Οι εισαγωγείς υφασμάτων προκαταβάλουν το 280% της αξίας τους

ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ 280% ΔΙ’ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΕΒΕΔ ΘΕΩΡΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Εκ του ΕΒΕΔ εν σχέσει προς δημοσιευθείσαν προχθές είδησιν διηυκρινίσθη ότι ναι μεν θεωρούνται απεριορίστως τα τιμολόγια αλλά υπάρχουν ωρισμένοι περιορισμοί εις τας Τραπέζας.

Εξ άλλου εις ερώτησιν προς την Εθνικήν Τράπεζαν παρεσχέθη η πληροφορία ότι οι εισαγωγείς υφασμάτων υποχρεούνται να καταθέσουν προκαταβολικώς δια το άνοιγμα πιστώσεως 280% της αξίας του αγοραζομένου είδους μετά δε την παραλαβήν του είδους θα επιστρέφεται εις αυτούς το 180%.

Εν τούτοις δι’ όσας εγκρίσεις είχαν δοθή μέχρι της 10ης Ιουλίου δεν εφαρμόζεται το νέον μέτρον.
Παρά ταύτα ουδέν έγγραφον έφθασεν εις την Τράπεζαν η οποία  ενημερώθη τηλεφωνικώς.

Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου επραγματοποίησε περιοδείαν ανά τας κοινότητας της ανατολικής Ρόδου, όπου επεθεώρησε τα εκεί εκτελούμενα έργα και έδωσεν οδηγίας δια την περαιτέρω πρόοδον αυτών.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου καθωρίσθησαν αι τιμαί του άρτου δια την τρέχουσαν εβδομάδα ως εξής: Άρτος λευκός κατά κιλόν 5,20 δραχμάς. Άρτος πιτυρούχος κατά κιλόν 3,10 δραχμάς.

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΝ ΡΟΔΩ ΤΗΣ ΟΡΓ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚ. ΣΥΜΒ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Χθες την πρωΐαν υπό την προεδρείαν του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος συνήλθεν εις σύσκεψιν η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και εξήτασε διάφορα ζητήματα. Της συσκέψεως μετέσχον οι κ.κ. Καψαμπέλης Ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου των Εξωτερικών, Κίγκ εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και Αγουρίδης καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την μεσημβρίαν τα μέλη της Επιτροπής επεθεώρησαν τας εκτελούμενας εργασίας εις “Καστέλλο” εν συνεχεία δε επεθεώρησαν τα ξενδοοχεία όπου θα παραμείνουν οι μετέχοντες του Συνεδρίου.
Οι κ.κ. Καψαμπέλης, Κίγκ και Αγουρίδης θα αναχωρήσουν επιστρέφοντες εις Αθήνας σήμερον την μεσημβρίαν.

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Προχθές την μεσημβρίαν ο κ. Νομάρχης, εν συνεργασία με τ’ αρμοδίων υπαλλήλων της Νομαρχίας, ησχολήθη με την εξέτασιν των πορισμάτων των δύο συσκέψεων, αι οποίαι εγένοντο την παρελθούσαν εβδομάδα, δια την αντιμετώπισιν διαφόρων ζητημάτων της Καρπάθου, με συμμετοχήν προέδρων κοινοτήτων της εν λόγω νήσου. Εν τω μεταξύ, οι πρόεδροι των κοινοτήτων Καρπάθου, θα επιστρέψουν σήμερον εις τας έδρας των.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
- Προχθές, αι ομάδες προσκόπων Παραδεισίου και Τριαντών εξέδραμον εις Λίνδον και Επτά Πηγές.
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω υπό χωροφυλάκων ο Μηνάς Χριστοδούλου, ετών 27 διότι κατελθών εκ της στέγης, της αποθήκης του πυροσβέστου Ηλία Καντιού προέβαινε εις την διαλογήν διαφόρων εξαρτημάτων, τα οποία εσκόπευε να αφαιρέση.
- Ως ανεκοινώθη υπό του Γραφείου Εργατικής Εστίας ελλείψει άλλων πιστώσεων δεν θα γίνουν άλλαι εργατικαί εκδρομαί.
- Χθες δια των αεροπλάνων της γραμμής αφίκοντο ενταύθα 25 ξένοι περιηγηταί δι’ ολιγοήμερον παραμονήν.
- Χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το Ολλανδικόν φορτηγόν «ΕΟΣ» με 170 τόννους εμπορεύματα. Επίσης κατέπλευσεν το Ιταλικόν φορτηγόν «Μπαρμπερίνα» με 50 τόννους διάφορα προερχόμενον εκ Βενετίας.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
Μεταδίδεται εκ Πάτμου ότι αφίκετο εκεί ο Πάτμιος καθηγητής της Φαρμακολογίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών κ. Πάνος Κρητικός. Ο κ. Κρητικός, κατά την εις Πάτμον παραμονήν του θ’ ασχοληθή με λαογραφικάς μελέτας και με άλλας συναφείς εργασίας.