Τα σιτηρά της Δωδεκανήσου καταστράφηκαν σχεδόν τελείως

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ

Υπό της Νομαρχίας ανεκοινώθη χθες το πρόγραμμα της υποδοχής και παραμονής εν Ρόδω της Α.Β.Υ. του διαδόχου Κωνσταντίνου, ο οποίος θα αφιχθή την προσεχή Τρίτην και ώραν 10ην πρωινήν αεροπορικώς. Συμφώνως προς το πρόγραμμα, ευθύς ως ο Διάδοχος Κωνσταντίνος φθάση εις την πόλιν, θα γίνη εις την προ του Δημαρχείου Πλατείαν η τελετή της διανομής βιβλιαρίων αποκαταστάσεως εις απόρους κορασίδας, τα βιβλιάρια δε θα απονεμηθούν ιδιοχείρως εις γονείς των κορασίδων υπό της Α.Β.Υ.

Μετά την τελετήν, θα λάβη χώραν δεξίωσις εις την Βασιλικήν αίθουσαν τελετών του Νομαρχιακού μεγάρου και, εν συνεχεία, περί την μεσημβρίαν ο Διάδοχος Κωνσταντίνος θα αναχωρήση αεροπορικώς επιστρέφων εις Αθήνας.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, τα προς διανομήν βιβλιάρια προικοδοτήσεως υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 500.

ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣ
Μεταδίδεται εκ Καρπάθου ότι συνεπεία της πρωτοφανούς ανομβρίας κατεστράφησαν κατά 80% εφέτος αι καλλιέργειαι της νήσου και ιδίως τα σιτηρά. Η αυτή κατάστασις επικρατεί και εις την Σύμην, όπου οι κάτοικοι έχουν περιέλθει εις δυσχερή θέσιν. Εξ άλλου εις την Ρόδον, οι γεωργοί θερίζουν ήδη τα σιτηρά των, τα οποία προσεβλήθησαν εκ “κιτρινίσματος” δια να τα χρησιμοποιήσουν ως σανόν.


ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΙΣ 8 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ως ανεκοινώθη εκ της Νομαρχίας, κατά τας εκλογάς της παρελθούσης Κυριακής εξελέγησαν συγκεντρώσαντες τα δύο τρίτα των ψήφων των συμβούλων, 6 δήμαρχοι, επί συνόλου 14 δήμων της Δωδεκανήσου. Οι εκλεγέντες δήμαρχοι είναι οι κ.κ. Πετρίδης Ρόδου, Νικητιάδης Σύμης, Καλογιάννης Πάτμου, Οικονόμου Αστυπαλαίας, Καταλάνος Κάσου και Κουμουνδόυρος Λειψών. Εις τους υπολοίπους δήμους η εκλογή δημάρχων θα γίνη αύριον, δήμαρχοι δε θα εκλεγούν όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτον πλειοψηφίαν των δημοτικών συμβούλων.

ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Θ’ ΑΓΟΡΑΣΗ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, εντός μηνός αναμένεται εις Ρόδον νέον Ακτινολογικόν μηχάνημα “Σήμενς” δια το Νοσοκομείον Ρόδου.

Εξ άλλου, υπό του Διοικ. Συμβουλίου του Νοσοκομείου απεφασίσθη η προκήρυξις διαγωνισμών δια την αγοράν ενός ηλεκτροκαρδιογράφου, ενός μηχανήματος βασικού μεταβολισμού και 2 θερμοκοιτίδων δια το Μαιευτικόν τμήμα.

Επίσης απεφασίσθη η συγκρότησις βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΗΔΗ
Εντός των ημερών, ως ανεκοινώθη, θα καταρτισθή το πρόγραμμα εκτελέσεως έργων εις Καστελλόριζον. Ήδη έφθασαν ενταύθα 600.000 δραχμαί, διατεθείσαι εκ του Προγράμματος Παραμεθορίων περιοχών.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Αφίκετο, εις Ρόδον ο κοινωνιολόγος και συγγραφεύς καθηγητής κ. Ελευθέριος Πρόκος, προκειμένου να δώση ενταύθα δύο διαλέξεις. Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου, ο κ. Πρόκος θα δώση σήμερον την 7ην εσπερινήν εις την αίθουσαν της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου  διάλεξιν με θέμα. “Αι διαμαχόμεναι κοσμοθεωρίαι υπό το πρίσμα της Επιστήμης”. Επίσης αύριομ την 11ην προσεμημβρινήν ο κ. Πρόκος θα δώση εις το κινηματοθέατρον “Εθνικόν” διάλεξιν με θέμα: “Η αιωνιότης της Ελληνικής κοσμοθεωρίας”. Η Είσοδος εις αμφοτέρας τας διαλέξεις θα είναι ελευθέρα.