Τα αποτελέσματα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στη Ρόδο

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΕΡΑ 5.000.000 ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ ΕΑΝ ΜΕΧΡΙ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΗΞΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ

Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου συνοδευόμενος υπό των προϊσταμένων διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών, επεσκέφθη και επεθεώρησε τα εντός της πόλεως εκτελούμενα έργα, δώσας οδηγίας δια την ταχείαν αποπεράτωσιν αυτών. Επίσης ο κ. Νομάρχης επραγματοποίησε περιοδείαν και ανά διαφόρους κοινότητας της Ρόδου, προς επιθεώρησιν έργων.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, η Κυβέρνησις έχει υποσχεθή ότι εφ’ όσον μέχρι της 1ης Σεπτεμβρίου αποπερατωθούν άπαντα τα εκτελούμενα έργα, θα διαθέση εις Δωδεκάνησον έτερα 5.000.000 δρχ. δι’ έργα, εκτός των μέχρι τούδε διατεθέντων 10.000.000 δρχ.

541 ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
Χθες κατέπλευσαν εις Ρόδον τα τουριστικά ατμόπλοια «Αιγαίον» και «Σεμίραμις» με 316 περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Επίσης δια του καταπλεύσαντος χθες τουριστικού ατμοπλοίου «Φίλιππος» αφίκοντο εις Ρόδον 225 ξένοι τουρίσται.
Εξ’ άλλου, σήμερον αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το ιταλικόν τουριστικόν ατμόπλοιον «Μεσσάπια».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΕΙΣ ΚΩ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΕΚΕΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
Χθες το απόγευμα ανεχώρησε δια του ατμοπλοίου της γραμμής εις Κω ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να εγκαταστήση τους εργολάβους, δια την εκτέλεσιν διαφόρων έργων εις Κω. Τα εν λόγω έργα είναι η ανέγερσις αποδυτηρίων εις την παραλίαν Κω, Καρδαμένης και Κεφάλου, η ανέγερσις περιπτέρου εις την παραλίαν Κω δια τους τουρίστας, η ανέγερσις 10 νέων Λαϊκών Κατοικιών και η διαμόρφωσις της πλατείας του μουσουλμανικού συνοικισμού «Κερμετές».
Ο κ. Νομάρχης θα επιστρέψη εις Ρόδον πιθανώτατα αύριον.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου τα αποτελέσματα της Βυζαντινής Σχολής Μουσικής έχουν ως εξής:

Εις την Α! τάξεως προβιβάζονται δια την Β! οι Σταυριανός Ν., Χρυσαφίνης Α., Τσίγκος Ε., Ροδίτης Τ., Εγγλέζος Β., Κούτρης Θ., Πολίτης Κ., Παραής Θ., Πελεκάνος Β., Διακοαναστασίου Ε., Χριστοφίδης Μ., Μόσχος Ι., Οικονομίδης Ι., Καραβόλιας Ν., Καμπερίδης Γ., Παγαρζής Μ., Αττικής Κ., Παπαδόπουλος Ε., Σοφός Τ. και Παραδείσης Ν.

Εκ της Β! τάξεως προβιβάζονται εις την Γ! οι Μπουφίδης Ι., Αϊβάζης Κ., Παπαγεωργίου Γ., Καραναστάσης Α. και Διακονικολάου Φ.

Εκ της Γ’ τάξεως προβιβάζονται εις την Δ’ οι Κουλούμπρης Σ., Σαμιωτάκης Ι., Ελιαδάκης Η., Σωτηράκης Δ. και Λεντάκης Η.

Τέλος απεφοίτησαν εκ της Σχολής οι Μπαφίτης Α., Τσιτσάρης Ι. και Μάγος Σ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ ΑΓΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ
Την προσεχή Κυριακήν και ώραν 3.30 μ.μ. θα δοθή από τον χώρον προ του Κέντρου «Ακταίον» η εκκίνησις του ποδηλατικού αγώνος Ρόδου - Λίνδου - Ρόδου αποστάσεως 108 χιλιομέτρων. Ως εγνώσθη εις τους νικητάς του εν λόγω αγώνος διάφοροι ιδιώται και οίκοι ηθλοθέτησαν βαρύτιμα κύπελλα.

Το νέον Διοικ. Συμβούλιον Διδασκάλων Β’. Περιφερείας
Γενομένων αρχαιρεσιών του συλλόγου δημοδιδασκάλων της β’ περιφερείας Ρόδου ο «Απόλλων» εξελέγησαν πρόεδρος Παύλος Παυλίδης, αντιπρόεδρος Αν. Σωτηρόπουλος, γεν. γραμματεύς Μαρία Μαυρομουστάκη, ταμίαι Ζαχαρίας Εμ. και Κων. Κώνσιας και σύμβουλοι Κυριακούλης Ευστ., Κομνηνέας Παν., Λαγκάνης Εμ., Αντιπρόσωπος τακτικός παρά τη ομοσπονδία ο κ. Α. Σωτηρόπουλος, Εξελεγκτική επιτροπή οι κ.κ. Γεωργιάδης Ιωαν., Ζούππας Π. και Ποντίκας Π.