Δύο υποψήφιοι για την προεδρία της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου το 1959

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΝΙΚΗΝ

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Δύο θα είναι οι υποψήφιοι διά την προεδρείαν της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου, κατά τας εκλογάς, αι οποίαι θα διεξαχθούν αύριον Κυριακήν, εις αίθουσαν του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Οι φερόμενοι ως υποψήφιοι είναι οι κ.κ. Σταμάτιος Ξυλινάς και Νικόλαος Γιαλλούσης, αμφότεροι δε έχουν ισχυράν δύναμιν ψήφων, εις σημείον ώστε να θεωρείται δύσκολος η εκλογή του ενός ή του άλλου. Όσον αφορά τον κ. Θωμόγλου, ο οποίος ήτο μέχρι πρό τινος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και προσέφερεν ομού μετά του κ. Ξυλινά ανεκτιμήτους υπηρεσίας κατά την “εποχήν του ΤΕΒΕ” εδήλωσεν ήδη ότι δεν θα διεκδικήση την προεδρείαν αλλά θα παραμείνη ως σύμβουλος διά να βοηθήση την όλην υπόθεσιν των Επαγγελματοβιοτεχνών.

13.520.000 ΔΡΧ. ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΗ ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΕΦΕΤΟΣ 
ΘΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Εν μακρά συσκέψει, προχθές υπό την προεδρείαν του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου εξητάσθη η πορεία των εκτελουμένων και υπό εκτέλεσιν έργων εις τους Δήμους και τας κοινότητας της Δωδεκανήσου, διά πιστώσεων εκ του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και η λήψις όλων εκείνων των μέτρων, διά των οποίων θα επιτευχθή η απορρόφησις των πιστώσεων αυτών μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή η διάθεσις εν Δωδεκανήσω συμπληρωματικώς και άλλων κρατικών πιστώσεων εφέτος. Ως γνωστόν, το συνολικόν ύψος χρηματοδοτήσεως έργων εκ Κρατικών πιστώσεων μέχρι τούδε, κατά το 1959, ανέρχεται εις 13.520.000 δραχμάς.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργού Εργασίας κ. Δημητράτου προς τα ασφαλιστικά ιδρύματα, ζητείται όπως καταργηθούν αι άσκοποι γραφειοκρατικοί διατυπώσεις κατά την απονομήν των ασφαλιστικών παροχών, κατατοπίζωνται οι ησφαλισμένοι λεπτομερώς διά την έκδοσιν των κατά νόμον απαιτουμένων δικαιολογητικών και καθορίζωνται τακταί προθεσμίαι, εντός των οποίων τα αρμόδια όργανα θα διεκπεραιώνουν την εργασίαν των.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΗΡΕΤΡΙΩΝ
Ως ανεκοινώθη, αφίκοντο χθες εις Ρόδον τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής των υποψηφίων νεανίδων, αι οποίαι θα φοιτήσουν εις την Σχολήν Οικιακών της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως. Η επιλογή των υποψηφίων, αι οποίαι θα είναι δυνατόν να μεταναστεύσουν εις Αυστραλίαν, θα αρχίση από σήμερον και θα διαρκέση μέχρι και της 23ης τρέχοντος, εις τας Δημοτικάς Τεχνικάς Σχολάς Ρόδου «Νιρεύς».

ΘΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΘΗ Η ΤΟΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ;
ΑΘΗΝΑΙ, 17. Το υπουργείον Γεωργίας εζήτησεν από το υπουργείον Εμπορίου, όπως προβή εις την έκδοσιν αγορανομικής διαταγής, καθοριζούσης σαφώς τα απαραίτητα στοιχεία διά την τυποποίησιν της διατεθειμένης εις την εσωτερικήν κατανάλωσιν τομάτας.