Ποιοι εξελέγησαν στα Δωδεκάνησα Νομαρχιακοί Σύμβουλοι το 1959

ΠΟΙΟΙ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χθες την 10ην πρωινήν, ύπο την προεδρείαν του Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα συνήλθεν εις συνεδρίασιν η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή, δια την διαλογήν των ψηφοδελτίων και την εκλογήν των Νομαρχιακών Συμβούλων.
Ως ανεκοινώθη, τα αποτελέσματα, έχουν ως εξής:

1ον) Επαρχία Ρόδου. Σύνολον ψηφισάντων 290. Έλαβον: Χρήστος Πιννής 146. Μιχαήλ Εμμανουήλ 139. Λευκά 5.

2ον) Επαρχία Καλύμνου. Σύνολον ψηφισάντων 48. Έλαβον: Ιωάννης Στράτας 29, άκυρα ή λευκά 19.

3ον) Επαρχία Καρπάθου: Σύνολον ψηφισάντων 73. Έλαβον: Αντώνιος Χατζηαντωνιάδης 68. Και

4ον) Επαρχία Κω: Σύνολον ψηφισάντων 73. Έλαβον: Γεώργιος Κουτσουράδης 45, Άκυρα ή λευκά 28.

Κατόπιν τούτου, αιρετοί Νομαρχιακοί σύμβουλοι εκλέγονται οι κύριοι: Πιννής, Στράτας, Χατζηαντωνιάδης και Κουτσουράδης, οι οποίοι εντός των ημερών θα κλήθούν υπό της Νομαρχίας δια να ορκισθούν.

ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ 200.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Υπό του συμβουλίου του ΟΔΑΠΔ απεφασίσθη η διάθεσις εις τον Δήμον Καλύμνου 100.000 δραχμών δια την κατεδάφισιν επικινδύνως ετοιμορρόπων οικοδομών εις απόκρημνον τοποθεσίαν και 100.000 δραχμών δια την προμήθειαν διαφόρων ανταλλακτικών προς βελτίωσιν του ηλεκτροστασίου της νήσου.

ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ
Υπό της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων απεστάλη προς το Υπουργείον Εργασίας και την ΓΣΕΕ, το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Διοίκησις Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου διαμαρτύρεται δια  μη παραπομπήν εισέτι εις Διαιτητικόν Ρόδου διενέξεως μετά Συνδέσμου Ξενοδόχων. Παρακαλούμεν παραπεμφθή ταχύτερον άλλως Ένωσίς μας υποχρεούται κηρύξη απεργίαν.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΘΕΣ
Χθες αι τιμαί λιανικής πωλήσεως εις την Ροδιακήν αγοράν είχον ως εξής: Πατάτες  2 - 3 δρχ., Τομάτες 1,30 - 1,90, Πιπεριές 9 - 8,75, Μελιτζάνες 6,50, Μπάμιες 11 - 12,50, Πεπόνια 3,25-5 Καρπούζια 3,75, Βερύκοκα 2,50 - 5, Τζάνερα 4 - 5, Δαμάσκηνα 7,50, Ροδάκινα 9, Κολοκυθάκια 2 - 2,60, Κρόμμυα Ξηρά 2,40 - 2,50, Φασολάκια Τσαολιά 1,20 - 1,50, Φασόλια Μπαρμπούνια 5 - 6, Σκόρδα 10 - 12, Βλήττα 2, Ραδίκια 2, Παντζάρια 2, Αγγούρια 0,35 - 0,45 Τεμαχ. Δεματικά 0,50, Πορτοκάλια Κοινά 5 κιλόν, Πορτοκάλια Γιάφας 8,50, Λεμόνια 5.

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΝΙΡΕΑ» ΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΟΥΝ
Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου απεφασίσθη η διάθεσις 100.000 δραχμών εις τας δημοτικάς Τεχνικάς Σχολάς «Νιρεύς» ως ενίσχυσις δια τον εξοπλισμόν νέου κτηρίου των Σχολών προκειμένου να λειτουργήση εντός αυτού, Κέντρον Οικιακής Εκπαιδεύσεως Νεανίδων. Κατά σχετικάς πληροφορίας εις το Κέντρον αυτό, θα φοιτούν νεανίδες, αι οποίαι ευθύς ως αποφοιτούν θα αποστέλλωνται υπό της Δ.Ε. Μεταναστεύσεως εις το Εξωτερικόν, δια να εργασθούν ως σερβιτόραι ή υπηρεσίαι.

ΔΙΕΒΙΒΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝ. ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΔΗΓΙΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
Υπό του υπουργείου Προνοίας εκοινοποιήθη προς το Υγειονομικόν Κέντρον εγκύκλιος, δια της οποίας εντέλλεται, εν όψει του θέρους, όπως εντείνη τας προσπαθείας του δια την διαφώτησιν του κοινού, προς αποφυγήν δηλητηριάσεων εξ εντομοκτόνων. Επίσης το Υγειονομικόν Κέντρον εντέλλεται όπως επί τη βάσει των υπαρχόντων εντύπων, διαφωτίση το κοινόν δια τους τρόπους καταπολεμήσεως της μυίας και των κωνωπειδών.