Η Νομαρχία θα διαφέρει ποσό για την επέκταση του Καζούλλειου

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΝ ΔΙ’ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ

Χθες την πρωίαν ο κ. Νομάρχης μετά του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος και του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παρασκευά, επεσκέφθη το Καζούλλειον Γυμνάσιον Θηλέων, όπου εξητάσθη επιτοπίως το θέμα της επεκτάσεως αυτού και της αναγκαιούσης δαπάνης. Κατά σχετικάς πληροφορίας, η Νομαρχία θα συμπληρώση το διατιθέμενον υπό της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος ποσόν προς ολοκλήρωσιν της επισκευής του κτιρίου και ανέγερσιν νέας πτέρυγος αι εργασίαι δε θα αρχίσουν ως ανεκοινώθη, το ταχύτερον εντός του Ιουνίου, και θα έχουν περατωθή μέχρι του Οκτωβρίου.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΟΙ ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αύριον την 9:30 π.μ. εις το Εθνικόν Στάδιον θα αρχίση η διεξαγωγή των 14ων Πανδωδεκανησιακών αγώνων στίβου των Σχολείων Μέσης εκπαιδεύσεως με συμμετοχήν εννέα Σχολείων. Το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας, περιλαμβάνει δρόμον 400μ. άλμα εις μήκος αρρένων και θηλέων, άλμα τριπλούν, ακοντισμόν, δισκοβολία, λιθοβολία, σφαιροβολία αρρένων και θηλέων, 100μ. προκριματικός και 80μ. θηλέων προκριματικός. Οι αγώνες θα συνεχισθούν και θα λήξουν το απόγευμα της προσεχούς Κυριακής. Την Κυριακήν θα λάβουν χώραν τα αγωνίσματα 80μ. θηλέων, 1000μ. 4χ100μ και 4χ80μ. Θηλέων.
Χθες δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον οι μαθηταί - αθληταί του Ιπποκρατείου Γυμνασίου.

ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΑ ΔΙΑ ΤΩΝ 600.000 ΔΡΧ. ΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗΝ
Δι’αποφάσεως του Νομάρχουν κ. Παπακωνσταντίνου, η εκ των Δημοσίων Επενδύσεων διατεθείσα υπό τύπον δωρεάς πίστωσις εξ 600.000 δραχμών, κατενεμήθη δια την εκτέλεσιν εις την νήσον Μεγίστην, των έργων:
1) 130.000 δραχμαί δια την ολοκλήρωσιν της επισκευής κρηπιδοτοίχου και την διεύρυνσιν της παραλιακής οδού. 2) 100.000 δραχμαί, δια την συνέχισιν καθαιρέσεως των επικινδύνως ετοιμορρόπων οικοδομών εντός της πόλεως και δια την διαμόρφωσιν των ελευθερουμένων χώρων. 3) 50.000 δραχμαί δια την διαμόρφωσιν του χώρου, προ των 10 στρογγυλών δεξαμενών υδρεύσεως. 4) 250.000 δραχμαί δια την ανέγερσιν ξενώνος δυνάμεως 10 κλινών. 5) 60.000 δραχμαί δια την διαμόρφωσιν κρηπιδώματος της παραλίας προ της κεντρικής πλατείας. Και 6) 10.000 δραχμαί δια την συντήρησιν διαφόρων αγροτικών οδών. Η εκτέλεσις όλων των προαναφερθέντων χώρων, χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΣΥΜΗΝ
ΕΖΗΤΗΘΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΝ

Δια σήματος της Νομαρχίας αποσταλέντος χθες εζητήθη η διάθεσις και αποστολή εις Ρόδον υδροφόρου πλοίου του Βασιλικού Ναυτικού προς υδροδότησιν της νήσου Σύμης, όπου λόγω της εφετεινής ανομβρίας διατυπούνται φόβοι ότι θα σημειωθή λειψυδρία.

ΕΖΗΤΗΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΓΕΩΤΡΗΣΙΝ ΕΙΣ ΠΕΥΚΙΑΝ
Υπό της Νομαρχίας εζητήθη τηλεγραφικώς από το Ινστιτούτον Γεωλογικών Ερευνών η αποστολή γεωτρυπάνου δια την διενέργειαν γεωτρήσεως εις την θέσιν Πευκιάς Λίνδου. Ως γνωστόν γεωλόγος του Ινστιτούτου είχε σημειώσει προ καιρού την ύπαρξιν ύδατος εις την εν λόγω τοποθεσίαν.

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΙΚΠΑ-ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
Χθες την πρωίαν ο κ. Νομάρχης, ο Μητροπολίτης και ο κ. Παρασκευάς επεθεώρησαν τας εκτελουμένας εργασίας εις τον ιερόν ναόν Αγίου Νικολάου, ως και το κτίριον του ΠΙΚΠΑ όπου ως εγνώσθη διεπιστώθη ότι είναι απαραίτητος η Γενική Επισκευή η οποία θα αντιμετωπισθή υπό της Νομαρχίας. Εξ’άλλου, επεσκέφθησαν το Ορφανοτροφείον Αρρένων όπου απεφασίσθη η ολοκλήρωσις του εκεί δημοτικού σχολείου διά της κατασκευής δύο νέων αιθουσών ως και η επισκευή του κτιρίου ούτως ώστε να καταστή τούτο αντισεισμικόν.