Δώδεκα τόνοι ειδών κεραμουργίας εξήχθησαν από τη Ρόδο στην Κύπρο

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΖΗΤΗΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Υπό του Υπουργείου Γεωργίας εζητήθη δι’ εγγράφου από την Διεύθυνσιν Γεωργίας Δωδεκανήσου η παροχή πληροφοριών εν σχέσει προς τα πλεονεκτήματα σήμερον, του εφαρμοσθέντος από ετών και λήξαντος πέρυσι προστατευτικού συστήματος σταφυλών εν Δωδεκανήσω, δια του οποίου υπεβοηθήθη η βελτίωσις και ανάπτυξις της παραγωγής. Βάσει των εν λόγω πληροφοριών, το Υπουργείον Γεωργίας θα προβή εις τας αναγκαίας εισηγήσεις.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Χθες την μεσημβρίαν δια του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν εκ Ρόδου εις Κάλυμνον ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, συνοδευόμενος  υπό ανωτέρων υπαλλήλων της Νομαρχίας.
Ο κ. Νομάρχης, κατά την εις Κάλυμνον παραμονήν του θα επιθεωρήση διάφροα εκτελούμενα εκεί έργα, θα έχη συνεργασίας μετά του Επάρχου Καλύμνου, του Δημάρχου κ. Καλογιάννη και των λοιπών τοπικών αρχών, θα δώση οδηγίας δια την ταχείαν αποπεράτωσιν των έργων και, πιθανώτατα, θα επανέλθη εις Ρόδον αύριον.

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΘΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗΝ
Δι’ εγκυκλίου, κοινοποιηθείσης προς άπαντα τα αγροτικά και κοινοτικά Ιατρεία, ζητείται παρά του Υπουργείου Προνοίας, όπως αναληφθή ευρείας εκτάσεως αγών, εν όψει του θέρους, δια την εξυγίανσιν. Δια της εγκυκλίου ζητείται κυρίως η συνδρομή των ιατρών, δια την διαφώτισιν του πληθυσμού επί των όρων υγιεινής διαβιώσεως.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ  ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ
Εκατοντάδες προσκυνητών θ’αναχωρήσουν από της πρωίας σήμερον εις Σύμην επ’ ευκαιρία της πανηγύρεως εις την Ιεράν Μονήν του θαυματουργού Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου. Δια την μεταφοράν των προσκυνητών διετέθησαν δύο ατμόπλοια, έν μότορσιπ και βενζινόπλοια. Δια την τήρησιν της τάξεως τόσον κατά την αναχώρησιν και κατά την αποβίβασιν εις την προκυμαίαν της Μονής διετέθη υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου αξιόλογος δύναμις τεθείσα υπό τας διαταγάς του Υπολιμενάρχου κ. Κατεβαίνη και του σημαιοφόρου λιμενικού κ. Βαλασοπούλου. Μεταξύ των άλλων επισήμων θα μεταβή εις Πανορμίτην και ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης.

12 ΤΟΝΝΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, εντός του διαρρεύσαντος δεκαημέρου εσημειώθη μεγάλη κίνησις εξαγωγής ειδών κεραμουργικής εκ των βιοτεχνιών Αρχαγγέλου. Συγκεκριμμένως εξήχθησαν εις Κύπρον αγγεία και άλλα κεραμουργικά είδη βάρους 12.000 κιλών.

ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΝΕΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ
Ως ανεκοινώθη συνεχίζονται αι εργασίαι δια την επέκτασιν της εξέδρας των επισήμων του Εθνικού Σταδίου μήκους 50μ. Αρμοδίως μας παρεσχέθη η πληροφορία ότι οι φίλαθλοι θα ανέρχονται  εις τας κερκίδας δια καταπακτών. Κάτωθεν των κερκίδων θα κατασκευασθούν δωμάτια ειδικά δια ξενώνας.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Από του παρελθόντος Σαββάτου ευρίσκονται εις Ρόδον Γερμανοί φοιτηταί Αρχαιολογίας οι οποίοι αφίκοντο ενταύθα δι’ αρχαιολογικάς μελέτας. Οι εν λόγω φοιτηταί θα αναχωρήσουν σήμερον.

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ
Κατά το διαρρεύσαν τριήμερον εξήχθησαν εκ Ρόδου εις Πειραιά 150 τόννοι πρώιμα.