Ειδήσεις από το παρελθόν

Tου Αντώνη Βενέτη

Οι πλείστες από τις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» αναφέρονται στο έτος 1885, κατά το οποίο οι Βούλγαροι εθνικιστές πραξικοπηματικά προσαρτούν την αυτόνομη επαρχία της Αν. Ρωμυλίας στο Βουλγαρικό βασίλειο.

Ήταν η αρχή του τέλους για τη βίαιη απομάκρυνση του ακμάζοντος ελληνικού πληθυσμού αυτής. Έτσι παρελαύνουν Έλληνες στη βουλγαρική πόλη Ρουτσούκ, στον κάτω Δούναβη, η οποία είναι και η γενέθλια πόλη του εβραϊκής καταγωγής Νομπελίστα συγγραφέα Ελία Κανέτι (1905 – 1994). Στην Στενήμαχο την Αν. Ρωμηλίας, Δήμαρχος ήταν Έλληνας.

Ακόμα βρίσκουμε Έλληνες στη Βοστώνη των ΗΠΑ, στο Ταϊγάνιο της Αζοφικής θάλασσας, η οποία είναι η γενέθλια πόλη του Άντον Τσέχωφ, στο Ρίο Ιανέιρο της Βραζιλίας. Στο Χαρτούμ του Σουδάν, το οποίο, οι εξεγερθέντες Ισλαμιστές της εποχής του Μάχντι, το εκπορθούν τον Ιανουάριο του 1885 και προβαίνουν σε ομαδικές σφαγές Ευρωπαίων, μεταξύ των οποίων και Ελλήνων. Σκοτώνουν επίσης τον Άγγλο Στρατηγό Τζώρτζ Γκόρντον.

Οι τρεις τελευταίες «ειδήσεις» έχουν αλιευθεί από την εβδομαδιαία εφημερίδα «Εφημερίς της Ηπείρου, η οποία εξεδίδετο στην Αθήνα, και της οποίας συντάκτης ήταν ο δικηγόρος Αλκιβιάδης Τσακμάκης.

Οι ειδήσεις
“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 14.5.1885 – Γράφουσιν ημίν εκ Ρουχτσουκίου της Βουλγαρίας: «προκειμένου περί της εορτής του βασιλέως ημίν Γεωργίου, εορτάσαμεν και ημείς αυτήν ενταύθα, αθορύβως μεν και ανευ επιδείξεων, αλλά πάνυ αξιοπρεπώς και ως απαιτούσιν αι σημεριναί κρίσιμοι περιστάσεις... Ταύτα δε πάντα οφείλονται εις την μετριότητα και σύνεσιν του καλού ημίν υποπροξένου κ. Κωνσταντίνου Ψωμάκη, όστις καίτοι το πρώτον ενταύθα υπηρετεί την ημετέραν κυβέρνησιν, εγνώρισε να καταστήσει σεβαστήν την προξενικήν ημών αρχήν απέναντι των βουλγάρων και των εγχωρίων αρχών».

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 15.5.1885 – Αι εφημερίδες της Βοστώνης αναφέρουν ότι έλλην της αυτόθι νέος εξ Αθηνών, Νικ. Τιμαγένης ονόματι, υιός πρώην καθηγητού των ξένων γλωσσών, ερωτευθείς θερμώς την παρά τινι καφενείω της πόλεως υπηρετούσαν σουηδήν Θέκλαν Καρλσων και βλέπων αυτήν μη ανταποκρινόμενην εις τον έρωτά του έπεσεν εις τον ποταμόν και επνίγη.

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 15.5.1885 – Τηλεγραφικώς ηγγέλθη εκ Ταϊγανίου ο θάνατος του εν πόλει ταύτη εγκατεστημένου βαθυπλούτου Γεωργίου Αναγνώστου Χατζή Αναργύρου της γνωστής διακεκριμένης σπετσιώτικης οικογένειας. [...]

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 15.5.1885 –  Αι εφημερίδες του Ρίου Ιανείρου της Βραζιλίας... αφηγούνται το εξής συγκινητικόν επεισόδιον. Περί τας αρχάς του παρελθόντος μηνός, ενώ πλήθος Ευρωπαίων και ιθαγενών Βραζιλιανών ελούετο εις τα θαλάσσια λουτρά του Ρίου Ιανέιρου, ηκούσθησαν γοεραί κραυγαί δυστυχούς τινός μαύρου κολυμβώντος και κινδυνεύοντος να πνιγή...  Εκεί ελούετο και δεκαπενταετές παιδίον, όπερ βλέπον την απάθειαν των λοιπών... διασχίζει τα κύματα παλαίει κατ’ αυτών, πλησιάζει τον δυστυχή μαύρον και αρπάζει αυτόν σχεδόν ημιθανή πλέον εις την αγκάλην του. [...] Τις δε ο μικρός ούτος ήρως;      Ο ζωηρός και ευφυέστατος... Θωμάς Λεονάρδος... υιός του πατρός αυτού Όθωνος Α. Λεονάρδου, του εν Ρίω Ιανείρω γενικού Προξένου της Ελλάδος. [...]

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 11.6.1885 – Απεβίωσεν εν Αυστραλία εκ τύφου εις ηλικίας 18 ετών η ωραία και πολλών προτερημάτων κάτοχος δεσποινίς Κλάρα Ξένου, θυγ. του κ. Φργακίσκου Ξένου, αδελφού του συγγραφέως κ. Στέφανου Ξένου.

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 20.6.1885 – Ο εν Δόγγολα ανταποκριτής των «Ημερησίων νέων» επιστέλλει μακράν αφήγησιν της αλώσεως του Χαρτούμ και του φόνου του Γόρδωνος, γραφείσαν καθ’ υπαγόρευσιν του Έλληνος Πανάγου, ενός εκ των οκτώ Ελλήνων, οίτινες περιεσώθησαν εκ της σφαγής. Ο Πανάγος προοιμιαζόμενος απολογείται μετά τινός αφελείας κατά της επί αισχροκερδεία μορφής, ήν απηύθυνον συνήθως οι άγγλοι προς τους εις τα ενδότερα του Σουδάν Έλληνας.

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 22.6.1885 – Το νέον ανοσιούργημα των βουλγάρων, η καταστροφή του εν Γενί – κιοϊ παρά την Ξάνθην ελληνικού σχολείου, ης περιγραφήν παρέχουσιν αι συνάδελφοι της Κων/πόλεως, είναι νέα μαύρη σελίς των μελανοτέρων πίσσης χρονικών του βουλγαρικού λαού, εν ακρατήτω αγανακτήσει αι αυταί συνάδελφοι. [...]

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 24.5.1885 – Χθες απεβίωσεν εν ηλικία 76 ετών ο Αλέξανδρος Π. Κουτσαλέξης εξ Ιωαννίνων της ευάνδρου Ηπείρου καταγόμενος. Ο μακαρίτης έλαβε μέρος καθ΄όλον τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα. [...]

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 25.5.1885 – Ο έλλην έμπορος Τσιτσινιάς εκ Πύργου της Μαύρης θαλάσσης συλληφθείς υπο βουλγάρων ληστών απελύθη, πληρώσας λύτρα δισχιλίας λίρας Οθωμανικάς.

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 7.6.1885 – ο εξ Ιωαννίνων κάλλιστος νέος κ. Νέστωρ Γεωργίτσης δους ενώπιον των καθηγητών του την νενομισμένην εξέτασιν ανηγορεύθη διδάκτωρ. Συγχαίρομεν αυτώ και τοις Ιωαννίταις επί τη προσκτήση τοιούτου λειτουργού της Θέμιδος. [...]

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 10.7.1885 – Τη πρωτοβουλία του εν Στενημάχω της Ανατολικής Ρωμυλίας ελληνικού Συλλόγου «Προόδου»... εδόθη έξωθεν την κωμοπόλεως ταύτης αγροτικόν και αρχαϊκόν συμπόσιον προς τιμήν του συντάκτου της αυτόθι εκδιδομένης ελληνικής Εφημερίδος «Φιλιππουπόλεως», κ. Δ. Κουμαριανού, του συμποσίου μετέσχον περί τα 100, εν οις τα μέλη του συλλόγου, ο εν τη Ρωμυλιώτικη βουλή κ. Σ. Αντωνιάδης, ο δήμαρχος Στενημάχων κ. Αθ. Επιτρόπου και πολλοί άλλοι εκ των εγκρίτων αυτόθι ομογενών. [...]

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 23.7.1885 – Αποβιώσας εκηδεύθει χθες σεβαστός γέρων ο Δημήτριος Κωνοφαος κτηματίας, αρχαίος δε διδάσκαλος καταγόμενος εξ εγκρίτου οικογενείας της Πάργας, [...] Καταλείπει υιόν άξιον αυτού τον γνωστόν φίλον μας Σπυρίδωνα Κωνοφάον και θυγ. την κυρίαν Ελπίδα χήρα του ταγματάρχου Χέλμη και την κυρίαν Νίναν συζ. του καθηγητού κ. Τιμολέοντος Αργυροπούλου.

“ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ”, 9.7.1885 – Απεβίωσεν χθες ο Βασίλειος Δαβάλας, ο γνωστός ηθοποιός, θύμα γενόμενος των περιπλανήσεων, δι ων οι ελληνικοί θίασοι πορίζονται τον άρτον των, διότι μεταβάς εις Ρωσίαν τον χειμώνα να προσεβλήθη εκ του ψύχους και ελθών ενταύθα υπέστη... δεινήν ασθένειαν, ήτις ήγαγε αυτόν εις τον τάφον και αφίνει χήραν απροστάτευτον... κόρην του Ζέζερ. [...] Τοιαύτη ήτο η μοίρα του νεαρού έλληνος ηθοποιού, αλλά τοιαύτη και η τύχη του καϋμένου ελληνικού θεάτρου.

“ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” – 3.3.1897 – Εις το χωρίον Σωτείρα του Αργυροκάστρου απεβίωσε πρό τινων ημερών ο Αθανάσιος Μπούκλης, όστις από ετών διαμείνας εν Πάτραις εμπορευόμενος κατέκτησε τας συμπαθείας πάντων των κατοίκων ξένων και Ηπειρωτών. [...]

“ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” – 25.3.1897 – Αι αρχαί της Πρεβέζης όλως αναιτίως συνέλαβον τον Ευθύμιον Πεπόνην και υπό συνοδείαν απέστειλαν αυτόν εις Ιωάννινα. Ο κ. ούτος από ετών διατελεί εν τη υπηρεσία της τουρκικής κυβερνήσεως παρά τη διοικήσει Ιωαννίνων ουδέποτε έδωσεν αφορμήν κατηγορίας κατ’ αυτού. [...]

“ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” – 25.3.1897 – Ανεχώρησεν εις Γηρομέριον των Φιλιατών ο φοιτητής της Ιατρικής κ. Ανδρέας Σακαρέλης.