Το θέμα της καθαριότητας απασχολεί το νέο δήμαρχο Καλύμνου, Αντώνη Καλογιάννη

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟΝ κ. ΑΝΤ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας)
Την παρελθούσαν Δευτέραν προσήλθεν εις τον Δήμον και ανέλαβεν τα καθήκοντά του ο νέος Δήμαρχος Καλύμνου κ. Αντώνιος Καλογιάννης. Ο κ. Δήμαρχος όστις παραμένει καθ’ όλην την ημέραν εις τα γραφεία του Δήμου, προς ταχυτάτην εξυπηρέτησιν του κοινού, εδήλωσεν ότι το θέμα της καθαριότητος της πόλεώς μας τον απασχολεί ιδιαιτέρως και ότι λίαν συντόμως θα ρυθμισθή. Εν τω μεταξύ αναμένεται να αφιχθή ενταύθα επιθεωρητής του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου, να ασκήση έλεγχον επί των πεπραγμένων του παλαιού Δημοτικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Α.Η.Ε.Ρ. ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΝ
Η Νομαρχία δι’ εγγράφου της προς την ΑΗΕΡ συνιστά όπως παραχωρηθή η χρήσις έναντι συμβολικού τιμήματος του μη μεταβιβασθέντος εις την ΔΕΗ οικήματός της (πρώην Γραφεία) εις το Εργατικόν Κέντρον Νοτίου Συγκροτήματος, υπό την προϋπόθεσιν της προηγουμένης αποκαταστάσεως των σεισμών, δαπάναις της ΑΗΕΡ.

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΥΡΙΑΝΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
Αύριον την πρωΐαν θα γίνη εις Δωδεκάνησον, εις άπαντας τους δήμους και τας κοινότητας, η εκλογή των νέων δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, υπό των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων. κατά τας μεταδιδομένας εκ των διαφόρων νήσων και κοινοτήτων πληροφορίας, η εκλογή θα γίνη με παραδειγματικήν τάξιν, προς τούτο δε έχουν ληφθή άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα τάξεως. Εφ’ όσον, κατά την αυριανήν εκλογήν οι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν την υπό του Νόμου προβλεπομένην πλειοψηφίαν, αι εκλογαί θα επαναληφθούν την προσεχή Κυριακήν.

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΙΣ ΜΥΡΙΝΑΝ ΛΗΜΝΟΥ ΕΚ ΣΥΓΚΟΠΗΣ 64ΕΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας)
Επείγον τηλεγράφημα από την Μυρίνα Λήμνου αναφέρει ότι την παρελθούσαν Κυριακήν 10ην τρέχοντος απεβίωσεν εκ συγκοπής της καρδίας ο συμπατριώτης μας Μικές Σ. Ρήγας ετών 64, συνταξιούχος δικαστικός. Ο μεταστάς ήτο είς εκ των καλυτέρων τέκνων της Καλύμνου ετίμησε δε αυτήν ως αντιπρόσωπος της Θέμιδος.

ΦΘΑΝΕΙ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ Α.Ο.Ε. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Δια τηλεγραφήματος του ο Πρόεδρος του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας κ. Σταματόπουλος ανήγγειλε χθες ότι δια του ατμοπλοίου της γραμμής φθάνει αύριον εις Ρόδον ο μηχανικός του Οργανισμού κ. Σκιαδαρέλης προκειμένου να επιληφθή επιτοπίως του θέματος εξευρέσεως καταλλήλου οικοπέδου ενταύθα δια την ανέγερσιν Εργατικών Κατοικιών.

Ως γνωστόν, ο Οργανισμός έχει διαθέσει ήδη ποσόν δια την ανέγερσιν 50 νέων Εργατικών Κατοικιών εις Ρόδον, προς στέγασιν ισαρίθμων εργατικών οικογενειών.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ
Αύριον οι μαθηταί του Νυκτερινού Γυμνασίου Ρόδου θα πραγματοποιήσουν ημερησίαν εκδρομήν εις την τοποθεσίαν “Επτά Πηγές”.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ
Χθες την πρωΐαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετέβη εις την κοινότητα Κρεμαστής και επεθεώρησε τας εκτελουμένας εργασίας δια την ανέγερσιν του νέου Ιερού Ναού της Κοινότητος. Ως ανεκοινώθη εντός των ημερών αρχίζει το τελευταίον μέρος των εργασιών μετά το πέρας των οποίων θα αρχίσουν αι εξωτερικαί εργασίαι.

ΣΟΥΗΔΟΣ ΚΟΜΗΣ ΙΓΚΟΓΝΙΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Προχθές το απόγευμα ανεχώρησε αεροπορικώς εις Αθήνας Κόμης της Σουηδίας ο οποίος παρέμεινε ιγκόγνιτο εις Ρόδον επί δεκαήμερον επισκεπτόμενος τα αξιοθέατα της νήσου μας.

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΕΜΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ως ανεκοινώθη εντός της προσεχούς εβδομάδος θα αρχίση χορηγούμενον το επίδομα μηνός Απριλίου εις τα προστατευόμενα παιδιά της Αμερικανικής Οργανώσεως πολεμοπαθών Παιδιών.