Την Τρίτη 21 Μαΐου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω εξαιρετικά επείγοντα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα έγγραφα των Υπηρεσιών για την αιτιολόγηση του κατεπείγοντος των θεμάτων.

1. Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης , αρ.πρωτ.2/24885/2019 .

2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων Πολιτικής Προστασίας, αρ.πρωτ.2/23730/2019.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου Βοήθεια στο Σπίτι, Α΄δόση 2019, αρ.πρωτ.14/24285/2019.

4. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης Β΄φάσης για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλδίων 150KV μόνωσης xlpe και καλωδίου ΠΙΛΟΤ στις διασυνδετικές καλωδιακές γραμμές :α 1. Υ/Σ Ροδινιού-Κ.Δ Ρόδου , 2.Ζ/Ξ Σορωνής-Κ.Δ Ρόδου , της ΔΕΔΔΗΕ, αρ.πρωτ.16/24388/2019.

5. Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εφαρμογήν Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.16/24419/2019.

6. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο 5Χ5 Λάρδου, αρ.πρωτ.16/2439/2019.

7. Πληρωμή ετήσιας συνδρομής συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς,αρ.πρωτ.2/24864/2019.

8. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋ/σμού οικ.έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ

9. Έγκριση Αναμόρφωσης Δήμου Ρόδου οικ.έτους 2019.

10. Έγκριση μετάβασης στελεχών του Δήμου Ρόδου στην 2η άσκηση επί χάρτου της Κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου ΙΝ-PREP.

11. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Επιδότηση Ενοικίου Ρομά Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο του μέτρου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά – Επιδότηση ενοικίου» του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΠ «Νοτίου Αιγαίου 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Αρ.πρωτ.14/24949/2019.