Άρχισαν να φτάνουν στη Λέρο ξένοι για παραθερισμό

ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ Θ’ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Ρ.
Ως ανεκοινώθη, την 16ην Ιουλίου θα διεξαχθή εις Αθήνας η δημοπρασία δια την εκτέλεσιν σημαντικών οικοδομικών εργασιών και προσθηκών εις το υπάρχον κτηριακόν συγκρότημα του ξενοδοχείου «Ήλιος» της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου. Πιστεύεται ότι η έναρξις των εργασιών θα πραγματοποιηθή αμέσως ευθύς ως κατακυρωθή η δημοπρασία.

100 ΞΕΝΟΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, σήμερον ευρίσκονται ενταύθα, φιλοξενούμενοι εις τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως 1000 ξένοι και εκ Παλαιάς Ελλάδος τουρίσται. Κατά την λήγουσαν εβδομάδα, παρετηρήθη εις Ρόδον και αξιόλογος κίνησις ζευγών νεονύμφων.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΦΘΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ ΞΕΝΟΙ ΔΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΝ
Μεταδίδεται εκ Λέρου οτι ήρχισαν να φθάνουν εκεί Λέριοι και ξένοι δια παραθερισμόν. Οι πρώτοι Λέριοι που έφθασαν προέρχονται εξ Αθηνών και εκ της Αιγύπτου. Εν τω μεταξύ, αρμόδιοι παράγοντες της Λέρου πιστεύουν ότι εφέτος θα φθάσουν εις νήσον περισσότεροι επισκέπται από κάθε προηγούμενον έτος.
Παραλλήλως αναφέρεται ότι προχωρούν με ταχύτατον ρυθμόν αι εργασίαι επισκευής του δημοτικού Ξενοδοχείου Λακκιού η οποία θα επιτευχθή με τας διατεθείσας παρά της Νομαρχίας πιστώσεις. Δια του νέου ξενοδοχείου θα εξυπηρετηθή σημαντικώς ο Τουρισμός της Λέρου.

Οργανωμέναι αποστολαί Γάλλων τουριστών θα έρχωνται εις Ρόδον
Ιδιαιτέρας σημασίας γεγονός δια την Ρόδου απετέλεσεν η κατά διάρκειαν της ληγούσης εβδομάδος άφιξις ενταύθα 70 Γάλλων περιηγητών οργανωμένων εις όμιλον και αποσταλέντων υπό μεγάλου ταξιδιωτικού οργανισμού.

Οι εν λόγω Γάλλοι θα παραμείνουν ενταύθα επί μίαν εβδομάδα κατά την ημέραν δε της αναχωρήσεώς των θα αντικασταθούν υπό ετέρου ομίλου ο οποίος επίσης θα παραμείνη επί μίαν εβδομάδα.

Εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού οργανισμού που αποστέλλει τους Γάλλους εις Ρόδον εδήλωσεν ότι αι αποσταλαί θα συνεχισθούν καθ’ όλην την θερινήν περίοδον και ότι εκτός των Γάλλων, θα πραγματοποιηθούν και αρκεταί αποστολαί Αμερικανών.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Πλουσία προβλέπεται η σημερινή και αυριανή αθλητική κίνησις. Ούτω την 5ην απογευματινήν σήμερον συναντώνται εις το Εθνικόν Στάδιον εις φιλικόν ποδοσφαιρικόν αγώνα η αφιχθείσα χθες ομάς Ελπίδος Ξάνθης και η πρωταθλήτρια ομάς Δωδεκανήσου Διαγόρας. Τον αγώνα θα διευθύνη ο κ. Ξανθός.

Εξ άλλου αύριον το απόγευμα η Ελπίς Δράμας θα τεθή αντιμέτωπος του Δωριέως με διαιτητήν τον κ. Αγγελή.

Επίσης σήμερον εις το γήπεδον Κρεμαστής θα διεξαχθή ο δεύτερος αγών διαβαθμίσεως μεταξύ των ομάδων Φοίβου και Ολυμπιακού. Διαιτητής θα είναι Αθηναίος. Εξ άλλου εις το Δημοτικόν Στάδιον της Κω σήμερον το απόγευμα ο Πεισίροδος θα συναντηθή εις φιλικόν αγώνα μετά του Ανταγόρα. Επίσης αύριον ο Πεισίροδος θα συναντηθή μετά του Ολυμπιακού Κω.

ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑΣ
Υπό της Τοπικής Επιτροπής Εργατικής Εστίας καθίσταται γνωστόν ότι άπασαι αι επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως τας υπέρ της εργατικής Εστίας εισφοράς αυτών καταθέτωσιν εις το εξής εις μίαν των Τραπεζών Εθνικήν, Ιονικήν, Εμπορικήν είτε βάσει υπολογισμού της επιχειρήσεως είτε βάσει πράξεως βεβαιώσεως εισφοράς συντασσομένης υπό του Επιμελητού Εσόδων της Επιτροπής και η οποία θα προσκομίζηται εις την Τράπεζαν κατά την κατάθεσιν των εισφορών υπό των εργοδοτών εις τας Τράπεζας δέον απαραιτήτως ούτοι να προσκομίζουν ωσαύτως και το ειδικόν βιβλιάριον καταβολής αυτών.