«Μις Ρόδος» εξελέγη η Πάτ Σαπουνάκη

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΡΟΧΘΕΣ

«Μίς Ρόδος» εξελέγη η Πάτ Σαπουνάκη - Γερμανίς εξελέγη ως «Μίς Θέρμαι»

«Μις Ρόδος» εξελέγη προχθές το εσπέρας η Πάτ Σαπουνάκη και «Μις Θέρμαι» η Γερμανίς Σέτλερ. Η εκλογή των δύο «Μις» εγένετο κατά την διάρκειαν χοροεσπερίδος του Φυσιολατρικού Ομίλου Ρόδου εις το «Θέρμαι» το βράδυ της Κυριακής, εις την οποίαν παρίστατο εκλεκτή μερίς της Ροδιακής κοινωνίας, η οποία κατέκλυσε το κέντρον.

Η εκλογή των δύο Μις, εγένετο υπό 7μελούς Επιτροπής, ενδιαμέσως δε παρουσιάσθη πρόγραμμα υπό του δημοσιογράφου κ. Μάλη, ως και επίδειξις μόδας υπό του Οίκου Κουρτίδη. Προς τας εκλεγείσας, προσεφέρθησαν πλουσιώτατα δώρα και ανθοδέσμαι εκ μέρους της Διοικήσεως του ΦΟΡ.

Η «ΜΙΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΣ»
Περί τα μέσα Αυγούστου, ως ανεκοινώθη, θα γίνη η εκλογή της «Μις Δωδεκάνησος», ως έχει καθιερωθή, κατά την χοροεσπερίδα της Ενώσεως Συντακτών Δωδεκανήσου.

ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής επανήλθεν εξ Αθηνών ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως Δωδεκανήσου κ. Παπαχριστοδούλου. Ο κ. Παπαχριστοδούλου μετέσχε του συνελθόντος εν Αθήναις Πανελληνίου Συνεδρίου των Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Ο κ. ΠΑΤΕΛΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Ιδ. υπ.)
Μετά την εκλογήν του Δημάρχου κατέλαβε την θέσιν αυτού, ως δημοτικού συμβούλου, ο επιλαχών κ. Θεόφ. Πατέλλης (συνταξιούχος καθηγητής) όστις και εξελέγη αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου.

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ
Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υ.Ε.Ν. επεξεργάσθη το νομοσχέδιον περί συνταξιοδοτήσεως των υπερηλίκων ναυτικών Δωδεκανησίων. Εντός του μηνός υποβάλλεται εις την κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν εξουσιοδοτήσεως όπου ελπίζεται να καταστή συντόμως νόμος.

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΥΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤ’ ΑΥΤΑΣ ΕΝ ΡΟΔΩ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΘΕΜΑ
Ως ανεκοινώθη από της χθες Γερμανός παραγωγός ήρχισε το γύρισμα ταινίας εις Ρόδον υπό τον τίτλον “Τουρισμός στην Ρόδο”.
Η εν λόγω ταινία θα είναι έγχρωμος Σινεμασκόπ διαρκείας δύο ωρών θα μετάσχουν δε αυτής νεάνιδες της Ρόδου με τοπικάς ενδυμασίας.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΦΕΤΟΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας).
Η εφετεινή παραγωγή δημητριακών εις την νήσον υπήρξεν μειωμένη εν συγκρίσει προς εκείνην του παρελθόντος έτους, κατά 30% περίπου. Υπό αρμοδίων γεωργικών υπηρεσιών αναφέρεται ότι η μείωσις αύτη οφείλεται αποκλειστικώς εις την εφετεινήν ανομβρίαν.