Ένα πανεπιστημιακό μάθημα με οικολογικές και παιδαγωγικές ευαισθησίες...

Γράφει ο
Αγαπητός Ξάνθης
Αρχιτέκτονας-διεθνολόγος

 

Το μάθημα με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι ένα ταξίδι στην ανανέωση και στην ανάταση.

Το μάθημα που καταπιάνεται με θέματα οικολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος ακόμα περισσότερο.

Με αυτήν την εμπειρία ολοκληρώθηκε ο εαρινός κύκλος των μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του ΤΕΠΑΕΣ (Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. 

Η Δ/νση του Προγράμματος (πρόεδρος του μεταπτυχιακού Τμήματος, η κ. Μαρία Καΐλα) ανέθεσε μια σειρά από πρακτικές ασκήσεις στους φοιτητές σχετικά με τη συμπεριφορά ξενοδοχειακών εγκ/σεων σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Εξάλλου τα θέματα του «πράσινου τουρισμού» είναι επίκαιρα και οι πιστοποιήσεις πλέον απαιτητές από του Τ.Ο.

Αλλά και η ελληνική πολιτεία δείχνει ειδικό βάρος σε ζητήματα ποιότητας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης προκρίνοντας μοντέλα που είναι φιλικά με το περιβάλλον και την ανθρώπινη υπόσταση.   

Τα μαθήματα διεξήχθησαν σε  ανάπτυγμα δύο ημερών σε δύο ξενοδοχεία της  δυτικής και ανατολικής πλευράς του νησιού. 

Το πρώτο ήταν το «Sunwing Kallithea Beach» με υπευθύνους τις: Θέμις Κριαρά και Μίνα Ζαχαρίου  (μάνατζερ διαχείρισης αειφόρου περιβάλλοντος), οι οποίες υποστήριξαν με ευλαβικό τρόπο τη φιλοσοφία της αειφορικής τουριστικής πορείας μέσα σ’ ένα λειτουργικό ξενοδοχείο. Η απόδοση του μαθήματος ήταν αποτελεσματική και άριστα εκπαιδευτική.

Το δεύτερο ήταν «Atrium Platinum Resort Hotel & Spa»:  με υπευθύνους τους: Ματσίγκο Γιώργο και Τίνα Ξάνθη (μάνατζερ διαχείρισης αειφόρου περιβάλλοντος), οι οποίοι διαβουλευτήκαν  με τους φοιτητές με άρτιο και δημιουργικό τρόπο ώστε να παρουσιάσουν τα εργαλεία αειφορικής διάστασης της ξενοδοχειακής μονάδας.   

Με τις δύο επισκέψεις ξεδιπλώθηκε όλο το φάσμα των πρωτογενών γνώσεων πάνω στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ακολουθώντας πιστά τον ορισμό που  δόθηκε από την UNESCO το 1977, στην Τιφλίδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: 

«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και ενδιαφέροντος για την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και οικολογική αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Παρέχει σε κάθε άτομο δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων, αφοσίωσης και δεξιοτήτων που χρειάζονται για να προστατεύσει και να καλυτερεύσει το περιβάλλον. Συμβάλλει στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων, κοινωνιών προς το περιβάλλον». 

Στο πλαίσιο αυτό το Π.Μ.Σ. του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ελκυστικό αλλά και καινοτόμο στο πεδίο των γνώσεων για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.   

Οι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι: 
α) Η κατάρτιση και η προετοιμασία επαγγελματιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που εξ αντικειμένου έχουν τη δυνατότητα να προωθούν άμεσα και έμμεσα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.  
β) Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της αγωγής στους άξονες του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση,  τον εργασιακό χώρο, την οικονομία και την κοινωνία. 

γ) Η διάχυση της γνώσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, λήψη, εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεων για την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 
δ) Η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και η διάδοση φιλοπεριβαλλοντικών αντιλήψεων και πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε κοινωνικές ομάδες, σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς θεσμούς, καθώς και στους φορείς που ασχολούνται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. 

ε) Η προώθηση των συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κοινωνικές οργανώσεις, και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και τον από κοινού σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 
στ) Η δημιουργία δικτύου ερευνητών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων του πεδίου αυτού. 
ζ) Η λειτουργία εργαστηρίων στα οποία θα ερευνώνται ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Μια ακαδημαϊκή χρόνια ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιδεικνύοντας άλλη μια φορά ότι το Πανεπιστήμιο δημιουργεί ενεργούς πολίτες, συμβάλλει στην εμπέδωση των νέων προκλήσεων, στην κατοχύρωση παιδαγωγικών δεξιοτήτων και κυρίως ξυπνάει την τοπική κοινωνία κοιτάζοντας τα θέματα περιοχής με άλλη οπτική και επιστημονική ματιά…