Η Μαρία Βογιατζή ευχαριστεί από το κρεβάτι του νοσοκομείου την κοινωνία της Ρόδου

ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Η ασθενής Μαρία Βογιατζή ευχαριστεί την Κοινωνία μας
ΔΙΟΤΙ ΤΗΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ

Υπό του πατρός της Μαρίας Βογιατζή, την οποίαν έστειλε η Ροδιακή κοινωνία εις Αθήνας προς θεραπείαν, μας απεστάλη η ακόλουθος επιστολή:

Αγαπητή «Ροδιακή»,
Ουδέποτε θα ξεχάσω την υποστήριξιν που μου κάματε στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής μου. Εδώ συνιστώ στους φίλους μου την «Ροδιακή» λέγοντάς τους ότι αυτή έσωσε την κόρη μου Μαρία από τον θάνατον, με την συνδρομή της Ροδιακής κοινωνίας. Χθες έλαβα γράμμα από την κόρη μου Μαρία και μου γράφει να διαβιβάσω τα πολλά ευχαριστήρια της προς την Ροδιακή Κοινωνία μέσω της «Ροδιακής» διότι η υγεία της βαίνει καλώς. Αιωνίως ευγνώμων.

ΑΝΤΙ 500.000 ΔΡ. ΠΑΡΕΧΩΡΗΘΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΟΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ Θ’ ΑΡΧΙΣΗ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ

ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Το Δημοτικόν Συμβούλιον της πόλεώς μας ενέκρινεν την παραχώρησιν του ζητηθέντος παρά του ΕΟΤ οικοπέδου της παραλίας έναντι ποσού δραχμών 500.000, δια την ανέγερσιν του προγραμματισθέντος υπό της Κυβερνήσεως μεγάλου τουριστικού ξενοδοχείου.

Σημειωτέον ότι το εν λόγω οικόπεδον έχει κριθή κατάλληλον παρά της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ και θα παραδοθή υπό του Δήμου την 1ην Οκτωβρίου 1959. Ως μας επληροφόρησε ο Βουλευτής κ. Παρθενιάδης εις τον οποίον οφείλονται αι ενέργειαι διά την ανέγερσιν του τουριστικού ξενοδοεχείου αι εργασίαι ανεγέρσεως θα αρχίσουν αμέσως μετά την παραχώρησιν του οικοπέδου.
Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ

ΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΙ ΑΦΙΞΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΠΟΙΟΙ ΘΙΑΣΟΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, εις ερώτησιν επί της θερινής θεατρικής κινήσεως εις Ρόδον εδήλωσεν ότι κατά το από 1ης Ιουλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου χρονικόν διάστημα θα έλθουν θετικά, 5 θίασοι και ένας σολίστας πιάνου, πιθανώτατα δέ θα έλθη και Γαλλικός θίασος μετά του οποίου ο Δήμος ευρίσκεται ήδη εις διαπραγματεύσεις. Οι θίασοι που θα αφιχθούν είναι των Ντίνου Ηλιόπουλου την 5ην Ιουλίου, Καρόλου Κούν «Θέατρο Τέχνης» την 15ην Σεπτεμβρίου Κωστή Λειβαδέα «Όμιλος Αρχαίας Τραγωδίας» μεταξύ 18 και 28 Αυγούστου και Μενέλαου Θεοφανίδη - Αδελφών Καλουτά μεταξύ 10 και 20 Σεπτεμβρίου. Εξ άλλου ο Γαλλικός θίασος είναι της Κας Τασσανκούρ θα παρουσιάση δε την «Ανδρομάχην» του Ρακίνα και μιαν άλλην τραγωδίαν μεταξύ 18 και 28 Αυγούστου.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Η ΚΑΜΨΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΗΝΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΗ ΠΑΛΙΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου σήμερον ευρίσκονται ενταύθα 900 περίπου περιηγηταί φιλοξενούμενοι εις διάφορα ξενοδοχεία. Εξ άλλου ανεκοινώθη ότι η τουριστική κίνησις από των αρχών Ιουλίου θα σημειώση μεγάλην αύξησιν ως προεβλέπετο. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν η μικρά μείωσις της κινήσεως εντός του Ιουνίου, είναι απολύτως φυσιολογική, ως προκύπτει εκ μηνιαίων στατιστικών παρελθόντων ετών.

ΕΠΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Επτά κατάπλοι τουριστικών ατμοπλοίων με ξένους περιηγητάς θα πραγματοποιηθούν εις Ρόδον κατά την νέαν εβδομάδα. Ούτων σήμερον θα καταπλεύση το «Ενότρια» την Τρίτην το «Μπρένερο» την Τετάρτην το «Αιγαίον» και «Σεμίραμις» την Πέμπτην το «Ενότρια» την Παρασκευήν το «Μεντιτερράνεαν» και το Σάββατον το «Γεντίστβο».