Πρόστιμα στη ΔΕΥΑΡ για τον  βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι

Πρόστιμο 27.000 ευρώ επιβλήθηκε στη ΔΕΥΑΡ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την πλημμελή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι.

Η απόφαση, εκδόθηκε χθες από τον αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Φλεβάρη, ύστερα από έλεγχο που έγινε στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, κατόπιν καταγγελίας του συλλόγου Περιβάλλοντος Ρόδου.

Στη σχετική απόφαση, αναφέρονται τα εξής:
“ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (χρηµατικού προστίµου) είκοσι επτά χιλιάδες ΕΥΡΩ (27.000 ΕΥΡΩ) στη ∆ΕΥΑ Ρόδου  διότι παραβίασε τους περιβαλλοντικούς όρους της µε Α.Π. οικ. 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης, όπως βεβαιώνεται µε την Α.Π. 160/27-3-2019 πράξη βεβαίωσης παράβασης του ΚΕΠΠΕ. Αναλυτικά:

1. ∆εν λειτουργούσε η µονάδα απολύµανσης / χλωρίωσης της εγκατάστασης λόγω τεχνικών προβληµάτων. Κατά συνέπεια τα επεξεργασµένα λύµατα που οδηγούνται στο τελικό αποδέκτη δεν είναι χλωριωµένα άρα δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος της παραγράφου «4.3.3.11: Η απολύµανση να γίνεται µε χρήση διοξειδίου του χλωρίου ή/ και µε ηλεκτρόλυση θαλασσινού νερού µε επιδιωκόµενη υπολειµµατική συγκέντρωση χλωρίου 0,1-0,2 mg/l. Εναλλακτικά η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων µπορεί να γίνει και µε χρήση υποχλωριώδους νατρίου, έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειµµατικό χλώριο 0,3-0,5 mg/l…………….» της Α.Π. οικ .32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.

Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (3000 ΕΥΡΩ).
2. Η αποθήκευση ιλυός (λυµατολάσπης) δεν γίνεται σε ειδικά δοχεία στο χώρο της µονάδας, αντίθετα συγκεντρώνεται εντός της µονάδας και µε φορτηγά αυτοκίνητα οδηγείται σε µη αδειοδοτηµένο χώρο στην περιοχή Λουκά – Ρόδου, κατά συνέπεια δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι
«4.3.5.2: Η αποθήκευση της ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσµούµενο χώρο.

Εάν χρησιµοποιηθεί δεξαµενή αποθήκευσης θα αερίζεται µε σύστηµα διάχυτου αερισµού για την ανάµιξη της λάσπης και αποφυγή οσµών.» και «4.3.5.4: Σε περιπτώσεις που η αφυδατωµένη ιλύς πρόκειται να διατεθεί σε νοµίµως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριµµάτων θα πρέπει να υπάρχει σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου φορέα και έγκριση της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.» της Α.Π. οικ. 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης
Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι τέσσερις χιλιάδες ΕΥΡΩ (4000 ΕΥΡΩ).

3. Τα συστήµατα απόσµησης της εγκατάστασης δεν λειτουργούν, κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος της παραγράφου
«4.3.7.1: Για την προστασία του περιβάλλοντος από οσµές που παράγονται στα επιµέρους τµήµατα του έργου, να τοποθετηθούν συστήµατα απόσµησης (κυρίως µονάδα απόσµησης και δίκτυο αεραγωγών). Να ελέγχονται τακτικά οι αποδόσεις των συστηµάτων απόσµησης.» της Α.Π. οικ 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.
Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (3000 ΕΥΡΩ).

4. Στη µονάδα προεπεξεργασίας ΕΕΒ των βοθρολυµάτων το δάπεδο και ο χώρος γύρω από αυτή ήταν γεµάτος εσχαρίσµατα, είχαν δηµιουργηθεί εστίες εντόµων και υπήρχε έντονη δυσοσµία, άρα δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι των παραγράφων

«4.3.7.2: Παράλληλα το πρόβληµα των οσµών να αντιµετωπίζεται µε την καλή συντήρηση του εξοπλισµού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριµένα να γίνεται: …… Συνεχές πλύσιµο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση του χώρου των εγκαταστάσεων καθαρού……» και «4.3.7.5: Να ληφθούν τα κάτωθι γενικά µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: …. Στο σύνολο του έργου πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα κατά των τρωκτικών, εντόµων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων.» της Α.Π. οικ. 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.
Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (3000 ΕΥΡΩ).

5. Για την εγκατάσταση δεν υπάρχει σε ισχύ θεωρηµένο σχέδιο πυροπροστασίας από την αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος της παραγράφου
«4.4.2: Ο φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτου περιστατικού σε εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. Το σχέδιο να ενεργοποιείται άµεσα σε περίπτωση γεγονότων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:

• Μέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης πυρκαγιάς. Για θέµατα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα και οι προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας» της Α.Π. οικ 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.
Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι χίλια ΕΥΡΩ (1000 ΕΥΡΩ).

6. ∆εν υπάρχει σηµαδούρα στο σηµείο εξόδου του υποθαλάσιου αγωγού ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σηµείο εξόδου στη θάλασσα, κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος:
«4.5.1.ii.: Σηµαδούρα στο σηµείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σηµείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 500/100 ml.» της Α.Π. οικ. 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.
Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι χίλια ΕΥΡΩ (1000 ΕΥΡΩ).

7. ∆εν πραγµατοποιείται ποιοτικός έλεγχος των νερών στις γειτονικές ακτές κολύµβησης και ως εκ τούτου δεν πραγµατοποιείται συστηµατική παρακολούθηση µε µετρήσεις και αναλύσεις των νερών της γύρω περιοχής του διαχυτήρα του υποθαλάσσιου αγωγού. Κατά συνέπεια δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι των παραγράφων:

«4.5.1.iii. Έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές κολύµβησης, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία.
Επιπλέον ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τα όρια εκροής (πλην των µικροβιολογικών παραµέτρων) να γίνεται µε λήψη σύνθετου ηµερήσιου δείγµατος µε τη βοήθεια κατάλληλου δειγµατολήπτη εγκατεστηµένου σε κατάλληλο σηµείο εξόδου των λυµάτων πριν από την απολύµανση.

Ο δειγµατολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγµάτων σε αναλογία µε τη παροχή και διατήρησής τους σε χαµηλή θερµοκρασία µέσω ψύξης.» και «4.5.2 Προκειµένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστηµα να γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των νερών της γύρω περιοχής του διαχυτήρα µε µετρήσεις και αναλύσεις…..» της Α.Π. οικ. 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.
Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ (2000 ΕΥΡΩ).

8. ∆εν τηρούνται αρχεία µε εργαστηριακές αναλύσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του αποδέκτη (θάλασσα), κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος της παραγράφου
«4.6.6.4: Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου να είναι υπεύθυνος για:……4.Την τήρηση αρχείου µε εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της µονάδας και προγράµµατος παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασµένων λυµάτων και του αποδέκτη» της Α.Π. οικ. 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.

Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ (2000 ΕΥΡΩ).
9. Η ∆ΕΥΑ Ρόδου ως αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου αν και οφείλει να υποβάλει τις εργαστηριακές µετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασµένων λυµάτων, µια φορά το έτος στις αρµόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας  δεν το έχει κάνει µέχρι σήµερα, κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος της παραγράφου
« 4.6.7: Όλες οι εργαστηριακές µετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασµένων λυµάτων να υποβάλλονται µια φορά το έτος για ενηµέρωση στις αρµόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας» της Α.Π. οικ. 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.

Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (3000 ΕΥΡΩ).
10. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων της ποιότητας του επεξεργασµένου λύµατος (του έτους 2018) που πραγµατοποίησε το εργαστήριο της ∆ΕΥΑΡ και µας κοινοποιήθηκαν στα πλαίσια του ελέγχου µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ο ετήσιος αριθµός των δειγµάτων που αποκλίνουν και οι τιµές συγκέντρωσης των παραµέτρων τους, βρίσκονται εκτός των επιτρεπόµενων ορίων διάθεσης, κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος της παραγράφου 3.2 της Α.Π. οικ. 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης
«3.2 Υγρά απόβλητα. Για τα υγρά απόβλητα τα όρια διάθεσης να τηρούνται αυτά που αναφέρονται στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ), καθώς και στις οικείες Νοµαρχιακές ή Περιφερειακές Αποφάσεις.

Συγκεκριµένα καθορίζονται τα εξής όρια εκροής ρυπαντικών φορτίων:
BOD5 ≤ 25 mg/l
COD ≤ 125 mg/l
Αιωρούµενα στερεά SS ≤ 35 mg/l
Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/l
Aµµωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4 ≤ 2 mg/l
Λίπη - Έλαια ≤ 0,1 mg/l
Επιπλέοντα στερεά = 0

Ολικά κολοβακτηριοειδή < 500/ 100 ml (στο 80% των δειγµάτων)
Το ποσοστό των λαµβανόµενων δειγµάτων που µπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγµάτων αυτών, καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 της ΚΥΑΝ 5673/400/1997.» Επίσης δεν µας παραδόθηκαν αναλύσεις για καθιζάνοντα στερεά, Μ αµµωνιακό άζωτο, λίπη – έλαια, επιπλέοντα στερεά και ολικά κολοβακτηριοειδή.
Το πρόστιµο για την ανωτέρω παράβαση είναι πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (5000 ΕΥΡΩ).

Οι ως άνω παραβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής κατά την έννοια των ορισμών της παρ. 4 του άρθ.2 του Ν. 1650/86, και επισύρουν διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει σήμερα.