Ευρωεκλογές 2019: Συστήνονται συνεργεία έκτακτης εκλογικής εργασίας

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ψηφοφορία εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως 8-6-2019 συστήνονται ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργάσιμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση

Τα συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας συστήνονται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στα ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Εθνικού Τυπογραφείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων, περιλαμβανομένων και υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται στις επόμενες παραγράφους.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής:
- Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Ισότητας των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

- Για το προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, από τον Ειδικό Γραμματέα Ιθαγένειας.
- Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Για το προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου, από τον Νομικό Σύμβουλο.
- Για το προσωπικό της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής, από τον οικείο Επίτροπο.

- Για το προσωπικό της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών, από τον οικείο Προϊστάμενο. - Για το προσωπικό της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (πρώην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείου Εσωτερικών), από τον οικείο Προϊστάμενο.

- Για το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

- Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τον οικείο Συντονιστή.
- Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών από τον οικείο Περιφερειάρχη. - Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο.

Ειδικότερα, ορίζεται κατωτέρω ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά υπηρεσιακή μονάδα: Στο Υπουργείο Εσωτερικών α) Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Ισότητας των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Ειδικής Γραμματείας της Ιθαγένειας, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εξακόσιους είκοσι πέντε (625).

Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια, πλην της μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας και της άδειας άνευ αποδοχών, θα συμπεριληφθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράξουν πραγματική εκλογική εργασία.
Επίσης εξαιρούνται οι υπάλληλοι που τελούν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς και αυτοί για τους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης.

Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριακόσιους τριάντα επτά (337), από τους οποίους οι υπηρετούντες στις Διευθύνσεις της Χωρικής Περιφέρειας Αττικής θα απασχοληθούν στα εκλογικά συνεργεία του Υπουργείου Εσωτερικών και οι λοιποί στις Περιφέρειες που είναι χωρικά εγκαταστημένες οι οικείες Διευθύνσεις, για το χρονικό διάστημα από 06/05/2019 έως και 02/06/2019.

Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Τυπογραφείο, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εκατόν ογδόντα οκτώ (188).
Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους πέντε (5).

Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6).
Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα έξι (16).

Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (πρώην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείου Εσωτερικών), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα (10). η) Πέντε (5) υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τρεις (3) υπάλληλοι του Ε.Φ.Κ.Α. για το χρονικό διάστημα από 16/05/2019 έως και 04/06/2019, καθώς και ένας (1) υπάλληλος του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα από 25/05/2019 έως και 03/06/2019.

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι (20), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον: α) δύο (2) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού, β) ο προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού και της Διεύθυνσης Οικονομικού και γ) ένας (1) υπάλληλος από κάθε Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού.

Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον: α) δύο (2) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων στα Τμήματα Διοίκησης Λέσβου, Σύρου και Δωδεκανήσου, β) οι προϊστάμενοι των ανωτέρω Τμημάτων και γ) οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Στις Περιφέρειες

α) Ένας (1) Γενικός Διευθυντής, ο οποίος έχει την κύρια αρμοδιότητα για την εκλογική διαδικασία.
β) Μέχρι οκτώ (8) Γενικοί Διευθυντές της Περιφέρειας Αττικής.

 γ) Οι προϊστάμενοι Τμημάτων και Διευθύνσεων που κρίνονται απαραίτητοι για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας.

δ) Υπάλληλοι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής και των Αντιπεριφερειαρχών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και των οδηγών που θα απασχοληθούν για την προώθηση εκλογικού και λοιπού υλικού. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα συνεργεία μετάδοσης των αποτελεσμάτων.

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στη 36931/14-05-2019 κοινή απόφαση μας καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€), με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων: α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00 €).
Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών (τέως ΥΔΕ Νομαρχίας Αθηνών) καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€).

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€). ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750,00€).

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€).

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν ή απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα έξι (66) άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, έως είκοσι δύο (22) άτομα, Προμηθειών και Υποδομών, έως είκοσι οκτώ (28) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα (30) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα δύο (42) άτομα, Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ, έως τριάντα (30) άτομα, Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως είκοσι οκτώ (28) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου, έως επτά (7) άτομα, στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του

Ελεγκτικού Συνεδρίου έως έξι (6) άτομα καθώς και στην Διεύθυνση Εκτύπωσης και Βιβλιοδεσίας του Εθνικού Τυπογραφείου έως τριάντα τρία (33) άτομα, καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (4.350,00€), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26 Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26 Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2 Ιουνίου 2019 καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων. Γ. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.