Επιτυχημένες οι αθλητικές επιδείξεις των Γυμνασίων Δωδεκανήσου

ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Το πρόγραμμα ικανοποίησεν απολύτως - Ποίοι ανεδείχθησαν νικηταί - Το Βενετόκλειον απώλεσε την πρώτην θέσιν.

Χιλιάδες λαού παρέστησαν εις το Εθνικόν Στάδιον και παρηκολούθησαν τας γυμναστικάς επιδείξεις των σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως Ρόδου. Οι μαθηταί και αι μαθήτριαι υπό το πρόσταγμα των  κ. Χ. Τραυλού και της κ. Ν. Παλαιολόγου εξετέλεσαν κατά τον πλέον ικανοποιητικόν τρόπον τας διαφόρους ασκήσεις. Η θεαματικότης, η ομοιογένεια και ο συντονισμός κινήσεων των ασκουμένων προεκάλεσαν ικανοποίησιν και ενθουσιασμόν εις τους θεατάς.

Το πρόγραμμα ήρχισε με παρέλασιν των σχολείων, την έπαρσιν σημαίας και τον Ολυμπιακόν Ύμνον που ετραγούδησαν αι μαθήτριαι υπό την διεύθυνσιν του καθηγητού της μουσικής κ. Γ. Καραμηνά.

Εν συνεχεία ο αναπληρωτής Γενικός Επιθεωρητής κ. Χ. Παπαχριστοδούλου δι’ εμπνευσμένου λόγου εξήρε το γεγονός της ημέρας.

Επηκολούθησαν αι ασκήσεις των αρρένων και εν συνεχεία των Θηλέων και τα αγωνίσματα της δευτέρας ημέρας. Τα τεχνικά αποτελέσματα αυτών έχουν ως ακολούθως:

100μ. 1) Φωτεινός (Εμπ. Ρόδου 11’’9 2) Γρηγοράς (Νυκτερ. Ρόδου) 12’’ 3) Χατζημιχαήλ (Ιπποκρ. Κω) 12’’2

80μ. μαθητριών 1) Καθοπούλη (Εμπ. Ρόδου) 11’’3 2) Κουλιανού (Καζουλ. Ρόδου 11’’6 3) Βογιατζή (Ιπποκρ. Κω) 11’’8

800μ. 1) Ιτσινές (Κω) 2’13’’7 2) Γρίβας (Εμπ. Ρόδου) 2’’14’3 3) Καζάκης (Βενετ) 2’50’’
4χ80 μαθητριών 1) Καζούλλειον (Κουλιανού, Χατζηκωνσταντή, Αβραμίδου, Μαντικού) 48’’4 2) Εμπορική Ρόδου 48’’5 3) Οικοκυρική 49’’

4χ100 μαθητών 1) Εμπορική Ρόδου (Βαλσαμίδης, Ανδρεάδης, Ζούρδης, Φωτεινός) 49’’6 2) Νυκτερινόν Ρόδου 50’’2 3) Βενετόκλειον 50’’9.

Το πρόγραμμα εσυνεχίσθη με 20λεπτον αγώνα χειροσφαιρίσεως μεταξύ των σχολείων Βενετοκλείου και Εμπορικής ο οποίος έληξεν ισόπαλος με 2-2. Σκόρερ ήσαν οι Σκουμπουρδής (Βεν.) και Παυλίδης, Υψηλάντης (Εμπ.)

Η Εμπορική Σχολή Ρόδου κατέλαβε την πρώτην θέσιν εις την βαθμολογίαν με 60 β. έναντι 50 του Βενετοκλείου Ρόδου και 47 Νικηφορείου Καλύμνου.

Τας υπόλοιπους θέσεις κατέλαβον το Ιπποκράτειον Κω με 37 β. το Νυκτερινόν Ρόδου με 26 β. και η Εμπορική Καλύμνου με 8 β. Τοιουτοτρόπως το Βενετόκλειον Γυμνάσιον δια πρώτην φοράν έπειτα από 14 διοργανώσεις απώλεσε την πρώτην θέσιν εις την βαθμολογίαν.

Το Καζούλλειον Γυμνάσιον Ρόδου επρώτευσε εις τα θήλεα με δευτέραν την Εμπορικήν Ρόδου και τρίτον το Ιπποκράτειον Κω.

Εις την εξέδραν των επισήμων διεκρίνοντο η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, ο βουλευτής κ. Σ. Κωτιάδης, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Γεν. Επιθεωρητής Σωμ. Αγωγής κ. Σαββόπουλος και αι λοιπαί αρχαί.
Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ “ΨΥΧΟΝΕΥΡΩΣΕΩΣ” ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΓΑΛΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΕΒΙΒΑΣΘΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Εν καταστάσει ψυχονευρώσεως ευρίσκεται από χθες ο Γάλλος ναυτικός, τον οποίον απεβίβασεν εις Ρόδον, τη συνδρομή του Λιμεναρχείου, το Γαλλικόν πετρελαιοφόρον “Μοντσαρέ” το παρελθόν Σάββατον, Ούτος, ευρισκόμενος εις το Νοσοκομείον ενεφάνισε ψυχονεύρωσιν, η οποία οφείλεται κατά τους ιατρούς εις την υπέρτασιν από την οποίαν έπασχεν.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, εφ’όσον η κατάστασις του ναυτικού, ο οποίος ονομάζεται Ροζέρ Μπριζάρ, ούτος θα αποσταλή εις Αθήνας.

ΖΩΗΡΑ ΚΙΝΗΣΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη κατά τον προσεχή μήνα θα αφιχθούν εις Ρόδον πολλαί προσκοπικαί ομάδες εκ Παλαιάς Ελλάδος αι οποίαι θα κατασκηνώσουν εις το Προσκοπικόν Χωριό. Κατά τον πρώτον δεκαήμερον του Ιουλίου θα αφιχθή 80μελής ομάς εκ Προσκόπων του Παλαιού Φαλήρου. Επίσης ανεκοινώθη ότι η κατασκήνωσις της Περιφερειακής Εφορίας Δωδεκανήσου θα λάβη χώραν περί τα τέλη Ιουλίου ή τας αρχάς Αυγούστου.

200 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας).
Συνεργείον του ΟΤΕ ήρχισε την τοποθέτησιν εις την πόλιν μας διακλαδωτήρων τηλεφώνων καθώς δε πληροφορούμεθα εδόθη έγκρισις όπως τοποθετηθούν 200 συσκευαί τηλεφώνου, Ήδη έχουν υποβληθή 60 αιτήσεις δια τοποθέτησιν τηλεφωνικών συσκευών παρά διαφόρων επιχειρηματιών και ιδιωτών. Toύτο θα εξυπηρετήση πολύ την πόλιν μας, ιδίως από τουριστικής πλευράς.
Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ