Κλείνει τμηματικά η μία λωρίδα από το Φαληράκι έως τη Λίνδο

Κλειστή θα είναι από σήμερα μέχρι και τις 14 Αυγούστου (σταδιακά) η μία λωρίδα της Ρόδου-Λίνδου, από το Φαληράκι έως τη Λίνδο!

Αυτό θα γίνεται τμηματικά, λόγω των εργασιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και αναμένεται ότι θα προκληθούν αρκετά προβλήματα στην κυκλοφορία,αφού ήδη υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση.

Ήδη, εκδόθηκε σχετική απόφαση από τον αστυνομικό διευθυντή κ. Μιχάλη Καληωράκη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Στη Ρόδο, σήμερα (18-07-2019), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00΄ ο Διευθυντής της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ.

Α) Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 « Περί Κ.Ο.Κ. » όπως τροπ. με Ν. 4313/2014.
2) Την υπ’ αριθ. 9417/19/1511532 από 16-07-2019 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου.
3) Το υπ’ αριθ. ΔΤΕ/οικ/ 3212 από 08-05-15-07-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου / Δνση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου.

Β) Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οχήματος από το Σάββατο (20-07-2019) έως και την Τετάρτη (14-08-2019) κατά τις ώρες 07:00-19:00, τμηματικά, κατά μήκος 1 χλμ. περίπου, ως κατωτέρω:

α) επί της Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου, στην αριστερή λωρίδα κατεύθυνσης προς Λίνδο, όπου υπάρχει κεντρική νησίδα, ήτοι από τον κεντρικό κόμβο στο Φαληράκι (Φανάρια) (Χ.Θ. 10+000) έως τον οικισμό Κολύμπια (Χ.Θ. 25+100) και

β) επί της Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου, στη δεξιά λωρίδα (στένωση) κατεύθυνσης προς Λίνδο, από τον οικισμό Κολύμπια (Χ.Θ. 25+100) έως τον οικισμό Λίνδου στην περιοχή Κράνα (Χ.Θ. 49+500).
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τα εναπομείναντα τμήματα των ανωτέρω οδών σύμφωνα με τη σήμανση που θα τοποθετηθεί.

Άρθρο 2ο
Ο αιτών υποχρεούται να τοποθετήσει την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων.

Άρθρο 3ο
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο. Μετά τη λήξη του ανωτέρω διαστήματος τα μέτρα καταργούνται και επανέρχεται το προ της εκδόσεως της παρούσας κυκλοφοριακό καθεστώς.

Άρθρο 4ο
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν. 3542/2007.

Άρθρο 5ο
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Ρόδος, 18 Ιουλίου 2019».