Σκαψίματα από τον ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν στους δρόμους της Ρόδου

Άδεια στον ΔΕΔΔΗΕ για σκαψίματα στους δρόμους της πόλης χορηγήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ρόδου.

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:
“Στη συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Χορηγούμε άδεια εκσκαφής σύμφωνα με τα προσκομισθέντα σχέδια και που συνοδεύουν αυτήν την άδεια (και τις προφορικές οδηγίες που σας δόθηκαν) επί του οδοστρώματος και πεζοδρομίου, των οδών Μητροπόλεως, Αθ. Διάκου, Μαντώ Μαυρογένους, Αλέκου Παναγούλη, Δ. Παπανικολή, Δ. Σολωμού, Επισκ. Κυπριανού, Δενδρινού, Ναυάρχου Κόδριγκτων, στην πόλη της Ρόδου.

Η παρούσα άδεια αφορά και τις διαβάσεις στις ανωτέρω οδούς καθώς και στα πεζοδρόμια τους για τις συνδέσεις. Πάντα όμως με αρμοκοπές με χρήση αρμοκόπτη.

Η παρούσα άδεια δεν αφορά εκσκαφή σε ιδιωτικούς χώρους (μέσα από την πρασιά) και δεν αφορά τοποθέτηση κολώνων (ιστών) και υποσταθμών.

Όλες οι εργασίες που αφορούν αυτή την άδεια θα πρέπει να εκτελεστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας.

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
- Εκσκαφή του ορύγματος, πλάτους έως 0,40 μέτρα και βάθους έως 0,70 μέτρα, και για τις διαβάσεις διαστάσεις πλάτους έως 0,68 μέτρα και βάθους έως 1,20 μέτρα αφού προηγηθεί χάραξη και κοπή με αρμοκόπτη.

- Επίχωση του ορύγματος σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 με συνεχή συμπύκνωση κατά στρώσεις των 20 εκατοστών.

Στην περίπτωση που απαιτείται θα γίνεται διαμόρφωση των παρειών του τμηθέντος ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος με πρόσθετη αρμοκοπή του ασφαλτοτάπητα και αφαίρεση του σε τέτοιο πλάτος εκατέρωθεν ώστε να διαμορφωθούν πλήρως ευθύγραμμα τμήματα προς αποκατάσταση με συμπύκνωση του υποστρώματος της αφαιρεθείσης επιφάνειας.

1α. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος:
Μετά τη συμπύκνωση θα διαστρωθεί ασφαλτική προεπάλειψη σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 και στην συνέχεια θα συμπληρωθεί η τομή με ασφαλτόμιγμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. και με ομαλή επιφάνεια.

Στην περίπτωση που παρουσιασθούν καθιζήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα (16) μηνών τότε θα επακολουθήσει μία διάστρωση από ασφαλτικό ταπητήδιο κλειστού τύπου συμπυκνωμένου πάχους 3,5εκ. και πλάτους κατ’ ελάχιστο 3μ.

1β. Αποκατάσταση πλακοστρωμένου οδοστρώματος:
Μετά τη συμπύκνωση θα επαναφέρετε το οδόστρωμα των παραπάνω οδών στην πρότερα τους κατάσταση με τα ίδια υλικά, σχέδια – μοτίβα και πάχη πλακών και μαρμάρων.

1γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
Εκσκαφή – επίχωση:
- Εκσκαφή του ορύγματος πλάτους 0,40 μέτρων και 0,70 μέτρων βάθους, στο όριο της ρυμοτομικής (τοίχοι των αυλών), αφού προηγηθεί πρώτα η χάραξη και κοπή με αρμοκόπτη της επιφάνειας του πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.

- Επίχωση του ορύγματος με θραυστό υλικό σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 με συνεχή συμπύκνωση κατά στρώσεις των 20 εκατοστών

Αποκατάσταση του πεζοδρομίου: Μετά τη συμπύκνωση θα επαναφέρετε τα πεζοδρόμια των παραπάνω οδών στην πρότερα του κατάσταση με τα ίδια υλικά και σχέδια - μοτίβα.

Το σκυρόδεμα του πεζοδρομίου (όπου υπάρχει) θα είναι πάχους 10εκ. και κατηγορίας C16/20 με επιμελημένη την άνω τελική επιφάνεια του(επίπαση με τσιμέντο και σκούπισμα) και με τους αρμούς όπως το υπάρχων.

Εκεί όπου υπάρχουν δέντρα να έρθετε σε συνεννόηση με την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
1δ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ κουνετών

Η αποκατάσταση τους θα γίνει από σκυρόδεμα. Αυτό θα έχει πάχος 10εκ. και κατηγορίας C16/20 με επιμελημένη την άνω τελική επιφάνεια του(επίπαση με τσιμέντο και σκούπισμα) και με τους αρμούς όπως το υπάρχων.

2. Εργαστηριακοί έλεγχοι
Για τις εργασίες του ορύγματος σας πρέπει να προσκομίσετε απαραίτητα στην Υπηρεσία μας τα αποτελέσματα των δοκιμίων συμπύκνωσης επιχώματος που θα πάρετε ανά 150μέτρα μήκους σκάματος με δική σας αίτηση και δαπάνη από θεσμοθετημένο εργαστήριο.

3. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών έχει κατατεθεί η με αρ. 633/728591 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας ποσού 5000,00ευρώ .

4. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με το τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Υπηρεσία μας για έγκριση της εργοταξιακής σας σήμανσης.

Πριν την έναρξη αλλά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σας που διαρκέσουν τρεις μήνες πρέπει να προχωρήσετε στην απαιτούμενη τροχαία σήμανση καθώς και σε εκείνη από την οποία προκύπτει ότι οι εργασίες εκτελούνται από τον φορέα σας.

Πριν την έναρξη των εργασιών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των αλλά και μετά την αποκατάσταση θα λαμβάνετε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα, ατυχήματα κ.λ.π

Για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί σε τρίτους λόγω της εκτέλεσης των εργασιών και του ενδεχόμενου κακότεχνου τρόπου αποκατάστασης των, την αστική και ποινική ευθύνη την έχετε εσείς.

5. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει:
α) να έλθετε σ’ επαφή με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ και Ο.Τ.Ε., προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υποδομές τους
β) να συνεργαστείτε με την Τροχαία Ρόδου, και την Υπηρεσία μας (τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών) για τη  ρύθμιση κυκλοφορίας
γ) να ενημερώσετε το κοινό ούτως ώστε να λάβει γνώση για την εκτέλεση των εργασιών και της κυκλοφοριακής ρύθμισης.

6. Για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε τρίτους την αστική και ποινική ευθύνη την έχετε εσείς.

7. Η παρούσα άδεια δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άδεια απαιτείται από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία (π.χ. Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου) την οποία και θα πρέπει να πάρετε πριν την έναρξη των εργασιών σας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών
Μπεκιάρης Αλέξανδρος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.”