Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω Κυριακή 17 Μαΐου 1959
Αριθ. Φύλλου 2429

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑΚΗΝ”
37 ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΟΙ ΕΚ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΘΕΡΜΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ
Δια να σώσουν τα ζώα των

Κύριε Διευθυντά
Είμεθα γεωργοί και κτηνοτρόφοι και στηρίζομεν την ύπαρξιν των οικογενειών μας μόνον εις το μικρόν και αβέβαιον γεωργοκτηνοτροφικόν μας εισόδημα. Το γεωργικόν μας εισόδημα δια το σύνολον των γεωργών του χωριού μας είναι πολύ μικρόν αν και όλοι σχεδόν ασχολούμεθα με την κηπουρικήν των πρωΐμων, λαχανικών. Μην ακούτε ότι τα πρώϊμα μας, δίδουν μεγάλα εισοδήματα. Αν στα 4-5 χρόνια μια φορά κατορθώσωμεν να ξεπληρώσωμεν τα χρέη μας στην Τράπεζα αυτό δεν σημαίνει ότι γίναμε πλούσιοι.

Πολλοί από μας για να ξεκινήσωμεν αλλά και για να πληρώσωμεν τα χρέη μας προς την Τράπεζα ξεπουλήσαμε τις αγελάδες μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το χωριό μας προτού ξεκινήση στα πρώϊμα είχεν 600-700 αγελάδες, τώρα δεν έχει περισσότερες από 250-300 αγελάδες. Ξεπουλήσαμε τις αγελάδες για να πληρώσωμεν τα αντλητικά μας συγκροτήματα, τα λιπάσματα, τα φάρμακα, τις εγκαταστάσεις αλλά και διότι οι τιμές του κρέατος και του γάλακτος είναι και χαμηλές και ασύμφορες.

Από χρόνια τώρα κάνωμε τα παράπονά μας για τις τιμές του κρέατος και του γάλακτος. Τα είπαμε στους γεωπόνους στην Ένωσιν, και παντού όπου βλέπαμε ελπίδα ότι θα ακουσθούμεν. Δυστυχώς όμως κανείς δεν μας άκουσε. Μας καλέσανε σε συνέδρεια, τα είπαμεν όλα, αλλά κανείς πάλι μας άκουσε.

Οι κτηνοτροφές ανέβηκαν, τα πίτυρα είναι δυσεύρετα και τα πληρώνωμε 1,5 και 1,90 δραχ. για να πουλάμε το γάλα προς 2,5 δρχ. Το άχυρο το πληρώνωμεν 0,50 δραχ. πολλές φορές και 1 δραχ. Την μη δική προς 1,50 και 2 δρχ. Σπείραμε οι ίδιοι μας κτηνοτροφές σπείραμε βίκους, λαθούρια μηδικές, αλλά πάλι το ίδιο και επείσθημεν ότι, ότι και αν κάνωμεν εκ μέρους μας το αποτέλεσμα πάντοτε επιζήμιον για μας, διότι οι τιμές του γάλακτος και του κρέατος είναι μικρές ασύμφορες. Τα ολίγα ζώα που μας απέμειναν στο χωριό μας το οποίον είναι ένα από τα πλέον κτηνοτροφικά, προσπαθούμε να τα ζήσωμεν όπως όπως, διότι δίχως αυτά δεν μπορούμε να καλλιεργήσωμεν τα χωράφια μας και για να μαζέψωμεν λίγη κοπριά για τα πρώιμα.

Εφέτος ο καιρός όπως γνωρίζετε και σεις κ. Διευθυντά είναι πολύ άστατος και τα σπαρτά μας δεν θα γίνουν, τα χόρτα επίσης είναι ελάχιστα. Από τώρα τα ζώα μας πεινάνε και αργότερα αν δεν αγοράσωμεν τροφές θα ψοφίσουν. Από πού όμως και πώς ν’ αγοράσωμεν τις τροφές αφού ξεύρωμεν ότι με τις τιμές αυτές θα καταστραφούμε; Σας παρακαλούμεν να δημοσιεύσητε τα παράπονά μας με βεβαιότητα ότι η Κυβέρνησις ή η Νομαρχία θα μας προσέξη. Να είσθε βέβαιοι κ. Διευθυντά ότι αυτά που σας γράφομεν είναι καθαρά αλήθεια πράγμα που θα διαπιστώσητε και σεις αν ερευνήσητε το ζήτημα.

Μετά τιμής
Οι αγελαδοτρόφοι Τριάντα
Κ. Κυριακού, Π. Τάλαρος, Η. Κυριάκου, Α. Κλαδίτης,
Σ. Σαχίνης, Μ. Μιχελλής, Ε. Καραγιάννης, Σ. Αναστασάκης, Η. Πεστλίκης, Μ. Χατζηβαλσάμης, Ν. Χατζηδημητρίου,
Ι. Κουντούρης, Α. Κούφλης, Δ. Βασιλάκης, Μ. Κιούρδης,
Κ. Σκούλουκας, Γ. Παρασκευάς, Εμ. Κλαδίτης, Γ. Καΐκης,
Α. Πανανός, Μ. Καραβόλιας, Εμ. Κουντούρης,
Π. Στεφανίδης, Ι. Κιούρδης, Ε. Μπότσαρης, Γ. Σαχινής,
Μ. Μπότσαρης, Α. Οικονομόπουλος, Δ. Μακρής,
Κ. Κυριακάκος, Σ. Τζωρτζής, Ν. Καρπάλης,
Μ. Καμπουράκης, Σ. Σκούλουκας, Κ. Κυπριώτης,
Γ. Καμπούρης, Δ. Τσακίρης.

ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
Υπό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Μ. Ασίας απεστάλη χθες προς τον κ. Πρωθυπουργόν, το ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Ένωσις Δωδεκανησίων Ιδιοκτητών εν Μικρά Ασία ευχαριστεί υμάς θερμώς διότι ηξιώσατε παρά Τουρκίας επίλυσιν δικαιοτάτου και αναφαιρέτων δικαιωμάτων μας επί ιδιοκτησιών μας. Ευθύς εξ αρχής εστηρίξαμεν ελπίδας μας εις Υμετέραν Εξοχότητα και είμεθα βέβαιοι δια ταχείαν τελικήν επίλυσιν.
Πρόεδρος
Παντελής Κωσταρίδης