Ραδιοσταθμός επί ξηράς θα εγκατασταθεί στη Ρόδο υπό της  «Φωνής Αμερικής»

ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Ραδιοσταθμός επί ξηράς θα εγκατασταθή εις Ρόδον υπό της «Φωνής Αμερικής»

ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΞ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ
Εκπρόσωποι αρμοδίων Αμερικανικών υπηρεσιών της Ουάσιγκτων, ευρίσκονται από χθες εις Ρόδον, ασχολούμενοι με την εξεύρεσιν χώρου, δια την εγκατάστασιν χερσαίου ραδιοσταθμού εις Ρόδον. Ο εν λόγω ραδιοσταθμός θα χρησιμεύη δια τας εκπομπάς της «Φωνής της Αμερικής» προς το παραπέτασμα.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, η Ρόδος εθεωρήθη καταλληλοτέρα δια την εγκατάστασιν μονίμου Ραδιοσταθμού της «Φωνής της Αμερικής» λόγω της γεωγραφικής της θέσεως και λόγω του ότι το έργον της μεταδόσεως εκπομπών μέχρι τούδε υπό του πλωτού Αμερικανικού Ραδιοσταθμού “Κούριερ”.

Σημειωτέρον ότι ο υπό κατασκευήν νέος ραδιοσταθμός, θα έχη μεγάλας εγκαταστάσεις επί ξηράς και πολυμελές προσωπικόν, θα είναι δε ο είς εκ των 6 νέων Αμερικανών μεγάλων ραδιοσταθμών οι οποίοι ως ανηγγέλθη ήδη θ’ ανεγερθούν εις διάφορα σημεία του κόσμου, δια τας εκπομπάς προς το παραπέτασμα.

Εκτός των αφιχθέντων ενταύθα 3 ανωτέρω υπαλλήλων εξ Ουάσιγκτων αφίκετο εις Ρόδον και ο Εντεταλμένος Πληροφοριών της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εις Αθήνας κ. Ουΐλσων Ντάιζαρντ.

ΟΡΧΗΣΤΡΑΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΝ ΘΑ ΕΧΗ ΤΟ “ΘΕΡΜΑΙ” ΤΟ ΘΕΡΟΣ
Εις απάντησιν σχολίου της “Ροδιακής” η διεύθυνσις της Εταιρείας “Αστήρ” γνωστοποιεί δι’ επιστολής της ότι είναι εις την ευχάριστον θέσιν να πληροφορήση υπευθύνως το κοινόν, ότι από μηνός έχει υπογράψη συμβόλαιον μετά της Αθηναϊκής ορχήστρας Θέμη Ρούσσου, η οποία από της 30ης Μαΐου θα κάμη έναρξιν εις τον κήπον του “Θέρμαι”.

Επίσης γνωστοποιείται ότι η ορχήστρα θα έχη ως τραγουδίστριαν την γνωστήν καλλιτέχνιδα του ελαφρού τραγουδιού και τακτικήν συνεργάτιδα του ΕΪΡ Εύην Μυλοπούλου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου μετέβη εις την τοποθεσίαν των Πεταλουδών Ρόδου και ησχολήθη με την εξέτασιν των εκτελουμένων έργων διαρρυθμίσεως της περιοχής. Ως γνωστόν, δια τα εν λόγω έργα, διετέθη πίστωσις παρά του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Από σήμερον θα αρχίση η διανομή του επιδόματος Πολεμοπαθών Παιδιών εις τα προστατευόμενα και παιδια υπό της Αμερικανικής Οργανώσεως.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Αύριον Κυριακήν και ώραν 11.30 π.μ. εν τη αιθούση της Ροδιακής Λέσχης δίδεται ομιλία υπό του κ. Γεωργίου Σαββοπούλου Γενικού Επιθεωριτού Σωματικής Αγωγής με θέμα “Έθιμα και παραδόσεις”.
Η διάλεξις οργανούται υπό του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος δια την πνευματικήν καλλιέργειαν των κατοίκων.

ΕΥΧΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ
Επί τη ονομαστική εορτή της Α.Β.Υ. του Διαδόχου Κωνσταντίνου, απεστάλη υπό του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου εις τα Ανάκτορα τηλεγράφημα, δια του οποίου εκφράζονται αι ευχαί αυτού και ολοκλήρου του Δωδεκανησιακού λαού.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΑΣ
Δι’ ανακοινώσεως του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου γνωστοποιείται ότι εκ της μικροβιολογικής εξετάσεως θαλασσίου ύδατος της περιοχής Ψαροπούλας Ρόδου διεπιστώθη ότι τα θαλάσσια ύδατα της περιοχής ταύτης είναι υγειονομικώς ακατάλληλα δια κολύμβησιν και περισυλλογήν οστράκων. Δια της αυτής ανακοινώσεως γνωστοποιείται ότι απαγορεύεται η κολύμβησις και περισυλλογή οστράκων εις αποστάσεως 50 μέτρων εκατέρωθεν της προβλήτος Ψαροπούλας.