Τι αναφέρει η απόφαση για τη γέφυρα της Κρεμαστής

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου κατά την τελευταία συνεδρίαση του σώματος που έγινε τον Ιούνιο στη Ρόδο, η οποία αφορούσε την Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΕΓΑΝΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για το έργο «Μελέτη επισκευής, δομικής ενίσχυσης και διαπλάτυνσης της γέφυρας Κρεμαστής, επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού-Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου”.

Το θέμα που τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, επισκευής, δομικής ενίσχυσης και διαπλάτυνσης της γέφυρας Κρεμαστής, επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού – Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου».

Σκοπός είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και κατασκευών λόγω των μεγάλων απαιτήσεων και εξειδικευμένης γνώσης του συγκεκριμένου έργου. Το αντικείμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης αφορά στην μελέτη επισκευής, δομικής ενίσχυσης και διαπλάτυνσης της γέφυρας Κρεμαστής, επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού – Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου, με σκοπό τη λειτουργική αναβάθμισή της, με τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί άνωθεν του χειμάρρου Κρεμαστής και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας και πεζοδρόμιο για τη διέλευση πεζών. Η τελική λειτουργική αναβάθμιση θα υλοποιηθεί μέσω διαπλάτυνσης του υφιστάμενου καταστρώματος, που έχει σήμερα συνολικό πλάτος 5,16m (καθαρό πλάτος κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 4,40m), με υλοποίηση νέας διατομής, με συνολικό νέο πλάτος καταστρώματος 10,50m (2 λωρίδες πλάτους 3,70 μέτρων με λωρίδα καθοδήγησης 25cm και δύο πεζοδρόμια πλάτους 0,75m και 1,80m). Eντός του αντικειμένου, μεταξύ άλλων, είναι η τοπογραφική μελέτη και η μελέτη οδοποιίας των προσβάσεων στη γέφυρα και η διευθέτηση της συνέχισης λειτουργίας (κατά το δυνατόν) των σημερινών τοπικών οδών παράλληλα και κάθετα στη γέφυρα.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης διαπλάτυνσης της Γέφυρας Κρεμαστής, η οποία ανατίθεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον μελετητικό φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο/ΟΣ ΑΕ”, γεωτρύπανο ολοκληρώνει την γεωτεχνική έρευνα στον ποταμό Κρεμαστής, εκατέρωθεν της υφιστάμενης γέφυρας. Η έρευνα γίνεται σε βάθος 7 μέτρων περίπου, προκειμένου να αποτυπώσει πλήρως την στρωματογραφία και τις αντοχές του υπεδάφους. Τα αποτελέσματα, μετά από την εξεργασία των στοιχείων της έρευνας, αναμένονται εντός 20 ημερών.

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019.