Πρόστιμο στον δήμο Καρπάθου επέβαλε η Περιφέρεια

Συνολικό πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ επέβαλε η διεύθυνση περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δωδεκανήσου στο δήμο Καρπάθου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά,  μετά από αυτοψία πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικοί έλεγχοι για τη διάθεση ακαθάρτων υγρών αποβλήτων του οικισμού Πυλών, του οικισμού Ολύμπου και του οικισμού Σπόων, όπου διαπιστώθηκε μόλυνση του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα και όπως αναφέρεται στα έγγραφα της υπηρεσίας, στις Πύλες, μέρος των ακάθαρτων υγρών αποβλήτων (αστικών λυμάτων) του οικισμού, οδηγούνται ανεξεπέργαστα μέσω συλλεκτήριων αγωγών που καταλήγουν σε κεντρικό αγωγό σε παρακείμενο του οικισμού χαντάκι,  πλησίον του οικισμού στο δυτικό του τμήμα, και σε χαμηλότερη στάθμη από αυτόν γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από προφορικές μαρτυρίες κατοίκων που δήλωσαν ότι είναι συνδεδεμένοι με το “αποχετευτικό”.

Το σημείο εκβολής του αγωγού εντός του χαντακιού δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί. Ωστόσο,  υπήρχε δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται ο αγωγός γεγονός που παραπέμπτει σε λύματα ενδεχομένως από διαρροή.

Συντάχθηκε η αντίστοιχη έκθεση αυτοψίας απεστάλει στο Δήμο Καρπάθου και δόθηκε προθεσμία για παροχή εξηγήσεων στα πλαίσια της νόμιμης διαδικασίας. Ο Δήμος Καρπάθου απάντησε ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος και η Υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης αποκατέστησε τη ζημία του αγωγού,  ενώ συντάσσεται μελέτη για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκ του γεγονότος αυτού τεκμαίρεται ότι ο Δήμος αρχίζει να κάνει ενέργειες για την σύννομη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του οικισμού ωστόσο η διαπιστωθείσα παράβαση δεν αναιρείται. Έτσι, η πρόθεση του Δήμου για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία συνυπολογίζεαι στη διαμόρφωση του ύψους των διοικητικών κυρώσεων”.

Για την παράβαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.
Επίσης , το κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας Περιβάλλοντος συνετίζοντας τις αυτοψίες του, πραγματοποίησε έλεγχο για τη διερεύνηση του βάσιμου ή όχι των καταγγελιών που σχετίζονται με ρύπανση προκαλούμενη από τα ακάθαρτα υγρά απόβλητα του οικισμού Ολύμπου.
Διαπιστώθηκαν τα εξής;

Το μεγαλύτερο μέρος των ακάθαρτων υγρών αποβλήτων (αστικών λυμάτων) του οικισμού Ολύμπου Καρπάθου, οδηγούνται ανεπεξέργαστα μέσω συλλεκτήριων αγωγών που καταλήγουν σε διπλό κεντρικό αγωγό σε παρακείμενο του οικισμού ρέμα το οποίο είναι σε χαμηλότερη στάθμη από τον οικισμό και καταλήγει στη θάλασσα σε απόκρημνο μέρος της δυτικής ακτής και σε μεγάλη απόσταση από τον οικισμό.

Το τμήμα του (διπλού) αγωγού που είναι εντός του ρέματος, είναι μήκους εκατοντάδων μέτρων και μέρος του είναι κατεστραμμένο. Στο σημείο εκβολή του αγωγού εντός του ρέματος αλλά και πριν, υπήρχε συγκέντρωση ακάθαρτων υγρών αποβλήτων με έντονη δυσοσμία που έχει σαν συνέπεια την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής (που ενδεχομένως να επηρεάζει και μέρος του οικισμού της Ολύμπου) καθώς επίσης αλλοίωση των χαρακτηριστικών του ρέματος.

Η ως άνω περιοχή είναι ενταγμένη στους βιοτόπους Natura με κωδικό GR4210003 και επομένως σε ειδικό καθεστώς προστασίας.
Στη συνέχεια,  συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας η οποία στάλθηκε στο Δήμο Καρπάθου για παροχή εξηγήεσων στα πλαίσια της νόμιμης διαδικασίας.

Ο Δήμος Καρπάθου απάντησε ότι όλα τα δίκτυα αποχέτευσης του νησιού είναι πεπαλαιωμένα και ο Δήμος καταβάλει προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος. Για το σκοπό αυτό ενέταξε για χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών τη σχετική μελέτη αποχέτευσης του οικισμού Ολύμπου. Εκ του γεγονότος αυτού τεκμαίρεται ότι ο Δήμος αρχίζει να κάνει ενέργειες για την σύννομη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του οικισμού ωστόσο η διαπιστωθείσα παράβαση δεν αναιρείται. Έτσι, η πρόθεση του Δήμου για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του ύψους των διοικητικών κυρώσεων.

Στο δήμο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Τέλος,  το ΚΕΠΠΕ Δωδ/σου, διενήργησε αυτοψία για τη διερεύνηση του βάσιμου ή όχι των καταγγελιών που σχετίζονται με ρύπανση προκαλούμενη από τα ακάθαρτα υγρά απόβλητα και του οικισμού Σπόων Καρπάθου.
Διαπιστώθηκαν τα εξής:

Ο οικισμός Σπόων εκτείνεται σε δύο κυρίως τμήματα. Το ενδιάμεσο κοίλωμα λειτουργεί σαν λεκάνη απορροής και διασχίζεται από ρέματα. Μέρος των ακάθαρτων υγρών αποβλήτων (αστικών λυμάτων) του οικισμού οδηγούνται ανεπεξέργαστα μέσω συλλεκτήριων αγωγών που καταλήγουν σε κεντρικό αγωγό, σε παρακείμενο ρέμα, πλησίον του οικισμού στο ανατολικό του τμήμα, εντός της λεκάνης απορροής και σε χαμηλότερη στάθμη από τον οικισμό, το οποίο καταλήγει στη θάλασσα στην ανατολική ακτή σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον οικισμό.

Το σημείο εκβολής του αγωγού εντός του ρέματος δεν ήταν άμεσα εμφανές διότι καλυπτόταν από πυκνή βλάστηση και περιβάλλον με ευτροφισμό ενώ υπήρχαν εστίες λιμναζόντων υγρών αποβλήτων που κατά όλες τις ενδείξεις (χρώμα, οσμή κ.λπ.) παραπέμπουν σε αστικά λύματα. Για τη διαπίστωση της σύνθεσης των αποβλήτων δεν απαιτήθηκε περεταίρω διερεύνηση,  αφού και μόνο από τη μακροσκοπική παρατήρηση κατέστη σαφές ότι πρόκειται για ακάθαρτα υγρά απόβλητα.

Συντάχθηκε η αντίστοιχη έκθεση αυτοψίας, απεστάλη στο Δήμο Καρπάθου και δόθηκε προθεσμία για παροχή εξηγήσεων στα πλαίσια της νόμιμης διαδικασίας. Η προθεσμία παρήλθε άπρακτη, και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στο δήμο Καρπάθου.