Άρχισε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ρόδου - Αστυπάλαιας

TA ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 23-8-59
Ως ανεκοινώθη συνεχίζονται με γοργόν ρυθμόν αι εργασίαι δια την ανέγερσιν του Ιερού Ναού της κοινότητος Κρεμαστής. Τα εγκαίνια του Ναού θα πραγματοποιηθούν πιθανώτατα την 23ην Αυγούστου.

ΗΡΧΙΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΡΟΔΟΥ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Ως ανεκοινώθη εκ της Διευθύνσεως Ρόδου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, από της χθες ήρχισεν η τηλεφωνική επικοινωνία της νήσου Αστυπάλαιας με την Ρόδον και με τας Αθήνας, κατόπιν ειδικών διευθετήσεων προς εξυπηρέτησιν της εν λόγω νήσου. Η τηλεφωνική επικοινωνία με την Αστυπάλαιαν θα πραγματοποιείται καθ’ όλας τας εργασίμους ώρας της ημέρας, με την διαδικασίαν της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τας Αθήνας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙ’ ΕΚΛΟΓΗΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
 Κατ’ ανακοίνωσιν του Υγειονομικού Κέντρου Ρόδου, υπό της Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών και Νοσοκόμων προεκηρύχθη διαγωνισμός δια την εισαγωγήν νέων μαθητριών. Επίσης η μονοτάξιος Σχολής βοηθών Νοσοκόμων του Σανατορίου «Σωτηρία» δια προκηρύξεως της εκάλεσε τας ενδιαφερομένας να προσέλθουν προς φοίτηση. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται υπό του Υγειονομικού Κέντρου Ρόδου καθ’ εκάστην και κατά τας εργασίμους ώρας.

ΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΝ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Το απόγευμα χθες επραγματοποιήθη δια δευτέραν κατά συνέχειαν ημέραν σύσκεψις υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου, προς εξέτασιν όλων των ζητημάτων του Δήμου και των κοινοτήτων της Καρπάθου. Κατά την προχθεσινήν σύσκεψιν μετέσχον μόνον οι εκπρόσωποι του Δήμου και Κοινοτήτων της νήσου, χθες δε μετέσχον και οι προϊστάμενοι διαφόρων αρμοδίων υπηρεσιών.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΘΑ ΔΟΘΗ ΑΥΡΙΟΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ
Αύριον την 7ην εσπερινήν, εις το Εθνικόν Θέατρον Ρόδου θα γίνη επίδειξις του Τμήματος Ρυθμικής της Χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων, κατά διδασκαλίαν της Κας Καίτης Μανιά. Η επίδειξις θα έχη τον χαρακτήρα παραστάσεως και θα περιλαμβάνει και εμφάνισιν χορευτικών συγκροτημάτων του ιδίου τμήματος.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χθες δια του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, δια την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του Δήμου Ρόδου. Μεταξύ άλλων ο κ. Δήμαρχος θα ασχοληθή με ζητήματα τουρισμού.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
Εκοινοποιήθη ενταύθα η υπουργική απόφασις, δια την εκτέλεσιν εργασιών επισκευής και διαρρυθμίσεως του Παλατίου του Μεγάλου Μαγίστρου Ρόδου, προκειμένου να εγκατασταθή εις αυτό το σύστημα «Ήχος και Φως», δια να δίδωνται παραστάσεις προς ψυχαγωγίαν των ξένων και εκ Παλαιάς Ελλάδος τουριστών. Κατόπιν τούτου, από του απογεύματος χθες, ήρχισαν εκτελούμεναι υπό συνεργείων αι εργασίαι βάσει της μελέτης.

Ανά 50 μαθηταί θα εισαχθούν εις τας σχολάς μηχανικών
Δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καθωρίσθη όπως αι ανεγνωρισμέναι Ναυτικαί Σχολαί Μηχανικών προκηρύξουν διαγωνισμόν δια την εισαγωγήν ανά πεντήκοντα μαθητών δια το σχολικόν έτος 1959 - 1960. Πληροφορίαι παρέχονται εις τας οικείας σχολάς και παρά του Λιμεναρχείου.