Απεβίωσε η Δέσποινα Χατζηλία στη Λέρο σε ηλικία 100 ετών

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ

Χθες την πρωίαν ο κ. Νομάρχης προήδρευσε συσκέψεως, καθ’ ην εξητάσθησαν διάφορα ζητήματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου. Της συσκέψεως μετέσχον ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης ο προϊστάμενος της Επιθεωρήσεως Εργασίας κ. Δημητρίου και εκπρόσωποί της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, κατά την χθεσινήν σύσκεψιν κύριον θέμα ήτο η εξεύρεσις τρόπου περιφρουρήσεως των δικαιωμάτων και ικανοποιήσεως των αιτημάτων των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΩΝ
Δια τηλεγραφικής εγκυκλίου του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου προς άπαντας τους Δήμους και τας κοινότητας της Δωδεκανήσου, συνιστάται η όσον το δυνατόν επίσπευσις των εργασιών των εκτελουμένων εις τας περιοχάς των έργων, ίνα ταύτα αποπερατωθούν ταχέως. Ως γνωστόν, υπό της Νομαρχίας έχει υποβληθή συμπληρωματικόν πρόγραμμα έργων δια το 1959 εις τον Νομόν, ευθύς δε ως εγκριθή θα αρχίσουν και νέα έργα εις Δωδεκάνησον, διπλασίας σχεδόν δαπάνης των εκτελουμένων ήδη βάσει του αρχικού προγράμματος.

ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ 220.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙ’ ΥΔΡΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, αποφασίσθη η διάθεσις 220.000 δραχμών εις τον Δήμον Αστυπάλαιας, συμπληρωματικώς δια την αποπεράτωσιν του ήδη εκτελουμένου εις την νήσον έργου υδρεύσεως. Δια το αυτό έργον ως γνωστόν, είχε διατεθή προ μηνών ποσόν 200.000 δραχμών, ήδη δε πιστεύεται ότι το έργον θα ολοκληρωθή.

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ 100 ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΩΝ
Μεταδίδεται εκ Λέρου ότι απεβίωσεν εκεί η αιωνόβιος Δέσποινα Χατζηλία, ηλικίας 100 ετών. Αύτη, κατά τας αυτά πληροφορίας, διετηρείτο ακμαία και αι πνευματικαί της ικανότητες ήσαν ικανοποιητικαί μέχρι των τελευταίων της στιγμών.

ΝΕΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Την πρωίαν χθες ο προϊστάμενος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου κ. Ανδριωτάκης επραγματοποίησε περιοδείαν ανά διαφόρους κοινότητας της Ρόδου, επιθεωρήσας τοπικάς υπηρεσίας και εξετάσας γεωργικά ζητήματα. Επ’ ευκαιρία συνεστήθη και πάλιν προς τους παραγωγούς όπως προβούν το ταχύτερον εις την καταπολέμησιν διαφόρων ασθενειών, δια να επιτευχθή η ανωτέρα δυνατή απόδοσις, η οποία προβλέπεται υψηλή, εις τας καλλιεργείας των.

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΟΥΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΓΡΑΦΕΙ Η “ΧΟΥΡΡΙΕΤ” ΤΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Παρά την ρύθμισην των Ελληνοτουρκικών διαφορών η εκστρατεία ψευδολογιών του τουρκικού τύπου συνεχίζεται. Τελευταίως, συγκεκριμμένα, πολλαί τουρκικαί εφημερίδες έγραψαν ότι Έλληνες κάτοικοι των νήσων του Αιγαίου λόγω των δυσκόλων όρων ζωής, ετοιμάζονται δια μετανάστευσιν εις Κύπρον, δια να... πυκνώσουν τον Ελληνικόν πληθυσμόν της νήσου. Η εφημερίς “Χουρριέτ” ιδίως ανέγραψε πληροφορίαν συμφώνως προς την οποίαν “πολλοί κάτοικοι της Δωδεκανήσου πρόκεται να εγκατασταθούν εις την Κύπρον” παρά το γεγονός ότι ουδέποτε συνεζητήθη τοιούτον τι δεδομένου ότι η κατάστασις της αγροτικής τάξεως της Δωδεκανήσου είναι εις καλυτέραν θέσιν από την κατάστασιν που εγκαταλείπουν οι Άγγλοι τον Κυπριακόν αγροτικόν πληθυσμόν.