Ταχέως θα εκδικαστεί στη Ρόδο η υπόθεση του «Μίρα – Μάρε»

Το πρακτορείον “Τουρόπα” θα αυξήση την αποστολήν ξένων εις Ρόδον
Εκπρόσωπος του Διεθνούς “Τουρόπα” μας εδήλωσε απαντών εις σχετικάς ερωτήσεις μας ότι το εν λόγω πρακτορείον δεν ανέστειλεν, ή εματαίωσεν την άφιξιν περιηγητών. Καθ’ εκάστην εβδομάδα αφικνούνται εις Ρόδον 120 έως 130 τουρίσται της “Τουρόπα” υπάρχει δε προοπτική ότι κατά το δεύτερον δεκαήμερον προσεχούς μηνός τον Αύγουστον και τον Σεπτέμβριον ο αριθμός τούτων θα ανέλθη εις 250 εως 300.

ΤΑΧΕΩΣ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ “ΜΙΡΑ-ΜΑΡΕ”
Εντός μιας ή δύο ημερών ως εγνώσθη θα εκδικασθή η υπόθεσις του “Μίρα-Μάρε” Ρόδου, του οποίου η διεύθυνσις αρνείται να καταβάλη εις το προσωπικόν τα δικαιώματά του, συμφώνως προς την κατηγορίαν. Η δίκη αύτη αναμένεται υπό των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου με ιδιαίτερον ενδιαφέρον, δεδομένου ότι, ως ετόνισεν εκπρόσωπος των, ούτω θα κατοχυρωθούν τα δίκαια της τάξεως.

ΑΙ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΙ ΕΒΥΘΙΣΤΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΠΙ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΩΡΑΝ 
Προχθές από τις 9:50 μέχρι της 11:10 νυκτερινής εσημειώθη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εις τας συνοικίας Μητροπόλεως, Αγ. Αναστασίας, Αγ. Νικολάου, Αγ. Γεωργίου κλπ., εξ αγνώστων αιτιών. Συνέπεια της διακοπής παρετηρήθη ανησυχία μεταξύ των κατοίκων διεκόπη δε και η λειτουργία του κινηματογράφου. Η παροχή ρεύματος εν συνεχεία, επανήρχισε κανονικώς.

ΤΟ “ΜΕΣΣΑΠΙΑ”
Χθες κατέπλευσεν εις Ρόδον το τουριστικόν ατμόπλοιον “Μεσσάπια” με ξένους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως.

ΘΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΗ Ο ΛΙΜΗΝ ΚΑΣΟΥ ΔΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Κατά πληροφορίας εκ Κάσου, υπό του εφοπλιστού κ. Παπαδάκη εγένετο δωρεά 10,000 χαρτίνων λιρών (800.000 δρχ.) εις την Κάσον δια την αποπεράτωσιν του λιμένος αυτής. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, αντιμετωπίζεται ήδη η επανέναρξις των εργασιών, ελπίζεται δε ότι αύται θ’ αρχίσουν ταχέως.

Περατούται το “γύρισμα” εις Ρόδον των εξωτερικών της “Κρουαζιέρας”
Ως ανεκοινώθη με ταχύ ρυθμόν συνεχίζεται το γύρισμα της ταινίας “Κρουαζιέρα στη Ρόδο” που γυρίζει εις Ρόδον ο παραγωγός κ. Πρόδρομος Νεραβίδης με σενάριο και κατά σκηνοθεσίαν του κ. Δαλιανίδη. Υπολογίζεται ότι εντός της προσεχούς εβδομάδος θα περατωθή το γύρισμα των εξωτερικών σκηνών. Προχθές επέστρεψαν εις Αθήνας οι πρωταγωνισταί του έργου Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κώστας Κακαβάς, Μιράντα και η Ντόρα Κωστίδου. Επίσης σήμερον αφικνείται αεροπορικώς εις Ρόδον ο ηθοποιός Κώστας Κακαβάς προκειμένου να συμπληρώση ορισμένας σκηνάς, εις τας οποίας μετέχει μετά της Ντίνας Τριάντη.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΘΗ ΟΜΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΤΡΩΝ
Κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν της Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ απερρίφθη  πρότασις της Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ Πατρών όπως αφιχθή εις Ρόδον δια σειράν αγώνων η ομάς καλαθοσφαίρας της Μικτής Πατρών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη εντός των ημερών θα αρχίσουν αι εργασίαι δια την κατασκευήν νέας οδού μήκους 200μ. και πλάτους 12μ. η οποία θα συνδέει την οδόν Λίνδου με την συνοικίαν του Αγίου Ιωάννου.

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Αρμοδίως μας παρεσχέθη η πληροφορία ότι απεστάλησαν εις τον Δήμον Ρόδου τα σχέδια βάσει των οποίων θα ανεγερθή το νέον νεκροταφείον της πόλεως Ρόδου. Τα αποσταλέντα σχέδια είναι αντιγραφή του Γ’. Νεκροταφείου Αθηνών το οποίον είναι έν των καλυτέρων του κόσμου.