Ζωηρή κίνηση παραθεριστών στην Κάρπαθο το 1959

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ

Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ “ΣΑΪΦΕ” ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΑΙ

ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΞΕΠΡΟΣΩΠΗΘΗ Ο ΕΡΓΑΤΟΚΟΣΜΟΣ;
Την παρελθούσαν Πέμπτην, πρωτοβουλία της ΕΓΣΔ, συνεκλήθη ευρεία σύσκεψις με θέμα την αξιοποίησιν του εργοστασιακού συγκροτήματος της “Σάιφε”, εις την οποίαν προσεκλήθησαν εκπρόσωποι της ΑΤΕ, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Θεοχάρης και οι Πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων Δωδεκανήσου και Νοτίου Συγκροτήματος κ.κ. Λαμπριανός και Καραγιάννης.

Εν τούτοις ως εγνώσθη ενώ το θέμα της αξιοποιήσεως της “Σάιφε” αφορά αμέσως εις τον εργατόκοσμον της Ρόδου, ο οποίος διά της λειτουργίας του συγκροτήματος θα εξασφαλίση εργασίαν, ούτε ο κ. Λαμπριανός ούτε ο κ. Καραγιάννης μετέβησαν εις την σύσκεψιν. Και εύλογον είναι το ερώτημα: διατί δεν εξεπροσωπήθη ο εργατικός κόσμος;

ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Μεταδίδεται εκ Καρπάθου ότι παρατηρείται εκεί ζωηροτάτη κίνησις παραθεριστών, ως και εις την Κάσον. Ήδη, το ατμόπλοιον της γραμμής, καταφθάνει πάντοτε πλήρες επιβατών, αναφέρεται δε ότι μέχρι και του τέλους Αυγούστου η κίνησις επισκεπτών θα είναι ζωηρά.

ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ
Υπό του Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Δωδεκανήσου, εκπροσωπούντος άπαντας τους γεωπόνους της περιφερείας, διά τηλεγραφήματός του προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν, εκφράζονται θερμόταται ευχαριστίαι διά την επίλυσιν των από μακρού εκκρεμούντων ζητημάτων του κλάδου.

Διά του αυτού τηλεγραφήματος εκφράζεται πλήρης εμπιστοσύνη προς τον κ. Πρωθυπουργόν διά την επιτυχίαν της προσπαθείας του προς βελτίωσιν του βιοτικού επιπέδου των αγροτών και του πενταετούς Γεωργικού προγράμματος.

ΕΙΣ 14.000 ΤΟΝΝΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας). Η εφετεινή παραγωγή τομάτας εις την Νήσον μας υπολογίζεται εις το ύψος της περυσινής παραγωγής ήτοι εις 13 έως 14 χιλιάδας τόννους περίπου. Εξ άλλου ήρχισεν η λειτουργία του Κονσερβοποιείου ΑΒΙΚΩ, υπολογίζεται δε ότι θα απορροφήση τούτο περί τας 5 έως 6 χιλιάδας τόννων.
Εις την νήσον μας υπάρχουν οκτώ εργοστάσια τοματοπολτού, πληροφορούμεθα δε ότι εξ αυτών θα λειτουργήσουν και τα ιδιωτικά “Αφροδίτη”, “Ιπποκράτης”, “Στέλλα”, “Φάρος” και “Δ. Νομικού”.

ΜΕ ΓΟΡΓΟΝ ΡΥΘΜΟΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ
Ως ανεκοινώθη, κατά το πρώτον δεκαήμερον του προσεχούς μηνός θα περατωθούν αι εργασίαι διαπλατύνσεως της οδού από του Τελωνείου προς την Ακαντιάν. Ήδη αποπερατούνται τα εντός της θαλάσσης έργα, ευθύς αμέσως δε θα αρχίση η επιχωμάτωσις και η ισοπέδωσις της οδού.
Εξ άλλου, ανεκοινώθη ότι αι εργασίαι ανεγέρσεως νέων εγκαταστάσεων εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου θα περατωθούν περί τα μέσα προσεχούς μηνός.

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΠΕΡΙΕΙΡΓΑΖΟΝΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΣ ΠΡΟΘΗΚΑΣ
Προχθές την πρωίαν κατέπλευσεν εις τα ροδιακά ύδατα το ρουμανικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Τρανσυλβάνια” με υπερτριακοσίους περιηγητάς από το Παραπέτασμα, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν Ρώσοι.

Οι αφιχθέντες Σοβιετικοί περιηγηταί επεσκέφθησαν διά πολυτελών λεωφορείων πούλμαν τα αξιοθέατα τςη πόλεως και της υπαίθρου εν συνεχεία δε περιήλθον ελεύθεροι ανά την πόλιν. Πολλοί εξ αυτών έλαβον θαλάσσιον λουτρόν ενώ αλλού εθεάθησαν να περιεργάζονται τας προθήκας διαφόρων καταστημάτων.