Αρκετά θέματα στην οικονομική επιτροπή του δήμου

Την προσεχή Τρίτη 16 Ιουλίου πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Σύνταξη  έκθεσης εσόδων-εξόδων  Β΄ τριμήνου του έτους 2019, για τον έλεγχο  εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019
(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/37428/12-07-2019)
2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Ρόδου»  
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  με αριθμ.πρωτ.2/36516/10-07-2019)

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του στο Γ’ τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 19-9-2019 στην εκδίκαση εφέσεων των Δήμου Ρόδου κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου  
(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/36093/09-07-2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ
4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: «Κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλούδων»  
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36008/09-07-2019)
5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 2019».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36714/10-7-2019)
6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 2019».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36715/10-7-2019)

7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 2019».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36717/10-7-2019)
8. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ-ΚΑΜΕΙΡΟΥ 2019».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36720/10-7-2019)

9. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2019».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36721/10-7-2019)
10. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 2019».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36723/10-7-2019)
11. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2019 ».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36725/10-7-2019)
12. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 2019 ».
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/36727/10-7-2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
13. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
(Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  με αριθμ.πρωτ.1291/19, 1312/19).