Γάμος στο Δίστομο

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης

Ασφαλώς, ο αναγνώστης της "προκείμενης" είδησης θα καταδικάσει τον βίαιο τρόπο των αδελφών Σπύρου και Ζάχου Μίλιου, να παντρέψουν την αδελφή τους Βασιλική με τον γραμματέα του Καραϊσκάκη, Χαρ. Λογοθέτη, την παραμονή της φονικής μάχης του Διστόμου μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων και της πανίσχυρης Οθωμανικής Aυτοκρατορίας.

Ας αναλογισθεί όμως ο αναγνώστης ότι την επομένη ημέρα της άφιξης της αδελφής τους Βασιλικής, καταδιωκόμενη από τη Χειμάρα και τη διαταγή που εκόμισε από τον Γ. Καραϊσκάκη, ο Χαρ. Λογοθέτης για τη συμμετοχή των αδελφών Μίλιου στη μάχη της επιούσης, Ιανουάριος 1827, οι οποίοι πολύ πιθανόν να εφονεύοντο και στην περίπτωση αυτή η αδελφή τους θα παρέμενε απολύτως απροστάτευτη, αυτό φαίνεται ανάγκασε τους αδελφούς Μίλιου να φερθούν με τόσο βάρβαρο τρόπο.

Πάντως, φαίνεται από το δημοσιευμένο κείμενο ότι ο γάμος υπήρξε τελικά ευτυχισμένος! Παραθέτω, λοιπόν, την “είδηση του ΑΙΩΝΟΣ της 8.11.1884 που βρίσκεται στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου. ΑΙΩΝ, 8.11.1884 – Εκλιπόντων σχεδόν των ανδρών του μεγάλου υπέρ της ανεξαρτησίας ημών αγώνος, παρακολουθούσιν αυτούς η μία μετά την άλλην και αι σύντροφοι αυτών, σύζυγοι ή αδελφαί.

Η εν Θήβαις αποβιώσασα Βασιλική εκ της ευάνδρου της Χειμάρας οικογενείας των Μιλιαίων, σύζυγος αγωνιστού και μήτηρ του εν Ιωαννίνοις γενικού προξένου της Ελλάδος Αλ. Λογοθέτου, του πρώην Επάρχου Π. Λογοθέτου, του δικηγόρου Γ. Λογοθέτου και της χήρας του πρώην αξιωματικού Δ. Μπλατζή και της Καλλιρρόης, συζύγου του εν Πάτραις κ. Αχ. Χαιρέτη ανήκεν εις την γενεάν εκείνην, ης ο τύπος μετά μικρός εκλείπει.

Την παραμονήν της μάχης του Διστόμου, του Σπύρου και Ζάχου Μίλιου κατεχόντων μετά των σωμάτων αυτών, θέσιν παράλιον παρά τον Κορινθιακόν κόλπον, πλοιάριον χειμαριωτικόν απεβίβασεν εις την ξηράν την μητέρα και αδελφήν τούτων, φευγούσας τον εξανδραποδισμόν υπό των Τούρκων, οίτινες μη δυνάμενοι να καταβάλωσι τους εν Ελλάδι πολεμούντας Μιλιαίους, διενοούντο αντεκδικήσεις κατά των γυναικών.

Μετά τινας στιγμάς αφικνείται ο γραμματεύς του Καραϊσκάκη Χαρ. Λογοθέτης υιός του εκ Γαλαξειδίου ευ πατρίδου Κυρ. Πανάγου, κομίζων διαταγήν του στρατάρχου, ήτις ώριζε την θέσιν, καθ’ ην έπρεπε να επιτεθή το σώμα των Χειμαριωτών εν τη μάχη της επιούσης νυκτός.

Ο Σπύρος Μίλιος, αναγνούς την επιστολήν προσκαλεί τον κομιστήν να συζευχθή πάραυτα την αδελφήν του και ξιφουλκήσας ηπείλησε κατ’ αυτού θάνατον, αν ηρνείτο […] Τον γάμον ηυλόγησεν εις των πολεμιστών ιερέων, ο δε γαμβρός έλαβε ως προίκα εν αργυρούν πιστόλιον του Σπύρου – Μίλιου… Μετά την μάχην της Πέτρας, την τελευταίαν του ιερού αγώνος, οι Μιλιαίοι αποκατεστάθησαν εις την ηρειπωμένη πόλιν των Θηβών και μετ’ αυτών ο γαμβρός αυτών Λογοθέτης.

Εκεί δε εις τον τόπον, όπου ηγάπησεν ως την ιδίαν αυτής πατρίδα, η κυρά Βασίλω εξάσκησεν επί ήμισυν αιώνα τας αρετάς Ελληνίδος οικοδεσποίνης παράδειγμα αγαθότητας και φιλανθρωπίας διατελέσασα […] Ετάφη δε παρά του αδελφού αυτής Συνταγματάρχου Ζάχου Μίλιου […]