Με 18μελη αντιπροσωπεία θα εκπροσωπηθεί ο Πατριάρχης στο Συνέδριο Εκκλησιών στη Ρόδο

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 18ΜΕΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

ΚΩΝΣ/ΠΟΛΙΣ, 2ό.
Ανεκοινώθη επισήμως ότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως θα εκπροσωπηθή εις το συνερχόμενον εν Ρόδω Συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου. Εκκλησιών υπό 18μελούς αντιπροσωπείας εκ της οποίας τα οκτώ μέλη είναι Αρχιερείς. Ουδεμία πληροφορία επίσημος υπάρχει εάν θα μεταβή εις Ρόδον ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Αθηναγόρας.

100 ΜΟΝΟΝ ΡΟΔΙΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΑΜΑΛΙΣΘΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ; 
Ως ανεκοινώθη εκ του Υγειονομικού Κέντρου Ρόδου μέχρι της μεσημβρίας χθες είχον δαμαλισθή 100 κάτοικοι της Ρόδου ο δαμαλισμός δε και ο αναδαμαλισμός των επιθυμούντων συνεχίζεται καθημερινώς και κατά τας εργασίμους ώρας. Τονίζεται σχετικώς ότι ο δαμαλισμός έχει καθαρώς προληπτικόν χαρακτήρα.

ΔΕΝ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣΒΟΛΑΙ ΕΚ ΔΑΚΟΥ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ Η Α! ΔΙΑΒΡΟΧΗ
Ως εδήλωσεν εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου περατούται και αυτάς η πρώτη διαβροχή των ελαιοδένδρων δια φαρμάκων, προς καταπολέμησιν του δάκου υπό των 30 εν λειτουργία συνεργείων. Ο ίδιος προσέθεσεν ότι η κατάστασις των ελαιοδένδρων είναι εξαιρετική και προβλέπεται μεγάλη παραγωγή καταλήγων δε ετόνισεν ότι ουδεμία προσβολή εκ δάκου ανεφέρθη μέχρι στιγμής.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑΧΕΩΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ 
Ως μας εδήλωσε χθες την μεσημβρίαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων το Υπουργείον των Οικονομικών διέθεσε προχθές κονδύλιον εκ 200 χιλιάδων δρχ. δια την έναρξιν των εργασιών διαρρυθμίσεων του «Καστέλλου». Εντός των ημερών θα διατεθούν έτεραι 200 χιλιάδες δρχ. δια τον αυτόν σκοπόν.
Ως ανεκοινώθη αι εν λόγω εργασίαι θα αρχίσουν εντός του προσεχούς δεκαημέρου.

Το εσπέρας σήμερον αφικνείται εις Ρόδον ο κ. Άνρυ Σπάακ
Σήμερον την 7:30 εσπερινήν αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον δι’ εκτάκτου αεροπλάνου ο Γενικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ κ. Σπάακ, προκειμένου να παραμείνη επί τριήμερον δι’ ανάπαυσιν. Η εις Ρόδον παραμονή του Γενικού Γραμματέως του ΝΑΤΟ, δεν έχει επίσημον χαρακτήρα, ούτος δέ θα φιλοξενηθή εις το ξενοδοχείον των «Ρόδων».

ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΑΣΑ
Κατά τας συνεχιζόμενας εργασίας δια την επέκτασιν της εξέδρας των επισήμων εις το Εθνικόν Στάδιον ανευρέθη τουρκικός τάφος Πασά χρονολογούμενος μεταξύ του 1750 - 1800 μ.Χ. Ο εν λόγω τάφος ανευρέθη κάτωθεν ακριβώς της μεγάλης «γραμιθιάς». Ούτω αι εργασίαι διεκόπησαν.

ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ
Προσήραξε τουρκικόν ατμόπλοιον εις την Κω
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας)

Την πρωίαν προσήραξε εις την τοποθεσίαν «Φάρος» Κούμπουρνου το τουρκικόν ατμόπλοιον «Αϊρεκλή» 4.000 τόννων. Ευθύς ως εγένετο αντιληπτόν το συμβάν, έσπευσαν προς το σημείον της προσαράξεως τα αρμόδια όργανα του Λιμεναρχείου Κω δια να παράσχουν πάσαν δυνατήν βοήθειαν. Αμέσως μετά ήρχισαν εντατικαί προσπάθειαι δια την αποκόλλησιν του πλοίου, αι οποίαι συνεχίζονται.
Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ