Η Ένωση Κάστρου προσκαλεί τη Βασίλισσα στη Ρόδο

O Μητροπολίτης εις Σκιάδι
Χθες την πρωίαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετέβη και επεθεώρησε την Ιεράν Μονήν Σκιάδι.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΑΡΑΚΤΡΙΑ
Από ημερών ευρίσκεται εις Ρόδον η χαράκτρια και ζωγράφος Κα Λέλα Πασχάλη, εκ Παρισίων. Η Κα Πασχάλη, εκτός των πολλών εκθέσεων έργων της, έχει διακοσμήσει με ελληνικά θέματα τρία μεγάλα πετρελαιοφόρα του κ. Ωνάση.

Η ένωσις κάστρου προσκαλεί την Βασίλισσαν εις Ρόδον
ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το Δ.Σ. της Ενώσεως Κάστρου απεφάσισε χθες τα εξής:
1ον) Να κληθή η Α.Μ. η Βασίλισσα ίνα επιληφθή της καταστάσεως του Κάστρου.
2ον) Να σταλή έγγραφον εις το υπουργείον Παιδείας δια την ανέγερσιν ενός διδακτηρίου εντός του Κάστρου. Και
3ον) Να κληθή ο υπουργός Κοιν. Προνοίας να έλθη εις Ρόδον και να εξετάση επιτοπίως τα ζητήματα του Κάστρου.

H ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΤΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Από της μεθαύριον Κυριακής θα αρχίση η εφαρμογή του Προγράμματος του Δήμου Ρόδου δια την ψυχαγωγίαν των κατοίκων των συνοικιών της πόλεως, υπό της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Συμφώνως προς το Πρόγραμμα, την Κυριακήν από της 7ης μέχρι της 8ης εσπερινής η Φιλαρμονική του Δήμου θα δώση συναυλίαν εις την πλατείαν Εβραίων Μαρτύρων εις το Κάστρον, αι συναυλίαι δε αυτής θα συνεχισθούν κατά την προσεχήν Κυριακή εις τας λοιπάς συνοικίας της πόλεως.

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΘΑ ΓΥΡΙΣΘΗ
ΤΟ ΦΙΛΜ “ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ”

Κατά πληροφορίας εκ Νέας Υόρκης ο Αμερικανός παραγωγός κ. Φόρμαν ανεκοίνωσε ότι το φιλμ «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε» θα γυρισθή εξ ολοκλήρου εις Ρόδον. Επίσης ανεκοίνωσεν ότι το φιλμ θα στοιχίση 7 εκατομμύρια δολλάρια και ότι ουδεμία σκηνή θα γυρισθή εις Γιουγκοσλαβίαν.

ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΑΙ
ΔΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ως ανεκοίνωσεν ο κ. Σάββας Μαμαλίγκας, εντός των ημερών θα διεξαχθούν εκλογαί εις τον Εμπορικόν Σύλλογον Ρόδου, προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αι εκλογαί θα διεξαχθούν ελευθέρως δεδομένου ότι τας εζήτησαν 110 εκ των 133 μελών του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου.
Ο κ. Μαμαλίγκας προσέθεσεν ότι θα ανακληθή η εμπιστοσύνη προς το παλαιόν προεδρείον διότι αντετέθη εις την προσπάθειαν αναπτύξεως της Παλαιάς Αγοράς.
Κατά σχετικάς πληροφορίας δια την διεξαγωγήν των εκλογών υπάρχουν αι τυπικαί προϋποθέσεις.

ΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΤΕΝΝΙΣ

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών εις τα εντευκτήρια του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Αθηνών ήρχισαν οι Πανελλήνιοι εφηβικοί αγώνες τέννις. Κατά την α’ ημέραν οι μετέσχοντες Ρόδιοι αθληταί κατήγαγον θριαμβευτικάς νίκας επί των αντιπάλων των.
Ούτω ο 15ης Γ. Παπαγαπητός συνέτριψε τον Κανσταντακάτο (Αθηνών) με 6-1, 61 σετ, ο Αγιακάτσικας επεβλήθη του Βρανά (Πανελληνίου) με 6-2, 6-0 σετ και ο Πρωταθλητής Δωδεκανήσου Α. Παπαγαπητός συνέτριψε τον Βασιλάτο (Αθηνών) με 6-0, 6-0 σετ.

Η Εμπ. Σχολή εις Πελοπόννησον
Την προσεχή Κυριακήν δια του ατμοπλοίου της γραμμής αναχωρούν εις Αθήνας 30 μαθηταί της Δημοσίας Εμπορικής Σχολής Ρόδου προκειμένου να πραγματοποιήσουν δεκαήμερον εκδρομήν εις Πελοπόννησον.

Ο κ. Χαρίτος και οι εργάται
Χθες η Διοίκησις του Νέου Εργατικού Κέντρου επεσκέφθη τον βουλευτήν κ. Χαρίτον και του ανέπτυξε διάφορα αιτήματα της επί της ψυχαγωγίας, επί της Εργατικής Στέγης κ.λπ.