ότι κατά την αντίστοιχον χρονικήν περίοδον του 1958 είχον αφιχθή 2306 ημεδαποί και 2082 αλλοδαποί, ήτοι εν συνόλω 4388 τουρίσται, ενώ κατά την ιδίαν περίοδον του 1959 αφίχθησαν 8889 τουρίσται.
Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τέλους Μαρτίου 1959, κατέπλευσαν 17 περιηγητικά πλοία, έναντι 8 της αντιστοίχου περυσινής χρονικής περιόδου.
Τέλος αναφέρεται ότι ενώ κατά το πρώτον τρίμηνον η τουριστική κίνησις εφέτος ηυξήθη κατά 100%, η κίνησις του Απριλίου και Μαΐου εις Ρόδον παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερον ποσοστόν αυξήσεως.

ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΧΘΕΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ

Την μεσημβρίαν χθες, εις τα πλαίσια των κυβερνητικών εντολών δια την υποστήριξιν των παραγωγών, επραγματοποιήθη εις την Νομαρχίαν σύσκεψις υπό την προεδρείαν του Νομαρχούντος Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα με θέμα την λήψιν μέτρων προστασίας των παραγωγών γεωμήλων. Ως γνωστόν, η εφετεινή παραγωγή γεωμήλων εις την περιφέρειαν Δωδεκανήσου ανήλθεν αισθητώς, εντός δε του Μαΐου υπολογίζεται ότι θα συγκομισθούν 1300 τόννοι.
Εις την εν λόγω σύσκεψιν μετέσχον εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, εκπρόσωποι της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών και άλλοι αρμόδιοι, αι αποφάσεις δε θα ανακοινωθούν συντόμως.

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σήμερον την πρωΐαν θα πραγματοποιηθή η εγκατάστασις εις τας έδρας των, των νέων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων Δωδεκανήσου. Κατά την διάρκειαν της τελετής της εγκαταστάσεως θα γίνουν αγιασμοί και θα ομιλήσουν προς τους νέους δημοτικούς και κοινοτικούς άρχοντας, οι κατά τόπους εκπρόσωποι του Κράτους.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ
Τ’ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

Υπό της Επιθεωρήσεως Εργασίας Ρόδου ανεκοινώθη ότι το προσεχές Σάββατον άπαντα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά αντί της Πέμπτης. Τα Παντοπωλεία από της 15ης τρέχοντος θα παραμένουν κλειστά την Πέμπτην και ανοικτά το Σάββατον.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ
Ως ανεκοινώθη την προσεχή Κυριακήν 17ην Μαΐου επί τη λήξει των μαθημάτων των Μέσων Ανωτέρων και Εργαζομένων Κατηχητικών Σχολείων αρρένων-θηλέων θα τελεσθή Αρχιερατική λειτουργία εις το Ι. Ναόν του Ευαγγελισμού και περί ώραν 11ην θα λάβη χώραν εν τω ΕΘΝΙΚΩ ΘΕΑΤΡΩ η καθιερωμένη τελετή.
Η είσοδος θα είναι ελευθέρα.
Αι εξετάσεις των Κατωτέρων Κατηχητικών Σχολείων θα λάβουν χώραν την 21ην Μαΐου εορτήν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εις τους ενοριακούς Ναούς.